Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Структура підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

1.2. Структура підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Структура підприємства – це склад і співвідношення його вну-трішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підроз-ділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють за-гальну, виробничу й організаційну структури підприємства.

Загальна структура підприємства. Під загальною структу-рою підприємства розуміється комплекс виробничих та обслу-говуючих підрозділів, а також апарат управління підприємством (рис. 1.2). Загальна структура підприємства характеризується взаємозв’язками і співвідношеннями між цими підрозділами за розміром зайнятих площ, чисельністю працівників і пропускною здатністю (потужністю).

До виробничих підрозділів належать цехи, дільниці, лаборато-рії, в яких виготовляється, проходить контрольну перевірку й ви-пробування основна продукція, що випускається підприємством, комплектуючі вироби, які придбані на стороні, матеріали й напів-Тема 1

фабрикати, запасні частини для обслуговування виробів та ремон-ту в процесі експлуатації, різні види енергії для технологічних ці-лей тощо. До підрозділів, які обслуговують працівників, належать житлово-комунальні господарства, їхні служби, їдальні, буфети, дитячі сади та ясла, санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, про-філакторії, медсанчастини, добровільні спортивні товариства, від-діли технічного навчання й навчальні заклади, які займаються під-вищенням виробничої кваліфікації, культурного рівня робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.

Виробнича структура підприємства. На відміну від загальної, виробнича структура підприємства є формою організації виробни-чого процесу вона виражається в розмірі підприємства, кількості й складі цехів та служб, їх плануванні, а також у кількості планування виробничих ділянок та робочих місць усередині цехів.

Розрізняють такі види цехів і ділянок:

•          основні;

•          допоміжні;

•          обслуговувальні;

•          побічні.

ПІДПРИЄМСТВО

 

Заклади, що обслуговують

робітників підприємства

медпункт

бібліотека

ЖКГ

 їдальні

буфети

 дитячі садки

і ясла

санаторії

профілакторії

фізкультурно-

оздоровчі

заклади

 

 

Виробничі підрозділи

1                                 1                     

Обслуговувальні господарства ■транспортне

■          складське

■          енергомережа

■          інші                             Основні цехи

■          заготівельні

■          обробні

■          складальні                 

                        "                                              "           '

            Допоміжні цехи ■ремонтний ■інструментальний ■енергетичний ■інші                     Побічні цехи

■утилізації

■товарів народного споживання

 

Апарат управління

■технічний

відділ ■економічний

відділ ■відділ

зовнішніх

зв’язків ■оперативно-

виробничий

відділ ■відділ

кадрів ■відділ

маркетингу ■інші

 

 

Рис. 1.2. Загальна структура виробничого підприємства

В основних цехах виконується певна стадія виробничого процесу з перетворення сировини й матеріалів на готову продукцію або ряд стадій виробничого процесу з виготовлення якого-небудь виробу чи його частини. Основні цехи поділяються на:

•          заготівельні (ливарні, ковальські, штампувальні тощо);

•          оброблювальні (токарні, фрезерні тощо);

•          випускаючі (складальні).

Завдання допоміжних цехів – забезпечувати нормальну, без-перебійну роботу цехів основного виробництва. До них належать енерго-ремонтні, механо-ремонтні, ремонтно-механічні тощо. Об-слуговувальні господарства виконують функції зберігання продукції, транспортування сировини, матеріалів і готової продукції тощо. По-бічні цехи займаються утилізацією відходів, виробництвом невласти-вих товарів (наприклад, авіабудівний завод виготовляє холодильни-ки), наданням послуг іншим підприємствам і населенню тощо.

Організаційна побудова основних цехів і виробництв ведеться за трьома принципами:

технологічним – цехи і дільниці формуються за ознакою одно-рідності технологічного процесу виготовлення різних виробів (бе-тонні, сталеплавильні цехи тощо);

предметним – об’єднує робочі місця, дільниці, цехи з випуску певного виду продукції (кульковальничні цехи);

змішаним – заготівельні цехи і дільниці створюються за техно-логічним принципом, а випускаючі цехи і дільниці – за предметним (див. рис. 1.3).

Основною структурною виробничою одиницею підприємства є виробнича дільниця, що є сукупністю робочих місць, на яких вико-нується технологічно однорідна робота або різні операції з виготов-лення однакової або однотипної продукції. Продукція дільниці при-значена для перероблення всередині цеху. Склад, кількість ділянок і взаємостосунки між ними визначають склад більших виробничих підрозділів – цехів і структуру підприємства в цілому.

