Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.1. Виробнича потужність підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

13.1. Виробнича потужність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) — це макси-мальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом року (кварталу, місяця) за допомогою закріпле-них (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупнос-ті машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встанов-леної спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи.

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) розра-ховується, як правило, в натуральних (умовно-натуральних) оди-ницях, іноді в верстато-годинах і, як виняток, у вартісному вира-зі. Різниця між виробничою потужністю й виробничою програмою (обсягом виробництва) є резервом підприємства, тобто виробнича програма показує ступінь використання виробничої потужності. Взаємозв’язок виробничої потужності та виробничої програми зо-бражений на рис. 13.1.

 

            Виробнича потужність       

                        Резерви                     

 

                        Виробнича програма                      

 

                                              

 

                       

Рис. 13.1. Взаємозв’язок виробничої потужності та виробничої програми Разом з терміном «виробнича потужність» використовується тер-мін «пропускна спроможність», яка характеризує максимальний ви-пуск продукції певним устаткуванням, верстатом, агрегатом, потоко-вою лінією, групою верстатів. Пропускна спроможність устаткування розраховується за квартал, добу, зміну та годину, а виробнича потуж-ність структурних одиниць виробництва — за рік (в деяких випадках — за квартал і місяць). Для розрахунку виробничої потужності під-приємства використовуються показники, подані на (рис. 13.2).

 

            1. Кількість, склад                                                                2. Норми       

            і техшчнии стан                    продуктивності        

            устаткування             обладнання   

                        /     Вихідні   \            

"""-—-_^__^   /     дані для       \ ^_^-—^"^

~~^>\    розрахунку    рСГ

^^-^"^      \    виробничої    /     ^^^^

                        \   потужності /                     

            3. Фонд часу                        

            роботи                       4. Номенклатура      

            устаткування і                       й асортимент

            режим роботи підприємства                      виробів за планом   

           

                                  

            Рис. 13.2. Показники для розрахунку потужності

            Наявність обладнання         

            на балансі     

                        і                      

            Установлене обладнання, яке перебуває в експлуатації 

           

                        Невстановлене обладнання

            1                     

 

            ♦                           *                        ♦                              ♦                                       

Фактично       Перебуває в   Перебуває в   Резервне                   

працююче      ремонті           простої           устаткування            

(хоча б одну                                                 

зміну")                                               

                                  

            Обладнання, яке потребує монтажу          „         

           

                       

                                  

            Обладнання, яке не потребує монтажу -              

           

            '          

                                               комп’ютери тощо                            

Рис. 13.3. Склад устаткування за його експлуатаційним станом

1. Кількість, склад і технічний стан устаткування та дані про ви-робничі площі. Склад устаткування за його експлуатаційним станом

зображений на рис. 13.3. В розрахунок виробничої потужності під-приємства включається все наявне устаткування основного вироб-ництва (зокрема, недіюче через ремонт, несправність і модерніза-цію), за винятком (у межах нормативу) резервного устаткування та обладнання дослідно-експериментальних і спеціалізованих ділянок для професійно-технічного навчання.

2. Технічні норми продуктивності устаткування і трудомісткос-ті продукції, яка випускається. Норми продуктивності устаткуван-ня показано на рис. 13.4. Під час розрахунку виробничої потужності новозбудованих підприємств приймаються паспортні норми про-дуктивності устаткування, а для підприємств, які діють, – технічно обґрунтовані показники продуктивності устаткування, але не нижчі за паспортну продуктивність.

 

 

 

Норми

продуктивності

устаткування

 

Рис. 13.4. Норми продуктивності устаткування

3. Фонд часу роботи устаткування та режим роботи підприєм-ства. Структура річного фонду часу роботи устаткування зображе-на на рис. 13.5.

Календарний фонд часу (365 днів  24 = 8760 год.)

 

Режимний фонд часу           Неробочі зміни          Неробочі дні

 

Плановий (ефективний) фонд часу            Час на ремонт і зупинки

           

Фактичний фонд часу          Втрати           

 

Машинний час          Допоміжний

           

Корисний машинний час    Брак   

Рис. 13.5. Фонди часу роботи устаткування

Під час розрахунку виробничої потужності підприємства при-ймається максимально можливий плановий (ефективний) річний фонд часу роботи устаткування. Для агрегатів безперервної дії (до-менні та мартенівські печі, хімічні агрегати тощо) плановий (ефек-тивний) фонд часу (Тнепер) розраховується за формулою:

7^=[365-(^+;_)]x24

год.,

де t - час, необхідний за нормативами для виконання капіталь-ного і планово-запобіжного ремонту; t    - час, необхідний для тех-

 тех

нологічних зупинок агрегатів і устаткування, якщо він не включе-ний до норми їхнього використання.

Для устаткування перервної дії плановий (ефективний) фонд часу (Т     ) визначається за формулою:

^=[(365-^-^)х^х^]х[(Ю0-Яйр)/100,

де t - кількість вихідних і святкових днів у році; t    - кількість

 в         к.р

днів капітального і планово-запобіжного ремонту, якщо він про-водився в робочий час; К   - кількість змін роботи устаткування за

 ЗМ

добу (для підприємств повинен застосовуватися дво- або тризмін-ний режим); t   - тривалість зміни, год.; П   - відсоток планових по-

 зм       пр

точних простоїв.

4. Номенклатура виробів, які тпускаються, та їх кількісне співвідно-шення в програмі. Види номенклатури продукції, показано на рис. 13.6.

 

Рис. 13.6. Види номенклатури продукції, яка випускається

Номенклатура та кількісне співвідношення виробів, які випуска-ються, встановлюються залежно від раціональної спеціалізації під-приємства, цеху або дільниці. При визначенні виробничої потужнос-ті підприємства приймаються планова номенклатура та асортимент (трудомісткість) продукції, яка випускається. При розрахунку серед-ньорічної виробничої потужності обсяг збільшення (зменшення) по-тужності за рахунок зміни номенклатури продукції (зменшення або збільшення трудомісткості) враховується в повному розмірі.

У слабомеханізованих та інших цехах різних промислових комп-лексів часто найважливішим фактором, який визначає величину виробничої потужності, є розмір виробничої площі. Порядок і прин-цип розрахунку виробничих потужностей промислових підпри-ємств здійснюється згідно з галузевими інструкціями за групами технологічного устаткування, агрегатів та інших основних виробни-чих ділянок та цехів.