Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.1. Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

15.1. Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Поняття про витрати. Витрати – це грошова оцінка вартості мате-ріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших ви-дів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. Як видно з визначення, витрати характеризуються: 1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання різних видів ресурсів; 2) цільовою установкою (пов’язаною з виробництвом і збутом продук-ції в цілому або з якоюсь із стадій цього процесу); 3) певним періодом, тобто віднесенням на продукцію за даний період часу. Відзначимо ще одну властивість витрат: якщо витрати не залучені у виробництво і не списані (не повністю списані) на певну продукцію, то вони перетворю-ються на запаси сировини, матеріалів, запаси в незавершеному вироб-ництві, запаси готової продукції тощо. Витрати мають властивість бути запасомісткими і належать до активу підприємства.

Класифікація витрат підприємства. За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, звичай-ні та надзвичайні. Класифікація витрат і їх склад подані в табл. 15.1.

При формуванні витрат звичайної діяльності повинно бути за-безпечено їх групування за елементами, єдиними й обов’язковими для організацій всіх галузей:

•          матеріальні витрати;

•          витрати на оплату праці;

•          відрахування на соціальні заходи;

•          амортизація;

•          інші витрати (поштово-телеграфні, телефонні, відрядження тощо).

Таблиця 15.1

Класифікація витрат підприємства та їх склад

Вид витрат    Склад витрат

 

1. Операційні Витрати, пов’язанні з наданням організації активів у тимча-сове користування за певну плату.

Витрати, пов’язанні з наданням прав за певну плату, виника-ючих з патентів на винахід, промислові зразки й інших видів інтелектуальної власності.

Витрати, пов’язанні з участю в статутному капіталі інших організацій.

Витрати, пов’язанні з продажем, вибуттям і іншим списан-ням основних засобів та інших активів, відмінних від грошо-вих засобів, товарів, продукції.

Проценти, які виплачуються організацією за користування грошовими засобами (кредитами, позиками). Витрати, пов’язанні з оплатою послуг, які здійснюють кре-дитні організації. Інші операційні витрати

2. Фінансові   Штрафи, пеня, неустойка за порушення умов договору, від-шкодовування збитків, спричинених організацією. Збитки минулих років, які визнані в звітному році. Сума дебіторської заборгованості, за якою вийшов термін по-зовної давності, інших боргів, нереальних для повернення. Курсова різниця.

Сума оцінки активів (за винятком позаоборотних активів). Інші позареалізаційні витрати

3. Звичайні    Витрати на закупівлю сировини, матеріалів, товарів та їхніх матеріально-технічних запасів (МТЗ). Витрати з переробки МТЗ для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу (перепрода-жу) товарів (витрати з утримання й експлуатації основних засобів та інших позаоборотних активів, а також з підтримки їх у робочому вигляді, комерційні витрати, управлінські ви-трати тощо). Витрати з оплати праці. Відрахування до страхового фонду. Амортизаційні відрахування

4. Надзвичайні          Витрати, пов’язанні з надзвичайними обставинними (стихій-ні лиха, пожежі, аварії тощо)

Склад витрат, який враховуються в оподаткуванні, відрізняється від складу витрат, що визнаються в бухгалтерському обліку.

Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на:

•          матеріальні;

•          витрати на оплату праці;

•          амортизація;

•          інші витрати.

У відповідних статтях Податкового кодексу встановлено пе-релік витрат, які належать до тих або інших видів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції. До інших витрат, зокрема, належать: а) представницькі витрати, які включаються протягом звітного (податкового періоду); б) витрати платника податків на всі види реклами.