Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Реалізація інноваційного процесу на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

12.2. Реалізація інноваційного процесу на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі-зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями.

Нововведення – це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт-них засобів, важелів і форм організації виробництва та управління. Під інновацією розуміють об’єкт, впроваджений у виробництво в ре-зультаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкрит-тя, якісно відмінного від попереднього аналога і такий, що приносить прибуток.

Період створення, поширення й використання нововведень на-зивають інноваційним циклом, Залежно від ряду факторів підприєм-ство може здійснювати повний інноваційний цикл:

•          фундаментальні дослідження;

•          пошукові дослідження;

•          прикладні науково-дослідні роботи (НДР);

•          дослідно-конструкторські роботи (ДКР);

•          промислове освоєння;

•          виробництво;

•          збут. А може здійснювати тільки яку-небудь частину інноваційного

циклу.

Інноваційний процес – це сукупність науково-технічних, техно-логічних і організаційних змін, які відбуваються в процесі реалізації інновацій. Основні етапи інноваційного процесу подано на рис. 12.2. Відзначимо, що інноваційний процес здійснюється шляхом перехо-ду з одного якісного стану в інший – від фундаментальних дослі-джень до виробництва нової продукції, що характеризується лінією життєвого циклу (ЖЦ) інновацій і масштабом їх розповсюдження.

Під нововведенням розуміється також оформлений результат досліджень і розробок у будь-якій сфері діяльності, пов’язаний з підвищенням її ефективності, а під інновацією – кінцевий резуль-тат впровадження нововведення з метою зміни об’єкта управління й отримання економічного, соціального, екологічного і інших видів ефекту. Тобто нововведення – це предмет інновації, вони мають різ-ний життєвий цикл. Період часу між появою нововведення та вті-ленням його в нововведення називається інноваційним лагом. Про-цес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації.

 

Обсяг

(масштаб)

 

інновацій

 

 

НДДКР

 

 

 

Сповільнення    Спад обсягу

виробництва

зростання

обсягу

виробництва

 

Лінія життєвого

циклу інновацій

 

 

Передінвести- Інвестицій-

ційна фаза      на фаза

 

Експлуатаційна фаза

Етапи ЖЦ інновацій

 

Рис. 12.2. Основні етапи інноваційного процесу

Ринок інновацій – це сукупність інноваційних продуктів і про-цесів, продавців та покупців, які набувають науково-технічну, на-укомістку продукцію. Основним товаром на ринку інновацій є на-уковий і науково-технічний результат. Ринок інновацій формують наукові організації, науково-дослідні організації, вузи, тимчасові творчі колективи, самостійні лабораторії, новатори тощо.

Підприємствам найвигідніше концентрувати матеріальні, фі-нансові та трудові ресурси передусім на технічному переозброєнні і реконструкції діючих підприємств. Нове будівництво доцільне тіль-ки для прискорення розвитку найбільш перспективних продуктів і галузей виробництва, які розвиваються, а також для освоєння нової техніки та технології.

Технічне переозброєння підприємства або його підрозділу – це заміна старої виробничої техніки і технології на нову, з вищими

техніко-економічними показниками, без розширення виробничої площі. Розширення діючих підприємств – це інвестування з метою збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових додат-кових цехів та інших підрозділів. Як правило, воно ведеться на но-вій технічній основі і сприяє підвищенню технічного рівня вироб-ництва. До реконструкції належать заходи, пов’язані як із заміною морально застарілих і фізично зношених машин, устаткування, так і з удосконаленням та перебудовою будівель, споруд. Реконструкція спрямована на зростання технічного рівня виробництва продукції та сприяє швидшому освоєнню потужностей.

При технічному переозброєнні та реконструкції підприємства онов-люється головним чином активна частина основних фондів без істот-них витрат на будівництво будівель і споруд. При розширенні й новому будівництві структура капітальних вкладень менш ефективна, ніж при реконструкції та технічному переозброєнні. Велика частка інвестицій при цьому витрачається на зведення будівель та споруд.