Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Які ви знаєте форми організації суспільного виробництва?

2.         Що таке диверсифікація виробництва? Чим відрізняється вона від інтеграції виробництва?

3.         Що таке кооперація виробництва і як вона поєднується зі спеці-алізацією?

4.         Що таке комбінування виробництва і чим воно відрізняється від диверсифікації?

5.         Дайте характеристику потокового методу виробництва.

6.         Дайте визначення потокової лінії. Приведіть класифікацію пото-кових ліній.

7.         Дайте характеристику партіонного методу організації виробни-цтва. Яка сфера його застосування?

8.         Дайте характеристику індивідуального методу організації вироб-ництва. Наведіть приклади нормативів.

9.         Які підрозділи підприємства відносяться до допоміжних і обслу-говуючих?

10.       Дайте характеристику інструментального господарства.

11.       Дайте характеристику транспортного господарства.

12.       Які основні завдання енергетичного господарства і складського господарства?

13.       Розкрийте структуру системи показників якості продукції. Які показники не беруть участі в оцінюванні якості продукції?

14.       Розкрийте структуру оціночних показників якості продукції.

15.       Назвіть функціональні, ресурсозберігаючі і природоохоронні по-казники якості продукції.

Тести для перевірки знань

1.         Виділіть форми організації суспільного виробництва:

а)         спеціалізація;

б)         концентрація;

в)         кооперація;

г)         комбінування.

2.         Вкажіть три типи організації виробництва:

а)         масовий;

б)         потоковий

в)         серійний;

г)         одиничний;

3.         Вкажіть три методи організації виробництва;

а)         потоковий;

б)         індивідуальний;

в)         серійний;

г)         партіонний.

4.         Виберіть правильні варіанти відповідей.

а)         технологічна спеціалізація;

б)         функціональна спеціалізація;

в)         предметна спеціалізація;

г)         подетальна спеціалізація.

5.         Який з перерахованих нижче нормативів потокового методу

організації виробництва є основним нормативом:

а)         швидкість руху потокової лінії та загальна довжина;

б)         тривалість виробничого циклу;

в)         такт потокової лінії та крок конвеєра;

г)         ритм потокової лінії?

6.         Виділіть: нормативи партіонного методу організації виробництва:

а)         розмір партії та розмір запасу незавершеного виробництва;

б)         коефіцієнт серійності виробництва;

в)         тривалість виробничого циклу;

г)         періодичність запуску-випуску партії деталей.

7.         На які дві групи подиляються показники якості залежно від

ролі, яка виконується при оцінці:

а)         функціональні показники;

б)         класифікаційні показники;

в)         ресурсозберігаючі показники;

г)         оціночні показники?

8.         На які три групи поділяються оціночні показники якості:

а)         функціональні показники;

б)         показники функціональної придатності;

в)         ресурсозберігаючі показники.

г)         природоохоронні показники?

9.         Які з перерахованих показників належать до показників

надійності:

а)         показники довговічності та зберігання;

б)         показники безвідмовності;

в)         фізіологічні і психофізіологічні показники;

г)         показники ремонтопридатності?

10.       Які з перерахованих показників належать до показників

ергономісткості продукції:

а)         психологічні і психофізіологічні показники;

б)         гігієнічні показники;

в)         показники відновлюваності;

г)         антропометричні показники?

Використана та рекомендована література

1.         Баланюк І.Ф. Маркетингова шкала оцінювання товару підприємств: ме-тодичний аспект // Інноваційна економіка. – 2007. – №3. – С. 219–226.

2.         Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної про-дукції у процесі вибору інноваційної стратегії підприємства // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 99–110.

3.         Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник еко-номічної науки України. – 2007. – № 2. – С. 41–45.

4.         Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием. – Се-рия «Высшее образование». – М.: Инфра – М, 2004. – 491 с.

5.         Кулик А.А. Якість як передумова конкурентоспроможності виробництва готової продукції // Економіка АПК. – 2007. – №8. – С. 114–122.

6.         Марцин В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 35–44.

7.         Організація виробництва: Навчальний посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

8.         Петрович Й.М. Організація виробництва: Практикум / Й.М.Петрович, Г.М. Захарчин, С.О. Буняк. – К.: ЦУЛ, 2005. – 336 с.

9.         Чардымский М. Теория новинок: Методика разработки новых товаров на промышленных предприятиях среднего бизнеса // Маркетолог. – 2005. – №10. – С. 33–43.

10.       Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карликан и М.Л. Шух-гальтера. – М.: ИНФРА-М, 2001.