Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_eeb59484a00f30626ad92cc70f5e569b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.3. План виробництва продукції : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

13.3. План виробництва продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

План виробництва продукції (виробнича програма) є основним провідним розділом перспективного і поточного плану підприємства та визначається на основі обсягу продажу номенклатури й асортимен-ту продукції, її якості, маси прибутку, рівня рентабельності, розміру ринкової частки підприємства тощо. Розробка виробничої програми здійснюється на основі вивчення ринку спеціальним підрозділом під-приємства службою маркетингу. В комплекс маркетингових заходів фірми з розробки виробничої програми як правило, входять:

•          вивчення споживачів товарів (послуг) фірми та їх поведінки на ринку;

•          аналіз ринкових можливостей фірми;

•          оцінювання товарів, послуг, які випускаються та надаються під-приємством, перспектив їхнього розвитку;

•          аналіз форм і каналів збуту;

•          оцінювання методів ціноутворення, які застосовує фірма;

•          дослідження заходів щодо просування товарів (послуг) на ринок;

•          вивчення конкурентів;

•          вибір ринкової «ніші» (найбільш сприятливого сегменту ринку).

Після проведення маркетингових досліджень виробнича про-грама фірми розробляється в певній послідовності (рис. 13.7). Виробнича програма планується на 3–5 років, на один рік з роз-бивкою на квартали і місяці, розраховується в натуральних, умовно-натуральних, трудових та вартісних показниках.

Обсяг виробництва в натуральному виразі характеризується но-менклатурою й асортиментом продукції, яка випускається, в фізич-них одиницях, відповідних їй споживчих властивостях (міри ваги, довжини, обсягу). Номенклатура продукції – найменування (пере-лік) виробів (робіт, послуг), які випускаються. Асортимент продук-ції – сукупність різновидів цих виробів, за видами, типами, сортами, розміром тощо в межах номенклатури. Основою для визначення обсягу продукції у вартісному виразі служить план виробництва продукції в натуральному виразі. Невід’ємною частиною плану ви-робництва продукції в натуральному виразі є завдання з подальшого підвищення якості продукції.

Щоб визначити обсяг виробництва однорідних виробів, різних за матеріаломісткістю або іншими ознаками, застосовують умовно-натуральні показники. Трудові показники обсягу виробництва, які

виражаються, як правило, в нормо-годинах, людино-днях, верстато-годинах, у поєднанні з натуральними використовуються для ви-значення чисельності працівників, норм виробітку, розміру оплати праці, для планування виробничих програм заготівельних та інших цехів. Вартісні (грошові) показники є узагальнюючими, з їх допомо-гою можна визначити загальний обсяг виробництва фірми. У вар-тісному виразі плануються такі важливі показники виробничої про-грами, як обсяг валової, товарної і реалізованої продукції.

Виробнича програма підприємства

Визначається номенклатура й асортимент продукції та обсяг її поставок в натуральному вираженні згідно з підписаними договорами

і Складається план постачання продукції в натуральній формі за споживачами

            і          

Визначаються залишки нереалізованої продукції на початок та кінець планового року

            і          

Визначається обсяг виробництва кожного виробу в натуральній формі з календарним розподілом в межах планового періоду

            і          

Обсяг виробництва обґрунтовується розрахунками балансів виробничих потужностей за провідними підрозділами, ділянками, цехами

ї Розраховуються вартісні показники товарної та реалізованої продукції

Складається графік відвантаження продукції у відповідності з договорами

замовників

            і          

Програма планується за основними цехами підприємства

Рис. 13.7. Послідовність розроблення виробничої програми

Товарна продукція – продукція, випущена на підприємстві та призначена для реалізації. Це є основний показник плану виробни-цтва, який слугує базою для розрахунку валової та реалізованої про-дукції. Склад товарної продукції ілюструється схемою на рис. 13.8.

До товарної продукції не включається вартість сировини, ма-теріалів, сплачених замовником. Однак якщо з цієї сировини на підприємстві виготовлена для замовника продукція, то в товарну продукцію включається вартість перероблення сировини. Товарна продукція в більшості галузей промисловості визначається за за-водським методом, тобто в обсяг товарної продукції не включається вартість готових виробів, напівфабрикатів, виготовлених підпри-ємством для власних потреб. Винятком є підприємства харчового комплексу, де у вартісні показники обсягу випущеної продукції включається внутрішньозаводський оборот, тобто вартість спожи-тих для власних потреб готових виробів і напівфабрикатів.

Товарна продукція з готових виробів планується в цінах підпри-ємства. У звіті вона визначається в порівняних (незмінних на певну дату) цінах підприємства. У платіжних документах продукцію (това-ри і послуги), крім цін виробника, виділяють податок на додану вар-тість, акцизи та інші платежі, які мають характер непрямих податків.

 

Товарна продукція

|                       1          1

Вартість                                             Вартість                                 Вартість продукції    

переробки                                         напівфабрикатів,                               допоміжних цехів,   

матеріалів                                          які відпускаються                              яка відпускається     

замовника                                         на сторону і для

власного

капітального

будівництва та                                  на сторону і для

власного

капітального

будівництва й          

                       

           

           

           

           

           

           

            Вартість                                

                                  

           

            готових                                  непромислових                                непромислових        

            виробів                                  господарств                          господарств  

                        ■          '                                                          '                                  

Вартість робіт і послуг                     Вартість нестандартного    

виробничого характеру на              обладнання свого    

сторону та для власних                   виробництва, яке     

непромислових господарств                      реалізується на сторону або

(включаючи капітальний ремонт               зараховується в основні      

обладнання і транспортних            засоби підприємства           

засобів силами підприємства)                                           

Рис. 13.8. Склад товарної продукції

Програма основного цеху підприємства розраховується в по-рядку, зворотному напряму технологічного процесу, тобто від ви-пускаючого цеху до обробного і далі до заготівельного. Такий поря-

док дозволяє взаємно узгоджувати терміни випуску продукції цеху з термінами випуску готових виробів, установлених у виробничій програмі підприємства.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_eeb59484a00f30626ad92cc70f5e569b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0