Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте характеристику виробничої потужності підприємства. Чим вона відрізняється від виробничої програми і від поняття «Про-пускна спроможність устаткування»?

2.         Розкрийте методику розрахунку виробничої потужності підпри-ємства (цеху, дільниці, агрегату).

3.         Наведіть формули розрахунку окремих видів виробничої потуж-ності.

4.         Яка послідовність розроблення плану випуску продукції та які її основні показники?

5.         Як здійснюється планування випуску продукції?

6.         У якій послідовності розробляється виробнича програма всереди-ні фірми?

7.         Назвіть показники виробничої програми і дайте методику їх роз-рахунку.

8.         Яка методика розрахунку валової і товарної продукції?

9.         Як планується незавершене виробництво на початок і кінець пла-нового періоду?

10.       Як розраховуються цехові програми основних цехів підприємства?

11.       Розкрийте зміст заводського методу планування вартісних показ-ників плану виробництва і реалізації продукції.

12.       Яка методика розрахунку реалізованої продукції?

13.       Що входить до складу залишків нереалізованої продукції на по-чаток і кінець планового періоду?

Тести для перевірки знань

1.         Виробнича потужність підприємства визначається за:

а)         потужністю основних (ведучих) виробничих одиниць (цехів,

ділянок);

б)         потужністю основних цехів;

в)         потужністю допоміжних цехів;

г)         потужністю основного технологічного устаткування (агрега-

тів і груп устаткування).

2.         Для розрахунку виробничої потужності використовується

такий склад устаткування:

а)         наявне устаткування;

б)         установлене устаткування;

в)         фактично працююче устаткування;

г)         установлене і невстановлене устаткування.

3.         Під час розрахунку виробничої потужності приймаються

такі норми продуктивності устаткування:

а)         паспортну;

б)         технічно обґрунтовану;

в)         планову;

г)         фактичну.

4.         У процесі час розрахунку виробничої потужності

використовується фонд часу роботи устаткування:

а)         календарний;

б)         режимний;

в)         плановий;

г)         фактичний.

5.         Під час визначення виробничої потужності підприємства

використовується номенклатура виробів, яка випускається:

а)         оптимальна;

б)         планова;

в)         фактична;

г)         реальна.

6.         У разі безперервного режиму роботи підприємства

використовується фонд часу роботи устаткування:

а)         фактичний;

б)         режимний;

в)         плановий;

г)         календарний.

7.         Який з розділів плану розвитку підприємства визначить

максимально можливий річний обсяг випуску продукції:

а)         виробнича програма;

б)         план технічного розвитку;

в)         виробнича потужність;

г)         план маркетингу?

8.         До вартісних показників виробничої програми підприємства

належить:

а)         товарна продукція;

б)         реалізована продукція;

в)         витрати на 1 грн товарної продукції;

г)         валова продукція.

9.         Що відповідає показнику «чиста продукція»:

а)         різниця між вартістю товарної продукції і матеріальними ви-

тратами разом з амортизацією;

б)         різниця між ціною продукції і матеріальними витратами;

в)         різниця між вартістю товарної продукції і незавершеним ви-

робництвом.

г)         різниця між валовим і внутрішньозаводським оборотом?

10. Який з перерахованих вартісних показників є базисним для розрахунку інших показників:

а)         валова продукція;

б)         товарна продукція;

в)         реалізована продукція;

г)         чиста продукція?

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та ви-користання потужностей підприємств // Економіка України. – 2004. – №1. – С.34 – 40

3.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

4.         Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, КОО, 2002. – 405 с.

5.         Мельник Л. Економіка підприємства: Навч. посібник / Л. Мельник, О. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 412 с.

6.         Онищенко В.О. та ін. Організація виробництва. — К.: Лібра, 2003.

7.         Семенов Г.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Г.А.Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2005. – 328 с.

8.         Управление производственными мощностями: методология, оценки, учет. Швец И.Б. – Донецк, 1998.

9.         Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Ка-равела, 2007. – 584 с.

10.       Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 27 – 31.