Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте характеристику виробничого підприємства. Назвіть основні ознаки підприємства.

2.         Назвіть ознаки юридичної особи.

3.         Дайте характеристику поняття «фірма». Чим поняття «фірма» відрізняється від поняття «підприємство»?

4.         Що таке виробнича структура підприємства?

5.         Що включає загальна структура підприємства?

6.         Які види цехів і ділянок ви знаєте? Дайте їх характеристику.

7.         Які фактори впливають на виробничу структуру підприємства? Назвіть основні напрями вдосконалення виробничої структури підприємства.

8.         Перерахуйте види виробничої структури підприємства. Чим цехова структура відрізняється від безцехової?

9.         Дайте характеристику організаційної структури управління підприємством.

10.       Охарактеризуйте апарат управління підприємством.

11.       Які основні елементи внутрішнього середовища підприємства?

12.       Дайте характеристику поняттю «місія підприємства».

Тести для перевірки знань

1.         Вкажіть джерела формування статутного капіталу державного

підприємства:

а)         вартість майна, закріпленого державою за підприємством;

б)         сума частин співвласників;

в)         сукупна номінальна вартість акцій усіх типів;

г)         вартість майна, наданого учасниками для ведення

діяльності.

2.         Розрізняють такі види цехів і ділянок:

а)         основні та побічні;

б)         другорядні;

в)         допоміжні;

г)         обслуговувальні.

3.         Основні цехи поділяються на:

а)         підготовчі;

б)         заготівельні;

в)         оброблювальні;

г)         випускаючі.

4.         Організаційна побудова основних цехів і виробництв ведеться з

таких основних напрямів (принципів):

а)         технологічного;

б)         універсального;

в)         предметного;

г)         змішаного.

5.         Залежно від основної виробничої одиниці підприємства роз-

різняють такі види виробничої структури:

а)         безцехову, цехову;

б)         складську;

в)         корпусну;

г)         комбінатську.

6.         Вкажіть джерела формування статутного капіталу товариства з

обмеженою відповідальністю:

а)         вартість майна, закріпленого державою за підприємством;

б)         сума частин співвласників;

в)         сукупна номінальна вартість акцій усіх типів;

г)         вартість майна, наданого учасниками для ведення

діяльності.

7.         Який фактор є визначним при створені нових і розширенні дію-

чих підприємств:

а)         наявність незадоволеного попиту на продукцію;

б)         наявність ресурсів, необхідних для організації виробництва

продукції;

в)         рівень розвитку науки й техніки у відповідній галузі

виробництва;

г)         усі відповіді підходять?

8.         До причин припинення діяльності або кардинальної перебудови

роботи підприємства належить:

а)         відсутність або різке падіння попиту на продукцію;

б)         збитковість виробництва;

в)         екологічна небезпека підприємства для навколишнього се-

редовища;

г)         усі відповіді підходять.

9.         Що належить до внутрішнього середовища фірми:

а)         споживачі продукції;

б)         засоби виробництва, трудові ресурси й інформація;

в)         постачальники ресурсів виробництва;

г)         усі відповіді підходять?

10.       Вкажіть джерела формування статутного капіталу відкритого

акціонерного товариства; виробничого кооперативу:

а)         вартість майна, закріпленого державою за підприємством;

б)         сума частин співвласників;

в)         сукупна номінальна вартість акцій усіх типів;

г)         вартість майна, наданого учасниками для ведення

діяльності.

Використана та рекомендована література

1.         Афанасьєв М. В. Економіка підприємства / М. В.Афанасьєв, А. Б. Гон-чаров. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. — 410 с.

2.         Білорус О.Г. Малий бізнес у глобальному вимірі // Фінанси України. – 2004. – №7. — С.147—149.

3.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

4.         Бутенко А.І. Розвиток підприємницького сектора в регіоні // Вісник Академії економічних наук України. – 2004.– №1.– С.15—20.

5.         Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 3–тє вид., стер. – К.: Т – во” Знання”, КОО, 2005. – 302 с.

6.         Держкомстат України 2007 р.

7.         Комарницький І. Проблеми розвитку малого та середнього підприєм-ництва // Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 50 – 58.

8.         Основи менеджменту. 2-ге вид., випр., доп. / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. – К.: Академвидав, 2007. С. — 464.

9.         Цигилик І.І. Основи підприємництва: Навч. посібник / І.І. Цигилик, Т.М. Паневник, З.М. Криховецька. – К.: ЦУЛ, 2005. – 240 с.

10.       Чемодуров О. Зовнішні джерела фінансування модернізації україн-ських підприємств // Економіка України. – 2005.– №9.– С.54—61.

11.       Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.