Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.5. Характеристиката та основні групи показників якості продукції : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

14.5. Характеристиката та основні групи показників якості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Характеристика якості продукції. Якість продукції – сукуп-ність властивостей продукції, яка зумовлює її придатність задо-вольняти певні потреби відповідно до призначення.

Якість продукції (робіт, послуг) визначається такими поняттями, як «характеристика», «властивість» і «якість». Характеристика – це взаємозв’язок залежних і незалежних змінних, виражених у вигляді тексту, таблиці, математичної формули, графіка. Описується, як пра-вило, функціонально. Властивість продукції є об’єктивною особли-вістю продукції, яка може виявлятися у процесі її створення, експлу-атації або споживання. Якість продукції формується на всіх етапах її життєвого циклу, Властивість продукції виражається показниками якості, тобто кількісними характеристиками одного або декількох властивостей продукції, які є складовими якості і розглядаються сто-совно певних умов її створення й експлуатації або споживання.

Класифікаційні і оцінювальні показники. Залежно від ролі, що виконується при оцінювані, розрізняють класифікаційні й оціню-вальні показники. Класифікаційні показники характеризують належ-ність продукції до певної групи в системі класифікації і визначають призначення типорозмір, сферу застосування й умови використан-ня продукції. Класифікаційні показники використовуються на по-чаткових етапах оцінювання якості продукції для формування груп аналогів оцінюваної продукції. В оцінюванні якості продукції ці по-казники, як правило, не враховуються.

Оцінювальні показники кількісно характеризують ті властивості, які утворюють якість продукції як об’єкта виробництва і споживан-ня або експлуатації. Вони використовуються для нормування вимог до якості, оцінювання технічного рівня при розроблення стандар-тів, перевірки якості під час контролю, випробувань і сертифікації. Оцінювальні показники розділяють на функціональні, ресурсозбе-рігальні і природоохоронні.

Функціональні показники

Функціональні показники характеризують властивості, які визна-чають функціональну придатність продукції задовольняти задані потреби. Вони об’єднують показники функціональної придатності, надійності, ергономісткості та естетичності.

Показники функціональної придатності. Ці показники харак-теризують технічну суть продукції, властивості, які визначають здатність продукції виконувати свої функції в заданих умовах вико-ристання за призначенням (наприклад, одиничні показники – ван-тажопідйомність, місткість і водонепроникність, комплексні – кало-рійність, продуктивність тощо).

Показники надійності. Показники надійності продукції характе-ризують її здатність зберігати в часі (у встановлених межах) значен-ня всіх заданих показників якості за дотримання заданих режимів і умов застосування, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування. Одиничними показниками надійності є показни-ки безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності та зберігання. Надійність може характеризуватися також комплексними показни-ками, які забезпечують декілька властивостей (безвідмовність і від-новлюваність). Показники надійності доповнюють характеристику продукції, яка дається показниками функціонального призначення.

Показники ергономісткості продукції. Ці показники характе-ризують зручність і комфорт продукції у виробничих і побутових процесах системи «людина – предмет – середовище». До цієї гру-пи входять підгрупи гігієнічних, антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних і психологічних показників.

Показники естетичності продукції. Ці показники характеризу-ють естетичну дію продукції на людину і призначені для оцінюван-ня її естетичної цінності, ступеня відповідності естетичним запитам тих або інших груп споживачів у конкретних умовах споживання. Виділяють підгрупи показників художньої виразності, раціональ-ності форми, цілісності композицій, досконалості виробничого ви-конання й збереження товарного вигляду.

Ресурсозберігальні показники

Ресурсозберігальні показники характеризують властивості про-дукції, які визначають рівень ресурсів, що витрачаються, при її ство-ренні та застосуванні. Група ресурсозберігальних показників вклю-чає підгрупи показників технологічності і ресурсоспоживання.

Показники технологічності. Показники технологічності харак-теризують особливості складу і структури продукції, що впливають на рівень витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, праці та часу для виробництва продукції й (або) її споживання (експлуатації). Показники технологічності продукції в сфері виробництва виража-ють технологічну раціональність і спадкоємність продукції за кон-структивними й технологічними ознаками (складовими частинами, вихідними матеріалами, структурній композиції тощо).

Показники ресурсоспоживання. Показники ресурсоспоживан-ня продукції характеризують витрати матеріалів, палива, енергії, праці і часу при безпосередньому використанні продукції за при-значенням. Для кількісного оцінювання ресурсоспоживання слід конкретизувати вид ресурсів і використовувати відповідні показни-ки (наприклад, витрати палива, мастил або масел тощо). До кожної групи ресурсозберігальних показників, разом з одиничними, можуть входити комплексні показники, які виражають сумарні витрати всіх видів ресурсів на відповідні види робіт і приведені до вартісного ви-разу на одиницю або партію продукції за певний період часу.

Природоохоронні показники

Природоохоронні показники якості продукції характеризують її властивості, пов’язані з дією на людину і навколишнє середовище. Вони об’єднуються в дві групи – безпеки й екологічності.

Показники безпеки. Показники безпеки характеризують осо-бливості продукції, які забезпечують безпеку людини при спожи-ванні або експлуатації, транспортуванні, зберіганні й утилізації продукції. Показники безпеки продукції групують за однорідністю властивостей, що характеризуються ними, та з урахуванням різних видів небезпек.

Показники екологічності. Ці показники характеризують влас-тивості продукції, пов’язані зі шкідливими діями на навколишнє середовище у процесі виробництва, монтажу, споживання або екс-плуатації, а також під час її зберігання й утилізації, та визначають:

•          рівень небезпечних і шкідливих хімічних викидів у навколишнє середовище;

•          питому концентрацію шкідливих речовин, газів, які викидають-ся в навколишнє середовище;

•          рівень акустичної дії на навколишнє середовище;

•          рівень електромагнітних, радіаційних та інших випромінювань;

•          здатність до утворення шкідливих продуктів розпаду в умовах зберігання, транспортування, утилізації або використання;

•          здатність шкідливих речовин акумулюватися в ґрунті, воді,

об’єктах флори і фауни, в організмі людини тощо.

Управління якістю продукції має здійснюватися системно, тоб-то на підприємстві повинна функціонувати система управління якіс-тю продукції, що є організаційною структурою, яка розподіляє відпо-відальність, процедури і ресурси, необхідні для управління якістю.

Стандартизація – це діяльність, пов’язана з установленням норм, правил і характеристик у цілях забезпечення: безпеки продукції; технічної та інформаційної сумісності; якості продукції; економії всіх видів ресурсів; безпеки господарюючих суб’єктів; обороноздатності.

Сертифікація – це процедура, за допомогою якої третя, уповно-важена державою, сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідає заданим вимогам.

Сертифікація продукції – це діяльність з підтвердження відпо-відності продукції встановленим вимогам.