Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Чим поняття «нововведення» відрізняється від поняття «інвес-тиції»?

2.         Чим поняття «інновація» відрізняється від поняття «нововве-дення»?

3.         Що називають інноваційним циклом?

4.         Дайте визначення інноваційному процесу. Назвіть основні етапи інноваційного процесу.

5.         Назвіть основні компоненти інноваційної діяльності.

6.         Яка відмінність між технічним переозброєнням, розширенням виробництва, реконструкцією і новим будівництвом?

7.         Дайте визначення технічної підготовки виробництва. Назвіть форми технічної підготовки виробництва.

8.         Які основні етапи включає конструкторська підготовка вироб-ництва?

9.         Що таке технологічна підготовка виробництва?

10.       Які стандарти належать до системи конструкторської і техноло-гічної документації?

11.       Які основні етапи включає система розробки і постановки про-дукції на виробництво?

Тести для перевірки знань

1.         Яке з визначень відповідає поняттям «нововведення»,

«інновація»:

а)         зміна з метою впровадження нового вигляду споживчих това-

рів, виробничих і транспортних засобів, важелів і форм організа-

ції виробництва та управління;

б)         оформлений результат досліджень і розробок;

в)         кінцевий результат впровадження нововведення; об’єкт, впро-

ваджений у виробництво;

г)         довгострокове вкладення капіталу з метою отримання при-

бутку?

2.         За своїм характером інноваційні процеси (нововведення)

поділяються на:

а)         технічні;

б)         організаційні;

в)         комплексні;

г)         соціально-економічні.

3.         За масштабом впливу на ефективність функціонування науки

й виробництва всі нововведення поділяють на:

а)         глобальні;

б)         екологічні;

в)         локальні;

г)         територіальні.

4.         Повний інноваційний цикл включає:

а)         фундаментальні та пошукові дослідження;

б)         дослідно-конструкторські роботи та прикладні науково-

дослідні роботи;

в)         промислове освоєння;

г)         виробництво та збут.

5.         Вкажіть форми технічної підготовки виробництва:

а)         виробнича;

б)         технологічна;

в)         організаційна;

г)         повна.

6.         Розрізняють такі наукові дослідження:

а)         фундаментальні;

б)         пошукові;

в)         прикладні

г)         інтегровані.

7.         Результатом інноваційних процесів є:

а)         нововведення в техніці та технології;

б)         нововведення в збуті;

в)         нововведення в управлінні;

г)         нововведення в організації виробництва і праці.

8.         Соціально-економічні інноваційні процеси передбачають

появу і впровадження:

а)         нових технологічних процесів;

б)         нових методів організації виробництва та праці;

в)         нових організаційних структур управління;

г)         процесів активізації людського факторуа.

9.         Проміжок часу від зародження ідеї до створення,

поширення і використання нововведення називається:

а)         дифузією інновації;

б)         поширенням інновації;

в)         життєвим циклом інновації;

г)         інвенцією інновації.

10. Вкажіть показники організаційного рівня нововведень:

а)         надійність;

б)         довговічність;

в)         економічність;

г)         оптимальність.

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Геть-ман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

3.         Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності техно-логічних парків», від 11.05.2004 р. // Відомості Верховної Ради Украї-ни. – 2004. – 6 серпня (№32). – С. 1288—1291.

4.         Захарін С.В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки // Проблеми науки. – 2007. – №3. – С. 2—9.

5.         Комарницький В.С. Використання власних фінансових ресурсів у за-безпеченні інноваційно-інвестиційної діяльності малих підприємств в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – 29 серпня (№16). – С. 26—31.

6.         Маказан Є.В. Особливості сучасного інноваційно-інвестиційного ринку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11. – С. 37—40.

7.         Мельник Л. Економіка підприємства: Навч. посібник / Л.Мельник, О. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 412 с.

8.         Пуцентейло П. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємниць-ких структур // Наукові записки Тернопільського державного педаго-гічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. –№19. – С. 176—179.

9.         Федоренко В.Г. Інноваційна і інвестиційна стратегія України // Еко-номіка та держава. – 2003. – №8. – С. 16—28.

10.       Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.