Первинною ланкою організації виробництва є робоче місце. Ро-боче місце – це частина виробничої площі, де робітник або група робітників виконують окремі операції з виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва.

Розрізняють такі види виробничої структури:

•          безцехова (виробнича дільниця, тобто сукупність територіаль-

но відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологіч-

но однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція, ви-користовується на невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами);

•          цехова (цех, тобто адміністративно відокремлена частина під-приємства, в якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації);

•          корпусна (корпус, тобто об’єднання кількох однотипних цехів);

•          комбінатська (здійснюються багатостадійні процеси виробни-цтва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переро-блення сировини наприклад металургійна, хімічна, текстильна про-мисловість).

Структура підприємства повинна бути раціональною й еконо-мічною, забезпечувати найкоротші шляхи транспортування сирови-ни, матеріалів і готових виробів.

Організаційна структура управління підприємством.

Організаційна структура управління — це сукупність певним чином пов’язаних між собою управлінських ланок. Вона характери-зується кількістю органів управління, порядком їхньої взаємодії та функціями, які вони виконують. Головне призначення організацій-ної структури – забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу. Вона безпосередньо пов’язана з виробничою структурою підприємства. Принцип формування структури управління – органі-зація та закріплення тих або інших функцій управління за підрозді-лами (службами) апарату управління.

Організаційна структура апарату управління характеризується різною кількістю ланок, частіше за все використовується система «трьох»: директор (президент, менеджер) – начальник цеху – май-стер. Кожний з них несе особисту відповідальність за доручену йому ділянку роботи.

Начальник цеху відповідає за всі сторони роботи цеху і виконує всі функції з технологічного і господарського керівництва цехом за допо-могою підлеглого йому апарату управління (рис. 1.3). Функціональ-ними органами управління великих цехів є планово-диспетчерське, технологічне бюро, бюро праці і заробітної плати тощо. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо директору.

Великі дільниці цеху (відділення, прольоти) очолюють началь-ники ділянок (старші майстри), яким підлеглі змінні майстри. Май-стер є керівником і організатором виробництва та праці на дільниці. Він підпорядковується безпосередньо начальнику цеху, а там, де є

начальники дільниць або змін, – відповідно начальнику дільниці або зміни. Групою робітників, об’єднаних у бригаду, керує брига-дир, який є старшим робітником і не звільняється від виробничої роботи, одержуючи доплату до тарифної ставки за виконання своїх обов’язків.

 

Начальник цеху

 

Планово-економічне бюро

 

 

Заступник начальника з виробництва

 

Заступник начальника з технічного розвитку

 

 

Технологічне бюро

 

Планово-диспетчерське бюро

 

 

Начальник дільниці

Начальник дільниці

Робочі місця (бригади тощо) Рис. 1.3. Структура управління цехом

Діяльністю підприємства керує директор (президент, менеджер), який може бути як власником майна, так і найманим працівником (в останньому випадку з ним підписується контракт). Для забезпе-чення стратегічного, поточного й оперативного керівництва підпри-ємством використовується функціональний апарат управління, без-посередньо підлеглий директору (президенту) і його заступникам. Кожний з них керує певною частиною роботи з управління вироб-ничим процесом і має в розпорядженні відповідні функціональні служби. В апараті заводоуправління (управління фірмою) виділя-ються функціональні структурні підрозділи (відділи, служби), а в цехах, як правило, – бюро. Апарат управління складається з таких основних служб:

•          оперативного керівництва підприємством;

•          управління персоналом;

•          економічної й фінансової діяльності;

•          перероблення інформації;

•          адміністративного управління;

•          маркетингу;

•          зовнішніх економічних зв’язків;

•          технічного розвитку тощо.

Кожну службу очолює начальник і вона підпорядковується безпо-середньо директору й одному з його заступників. Умовний фрагмент організаційної структури ВАТ «АвтоЗАЗ» зображений на рис. 1.4.

Структура апарату управління залежить від багатьох факторів (типу виробництва, спеціалізації, обсягу виробництва, конструктив-ної складності продукції, що виготовляється тощо), тому структура заводоуправління (управління фірмою) на підприємствах різна.