Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

12.3. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Роль науки в розвитку суспільного виробництва значно зросла, оскільки ні техніка, ні виробництво не можуть розвиватися й вдо-сконалюватися без виконання наукових досліджень і розробок. З іншого боку, розвиток науки неможливий без досконалих засобів ви-робництва, що свідчить про зміцнення зв’язків між наукою та вироб-ництвом і потребує розвитку комплексної системи «наука–техніка– виробництво». Ефективна взаємодія цих ланок досягається завдяки якісній організації системи комплексної підготовки нової продукції.

Комплексна підготовка виробництва – сукупність взаємопов’я-заних маркетингових і наукових досліджень, технічних, технологічних та організаційних рішень, спрямованих на пошук нових мож ливостей задоволення потреб споживачів у конкретних видах продукції чи на-данні існуючим необхідних функціональних властивостей.

Підготовку виробництва слід розглядати з позиції системного підходу, який підвищує її ефективність з позиції досягнення кінце-вої мети – випуску більш конкурентоспроможної продукції з якомо-га меншими витратами часу.

Система підготовки виробництва охоплює взаємопов’язані стадії життєвого циклу нового виробу. Науково-дослідні роботи – це комплекс досліджень, які проводять-ся з метою отримання нових знань, пошуку нових ідей, принципів, методів та шляхів створення нової або модернізованої продукції.

Дослідно-конструкторські роботи – це сукупність взаємопов’язаних процесів зі створення нових або модернізації діючих конструкцій, ви-робів згідно з установленими вимогами замовників, виготовлення та випробування їх дослідних або головних зразків.

Конструкторська підготовка виробництва передбачає створення комплекту креслень для виготовлення і випробування макетів, до-слідних зразків, установленої серії та документації для серійного й масового виготовлення нових виробів з використанням результатів прикладних НДР та ДКР.

Технологічна підготовка виробництва об’єднує роботи зі створен-ня та удосконалення технологічних процесів виготовлення продук-ції, документального їх оформлення, проектування та виготовлення необхідного технологічного оснащення, планування розміщення устаткування та виробничих підрозділів, екологічного моніторингу параметрів спроектованих виробів та процесів.

Організаційна підготовка виробництва є сукупністю взаємопов’я-заних процесів з вибору форм і методів організації виробництва нових виробів, забезпечення їх необхідними матеріалами та комп-лектуючими, підготовки і перепідготовки кадрів, оперативно-виробничого планування.

Перші дві стадії НДР та ДКР утворюють підсистему науково-дослідної підготовки виробництва.

Науково-дослідні роботи

Наукові дослідження – це цілеспрямований процес пізнання за-кономірностей зміни об’єктів вивчення для подальшого викорис-тання цих закономірностей у практичній діяльності.

Розрізняють фундаментальні, пошукові та прикладні наукові до-слідження.

Фундаментальні дослідження спрямовані на встановлення неві-домих раніше закономірностей, принципів, властивостей, явищ ма-теріального світу, які вносять докорінні зміни до рівня піз-нання.

Пошукові науково-дослідні роботи проводяться на основі вже відомих результатів фундаментальних досліджень та розробок, і спрямовані на вивчення можливості використання відкритих явищ, властивостей або принципів у певній практичній сфері.

Прикладні дослідження забезпечують експериментальну перевір-ку практичного використання результатів фундаментальних та по-шукових досліджень у конкретних об’єктах нової техніки.

Дослідно-конструкторські роботи

Наступним етапом підготовки до реалізації нововведень є дослідно-конструкторська розробка, яка передбачає доведення ре-зультатів НДР до умов промислового освоєння та включає виконан-ня проектної і робочої документації, дослідну перевірку впроваджу-ваних технічних рішень у галузі техніки, технології та організації виробництва. ДКР можуть виконуватися без попередніх НДР за окремим технічним завданням замовника.

Технічна підготовка виробництва

Останніми роками суспільство зробило великий стрибок у розвитку промисловості, особливо машино- і приладобудуван-ня. За цей час у країні збудовано багато нових заводів, проектно-конструкторських організацій, що привело до різкого збільшення розробки і виробництва нової техніки.

У машино-, а тим більше в приладобудуванні у зв’язку із систе-матичною модернізацією і розробкою нових досконалих приладів часто доводиться перебудовувати виробництво, тобто ставити пе-ред конструкторами і технологами завдання створення та швидкого впровадження нових методів конструювання і технологічного про-ектування. Ось чому на сучасному етапі перед технічною підготов-кою виробництва ставиться ряд нових важливих завдань, котрі ма-ють бути вирішені найближчим часом.

Змістом технічної підготовки виробництва є комплекс техніч-них, організаційних та економічних заходів щодо проектування та вдосконалення конструкції виробів і технології їх виготовлення, а також щодо вдосконалення методів організації виробництва та під-вищення технічного рівня підприємства.

Основними завданнями, які стоять перед технічною підготовкою виробництва на сучасному етапі, є:

•          утворення передових досконалих конструкцій приладів і ма-шин;

•          досягнення високих техніко-економічних показників нових ви-робів;

•          забезпечення умов для ритмічної роботи підприємства.

Технічну підготовку виробництва на підприємстві здійсню-ють конструкторські та технологічні відділи. Крім цього, питан-нями технічної підготовки виробництва займаються проектно-конструкторські та проектно-технологічні інститути з дослідними заводами і спеціальні конструкторські та технологічні бюро, що ма-ють у своєму складі дослідні цехи.