Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

14.4. Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

До допоміжних і обслуговувальних підрозділів підприємства на-лежать ремонтне, інструментальне, транспортне, енергетичне, склад-ське господарство тощо.

Основним завданням ремонтного господарства є підтримка устат-кування в працездатному стані і запобігання його передчасному зно-су. Організація та порядок проведення ремонтних робіт регламенту-ються типовим положенням. Система планово-запобіжного ремонту (ПЗР) охоплює комплекс заходів, які включають догляд за устат-куванням, міжремонтне обслуговування, періодичні профілактичні операції (огляди, перевірка на точність, заміна мастила, промивання), а також планово-запобіжний ремонт (поточний і капітальний). Осно-вним нормативом системи ПЗР є ремонтний цикл – проміжок часу між двома черговими капітальними ремонтами, який вимірюють в роках. Кількість і послідовність вхідних у нього ремонтів та оглядів становлять структуру ремонтного циклу.

Обсяг ремонтних робіт у цеху в фізичних одиницях устаткування визначається згідно зі структурою ремонтного циклу і дати остан-нього ремонту за кожним видом устаткування та видом ремонту (по-точний, капітальний). Усі нормативи витрат часу розроблені з роз-рахунку на одиницю ремонтоскладності кожного виду ремонтних робіт незалежно від типу ремонтованого устаткування. Планування ремонтних робіт включає такі розрахунки:

1)         види ремонтних робіт на кожному верстаті й агрегаті та терміни їх-нього виконання;

2)         трудомісткість ремонтних робіт, продуктивність праці, чисельність і фонд оплати праці ремонтного персоналу;

3)         кількість і вартість необхідних для ремонту матеріалів та запчастин;

4)         плановий простій устаткування в ремонті;

5)         собівартість ремонтних робіт;

6)         обсяг ремонтних робіт у цехах і підприємстві в цілому та з розбив-кою на квартали і місяці. Виробнича програма ремонтного цеху визначається множенням

норм трудомісткості ремонтних операцій на обсяг ремонтних робіт за відповідними видами ремонту в одиницях ремонтоскладності. Роз-рахунок потреби в матеріалах, запчастинах і напівфабрикатах прово-диться на підставі норм витрат матеріалів на одиницю ремонтосклад-ності і обсягу ремонтних робіт. Відношення загального часу простою устаткування в ремонті до річного фонду часу роботи устаткування становить відсоток простою устаткування в ремонті.

Інструментальне господарство має вирішувати такі завдання: • безперебійне постачання інструментом усіх виробничих підрозді-лів підприємства;

•          організація раціональної експлуатації інструменту і приладів;

•          скорочення запасів інструменту без втрати нормального ходу ви-робничого процесу;

•          зниження витрат на утримання інструментального господарства.

Інструментальне господарство становлять підрозділи з постачан-ня інструментом, його відновлення, ремонт, регулювання, централь-ний склад, який займається складуванням, комплектацією і видачею інструменту. Інструмент можна класифікувати за рядом ознак. За роллю в процесі виробництва розрізняють робочий, допоміжний, контрольно-вимірювальний інструмент, пристосування, штампи, прес-форми. За характером використання інструмент буває спеці-альним та універсальним (нормальним).

Залежно від галузевої належності і масштабу виробництва до складу транспортного господарства можуть входити різні підроз-діли: транспортний відділ, цехи і дільниці залізнично-дорожнього, автомобільного, електротокарного та конвеєрного транспорту тощо. На окремих підприємствах, особливо малих, усі функції, пов’язані з внутрішньозаводським переміщенням вантажів, може виконува-ти транспортний цех (дільниця) або окремий робітник. Масштаби і структура транспортного господарства підприємства оцінюються за вантажообігом, тобто кількістю вантажів, які прибувають, відванта-жуються та переміщуються всередині підприємства. Обсяг і характер вантажообігу визначає обсяг навантажувально-розвантажувальних робіт, способи їхньої механізації.

До складу енергетичного господарства входять енергомережі, засоби і точки споживання енергії. На великих диверсифікованих підприємствах енергетичним господарством охоплюються тепло- й енергостанції, компресорні, насосні станції, зовнішні енергомережі й інші енергоструктури. Основним завданням організації енергетич-ного господарства є:

•          безперебійне забезпечення підприємства всіма видами енергії;

•          раціональна експлуатація енергоустаткування, його обслугову-вання та ремонт;

•          економія паливно-енергетичних ресурсів.

Призначення складського господарства полягає в зберіганні необ-хідних запасів матеріалів, сировини, палива, напівфабрикатів і го-тової продукції, які забезпечують безперебійну та ритмічну роботу підприємства, збереження матеріалів.