Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Валовий національний продукт. Національний дохід : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Валовий національний продукт. Національний дохід


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Валовий національний продукт (ВНП) — це ринкова вартість життєвих благ, які створені ресурсами даної нації як на території своєї країни, так і за рубежем. ВНП — додаткова вартість, створена національним капіталом. Валовий внутрішній продукт ВВП — це сума додаткової вартості, створеної протягом року на її території, незалежно від національної належності фірм. Якщо від ВВП відра-хувати додаткову вартість створену іноземними фірмами на тери-торії даної країни, і додати додаткову вартість створену вітчизня-ними фірмами за кордоном, то одержимо ВНП. Таким чином, ВВП більш точний і визначний ніж ВНП, адже інколи непросто визначи-ти національну належність додаткової вартості особливо трансна-ціональних фірм.

У рекомендаціях ООН по складанню системи національних ра-хунків (СНР) основним показником вважається ВВП, але передба-чено обчислення і ВНП, адже ВВП і ВНП дуже близькі, їх часто позначають у єдиному континуумі — ВНП/ВВП.

ВНП, як і ВВП, обчислюється трьома основними методами: че-рез виробництво, через грошові витрати і через грошові доходи.

ВНП/ВВП через виробнщтво обчислюється як сума додаткової вартості — A + V + т, де A — амортизація засобів праці, V — не-обхідний продукт, т — додатковий продукт. Додаткова вартість визначається різницею між грошовою виручкою від продажу про-дукту і витратами на речові фактори виробництва. Щоб знайти об-сяг ВНП, потрібно скоректувати ВВП на сальдо закордонних над-ходжень, тобто різницю між продуктом, виробленим вітчизняним капіталом за рубежем, і продуктом, створеним капіталом на тери-торії даної країни (найбільш вагомим при цьому є показник чисто-го експорту — різниця між вартістю експорту і імпорту в даному році).

ВНП/ВВП за витратами =   C + I + G + X,j\e   С - - особисті споживчі витрати, G — державна закупівля товарів і послуг, / -валові приватні внутрішні інвестиції, X — чистий експорт.

ВНП/ВВП за доходами включає обсяг спожитого капіталу, не-прямі податки на бізнес, заробітну плату найманих робітників, орендну плату, процент, дохід від індивідуальних вкладень, пода-тки на прибуток корпорацій, дивіденди, нерозподілені прибутки корпорацій.

Розрізняють номінальний і реальний ВНП/ВВП. Продукт, який обчислений за діючими цінами, називають номінальний ВНП/ВВП, а скоректований на зміну цін — реальний ВНП/ВВП. Якщо розра-хувати співвідношення між номінальним і реальним продуктом, одержують показник — дефлятор ВНП/ВВП.

тт  1    „ТІГТ    Номінальний ВНП

Дефлятор ВНП —     .

Реальний ВНП

Дефлятор ВНП/ВВП — це загальний індекс цін, за його допо-могою визначають реальний обсяг національного продукту. Номі-нальний ВНП вимірюється в поточних цінах, реальний визначаєть-ся з урахуванням інфляції та дефляції.

™        ~ „ТІТТ    Номінальний ВНП

Реальнии ВНП —     ;           .