Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняття «прибуток підприємства».

2.         Назвіть види прибутку відповідно до бухгалтерської звітності.

3.         Як визначаються наступні види прибутку: валовий прибуток, прибуток від продажу, прибуток до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, чистий (нерозподілений) прибуток звітного періоду?

4.         Дайте визначення поняття «доходи підприємства (організації)» і приведіть їх класифікацію.

5.         Дайте характеристику доходам від реалізації товарів (робіт, по-слуг) і доходам від звичайних видів діяльності.

6.         Чим відрізняються операційні доходи, позареалізаційні доходи і надзвичайні доходи?

7.         Охарактеризуйте варіанти розподілу чистого прибутку підприєм-ства.

8.         Які методи планування прибутку підприємства ви знаєте? Дайте їх характеристику.

9.         У чому полягає метод прямого рахунку в плануванні прибутку?

10.       Розкрийте зміст аналітичного методу планування прибутку й ме-тоду поєднаного розрахунку.

11.       Розкрийте механізм використання чистого прибутку підприєм-ства.

12.       Розкрийте механізм формування показників прибутку.

13.       Дайте характеристику показникам рентабельності виробництва, продукції, капіталу і продажу.

Тести для перевірки знань

1.         Що включає поняття «валовий прибуток підприємства»:

а)         виручку від реалізації продукції;

б)         грошовий вираз вартості товарів;

в)         різниця між виручкою від продажу продукції і повною ви-

робничою собівартістю товарної продукції;

г)         виручку від реалізації продукції за вирахуванням акцизів?

2.         Прибуток від продажу визначають:

а)         відніманням від валового прибутку комерційних і управ-

лінських витрат;

б)         відніманням від виручки продажу повної собівартості про-

даної продукції;

в)         відніманням від виручки продажу повної виробничої со-

бівартості;

г)         немає правильної відповіді.

3.         Прибуток до оподаткування визначається:

а)         як різниця між виручкою від продажу і повною собівартіс-

тю проданої продукції;

б)         як різниця між прибутком від продажу і сальдо операцій-

них і нереалізаційних доходів і витрат;

в)         як різниця між валовим прибутком і комерційними і управ-

лінськими витратами;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Прибуток від звичайної діяльності визначають:

а)         відніманням від прибутку до оподаткування податку на при-

буток і інших аналогічних платежів;

б)         відніманням від виручки продажу повної собівартості про-

даної продукції;

в)         відніманням від прибутку продажу податку на прибуток;

г)         немає правильної відповіді.

5.         Показник чистого прибутку визначають:

а)         відніманням від прибутку продажу податку на прибуток;

б)         до прибутку продажу додають операційні і нереалізаційні до-

ходи і віднімають операційні і нереалізаційні витрати;

в)         до прибутку від звичайної діяльності додають надзвичайні

доходи і від отриманої суми віднімають надзвичайні витрати;

г)         немає правильної відповіді.

6.         Який показник визначає ступінь прибутковості

(ефективності) підприємства:

а)         прибуток від виробництва;

б)         рентабельність виробництва;

в)         дохід від виробництва;

г)         фонд накопичення та фонд споживання?

7.         Рентабельність підприємства – це:

а)         отриманий підприємством прибуток;

б)         відносна доходність або прибутковість (вимірювана у відсо-

тках) як відношення прибутку до витрат капіталу;

в)         відношення прибутку до середньої вартості основних фондів

і обігові коштів;

г)         балансовий прибуток на 1 грн. реалізованої продукції;

8.         Рентабельність продукції можна визначити як відношення:

а)         виручки від реалізації до матеріальних витрат;

б)         абсолютної величини прибутку до собівартості продукції;

в)         прибутку до матеріальних витрат;

г)         прибутку до фонду оплати праці.

9.         Джерелом сплати податку на прибуток у відкритому

акціонерному товаристві може бути:

а)         валова виручка;

б)         собівартість;

в)         балансовий прибуток;

г)         чистий прибуток.

10.       Вкажіть правильну відповідь:

а)         поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні;

б)         поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»;

в)         поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід»;

г)         усі відповіді неправильні.

Використана та рекомендована література

1.         Азарова А.О. Комплексне оцінювання фінансового стану підприєм -ства // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №3. – С. 17–25.

2.         Белялов Т.Е. Інформаційні технології у забезпечення розвитку фінансо-вої діяльності підприємств корпоративного типу // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 25–31.

3.         Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 117–128.

4.         Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого під-приємництва в регіоні // Фінанси України. – 2006. – №10. – С. 129–138.

5.         Журавльова Ю. Методичні аспекти оцінки платоспроможності підпри-ємств у сучасних умовах господарювання // Ринок цінних паперів Укра-їни. – 2005. – №3-4. – С. 33–40.

6.         Кадієвський В. Основні характеристики позитивних фінансових резуль-татів підприємств // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2006. – №20. – С. 138–140.

7.         Корінєв В.Л. Обґрунтування прибутку підприємства з урахуванням рів-ня ціни на продукцію // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №3. – С. 97–103.

8.         Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 113–118.

9.         Семенов А.Г. Оцінка фінансового стану підприємства як об’єкта інвесту-вання // Економіка промисловості. – 2005. – №2. – С. 108–117.

10.       Тридід О.М. Методичний підхід до оптимізації фінансових потокових про-цесів на підприємстві // Економіка розвитку. – 2005. – №4. – С. 50–56.

11.       Фролова Т.О. Заходи щодо зміцнення фінансового стану підприємства в рамках стратегії фінансування // Актуальні проблеми розвитку еконо-міки регіону. – 2006. – №2. – С. 201–206.

12.       Ястремська О.М. Якість формування фінансової стратегії підприєм-ства // Фінанси України. – 2006. – №6. – С. 121–128.