Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Оцінювання економічної ефективності нововведень : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

12.4. Оцінювання економічної ефективності нововведень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Нововведення – втілення нових форм організації праці та управ-ління, які охоплюють не тільки окреме підприємство, й їхню сукуп-ність, галузь. Ці заходи потребують інвестування значних коштів, тому важливо оцінювати економічну ефективність нововведень, зо-крема впровадження нової техніки.

У сучасних умовах високих цін на нову техніку (новою вважаєть-ся техніка, яка відповідає кращим світовим зразкам, експлуатується не більше трьох років і на яку припадає найбільша частка на світово-му ринку аналогічної продукції) ефективність її використання по-винна оцінюватися задовго до моменту її придбання та експлуатації. Тим більше, що в практиці господарювання відомо чимало випадків, коли марно витрачались значні фінансові кошти на придбання но-вої техніки, яка не давала підприємству нічого, крім збитків.

Перш ніж приступити до оцінювання ефективності нових рішень, слід зупинитись на ключових моментах – ефекті та ефективності.

Ефект – це результат від будь-якого заходу (в нашому випадку— впровадження нової техніки):

•          підвищення якості продукції;

•          скорочення часу виробництва й обігу;

•          вивільнення ресурсів тощо. Найчастіше величину економічного ефекту оцінюють певною

грошовою сумою. Ефект може бути позитивним (економія) і нега-тивним (збитки).

Ефективність – це відносна величина, яка характеризує резуль-тативність будь-яких затрат. Її визначають зіставленням ефекту й затрат на його досягнення.

Показниками економічної ефективності нововведень є: економічний ефект на витратах на виробництво;

ЕВ = ЦА – ЦН

де ЦА, ЦН – ціна аналога і нової техніки відповідно. річний економічний ефект від поліпшення і-го експлуатаційного параметра нової техніки:

ЕРі = ВіА – ВіН,

де ВіА, ВіН – річні витрати на і-тий експлуатаційний параметр (амортизацію, ремонт, енергію, матеріали, заробітну плату тощо) для аналога і нової техніки відповідно;

термін окупності додаткових витрат на впровадження нової

техніки:

| E  | T

ОК

Е

Е РІЧ

де ЕВ – економічний ефект на витратах на виробництво; ЕЕ РІЧ – річний економічний ефект на витратах експлуатації;

річний економічний ефект у випадку підвищення продуктивності нової техніки:

 

E

Р ПР

ПН ,

ПН ЗА-ЗН

ПА

де Зл, 3„ - витрати на випуск одиниці продукції за допомогою аналога i нової техніки відповідно; ПА, Пн - продуктивність ана-логічної й нової техніки відповідно; - коефіцієнт, який враховує збільшення продуктивності;

Умовно-річна економія від впровадження організаційних нововведень:

Е.,„ = (С. - CJ "N,,

де Су, С2 - собівартість одиниці продукції при старій і новій орга-нізації виробництва відповідно; Л^ - річний обсяг випуску продук-ції при новій організації виробництва. економія до кінця року:

іг а) Екр = (Ct -C2)-N2 —;

б) Екр =Еур ■— ;

де Су, С2 - собівартість одиниці продукції при старій і новій орга-нізації виробництва відповідно; N2 - річний обсяг випуску продукції при новій організації виробництва; К - кількість місяців з моменту впровадження нововведення до кінця року.