Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2. Потоковий метод організації виробництва : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

14.2. Потоковий метод організації виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Потокове виробництво – форма організації виробництва, за-снована на ритмічній повторюваності часу виконання основних і до-поміжних операцій на спеціалізованих робочих місцях, розміщених по ходу протікання технологічного процесу.

Потоковий метод характеризується:

•          скороченням номенклатури продукції, яка випускається, до мінімуму;

•          розчленовуванням виробничого процесу на операції;

•          спеціалізацією робочих місць на виконання певних операцій;

•          паралельним виконанням операцій на всіх робочих місцях у потоці;

•          розміщенням устаткування за ходом технологічного процесу;

•          високим рівнем безперервності виробничого процесу на основі за-безпечення рівності або кратності тривалості виконання операцій такту потоку;

•          наявністю спеціального міжопераційного транспорту для передачі предметів праці від операції до операції.

Структурною одиницею потокового виробництва є потокова лі-нія. Потокова лінія — це сукупність робочих місць, розташованих за ходом технологічного процесу, призначених для виконання закріпле-них за ними технологічних операцій і пов’язаних між собою спеціаль-ними видами міжопераційних транспортних засобів. Найбільшого поширення потокові методи отримали в легкій і харчовій промисло-вості, машинобудуванні та металообробці, інших галузях. Потокові лінії, що існують у промисловості, різноманітні.

Для потокового методу виробництва використовуються такі нор-мативи: такт, ритм потокової лінії, крок конвеєра, загальна довжина і швидкість руху потокової лінії.

Такт потокової лінії (r) – інтервал часу між послідовним випус-ком двох деталей або виробів:

(Тзм - t) r =, N

де Тзм – тривалість зміни, хв.; t – регламентовані втрати часу, хв.; N – виробнича програма в зміну.

Підставимо у формулу умовні дані і виконаємо відповідні роз-рахунки:

r = (480 — 30) / 90 = 5 хв.

У випадку безперервно-потокового виробництва слід обов’язково дотримуватися принципу синхронізації. Принцип синхронізації по-лягає в тому, що час виконання кожної операції (tшт) повинен бути рівний розрахунковому такту потокової лінії (r = 5). Це досягається розрахунком кількості робочих місць на кожній операції. Якщо три-валість операції рівна або менша часу такту, то кількість робочих місць і одиниць устаткування рівне кількості операцій. Якщо три-валість операції більша часу такту, то необхідно декілька робочих місць для синхронізації. Кількість робочих місць на кожній операції (Pм) визначається діленням штучного часу (tшт) на час такту (r): „      t

P   =JSSL

r

Штучний час - це час, необхідний для виконання всіх трудових прийомів за кожною окремою операцією.

Ритм потокової лінії (R) - це час, обернений такту. Ритм харак-теризує кількість виробів, які випускаються за одиницю часу:

R = l/r.

Проведемо розрахунки: R = 1 : 1/12 = 12 вир./год. Відзначимо, що при визначенні ритму потокової лінії необхідні однакові вели-чини. Слід хвилини перевести в години (5 хв. = 1/12 год.), інакше розрахунок буде неправельний. Або ж за одиницю приймати 1 год. = 60 хв. Тоді R = 60/5 = 12 вир./год.

Крок конвеєра (/) - це відстань між центрами двох суміжних ро-бочих місць. Візьмемо умовно / = 6 м.

Загальна довжина потокової лінії конвеєра залежить від кроку і кількості робочих місць:

L = I х q,

де / - крок конвеєра, або відстань між центрами двох робочих місць; q - число робочих місць. У нашому прикладі:

L = 6x8 = 48 м.

Швидкість руху потокової лінії (v) залежить від кроку конвеєра і такту потокової лінії, вимірюється в м/хв.:

/

V = —. г

У нашому прикладі v = 6/5 = 1,2 м/хв.

Тривалість технологічної частини виробничого циклу виготовлен-ня виробу на потоковій лінії ( Тпап) визначається за формулою:

Tl°m=qxr, jj,eq - число робочих місць; г - такт потокової лінії. У нашому прикладі Т™т = 8 х 5 = 40 хв.

Економічна ефективність потокового методу забезпечується реа-лізацією всіх принципів організації виробництва: спеціалізації, без-перервності, пропорційності, паралельності, прямоточності і рит-мічності. Недоліки потокової організації виробництва:

•          до основних вимог при виборі продукції для виготовлення по-токовим методом належать відпрацьованість і відносна стабільність їхніх конструкцій, великі масштаби виробництва, що не завжди від-повідає потребам ринку;

•          використання конвеєрних ліній транспортувань збільшує тран-спортний заділ (незавершене виробництво) і затрудняє передачу ін-формації про якість продукції на інші робочі місця й дільниці;

•          монотонність праці на потокових лініях знижує матеріальну за-цікавленість робітників і сприяє збільшенню плинності кадрів.

Заходи щодо вдосконалення потокових методів:

•          організація роботи в разі змінних протягом дня такті й швидко-сті потокової лінії;

•          переведення робітників протягом зміни з однієї операції на іншу;

•          застосування багатоопераційних машин, які потребують регу-лярного переключення уваги робітників на різні процеси;

•          заходи матеріального стимулювання;

•          впровадження агрегатно-групових методів організації виробни-чого процесу, потокових ліній з вільним ритмом.

Основним напрямом підвищення економічної ефективності по-токового виробництва є впровадження напівавтоматичних і авто-матичних потокових ліній, застосування роботів та автоматичних маніпуляторів для виконання монотонних операцій.