Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести для перевірки знань. : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Тести для перевірки знань.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1. Що належить до інвестицій:

а)         грошові кошти, цільові банківські вклади

(банківські депозити);

б)         ноу-хау й інші інтелектуальні активи;

в)         акції, паї, облігації й інші цінні папери;

г)         права користування землею й іншими природними

ресурсами;

2.         Поняття «капітальне будівництво» включає:

а)         будівельно-монтажні роботи при зведенні будівель, споруд;

б)         придбання устаткування, транспортних засобів;

в)         сукупність робіт, пов’язаних із створенням основних фондів;

г)         придбання сировини, основних і допоміжних матеріалів.

3.         Фінансове інвестування – це:

а)         вкладення засобів у створення фінансових структур (банків,

страхових компаній тощо);

б)         фінансування розробки і реалізації інвестиційних проектів;

в)         вкладення засобів у фінансові активи (цінні папери);

г)         немає правильної відповіді.

4.         Реальне інвестування – це:

а)         вкладення засобів у фізичний капітал підприємства (засоби

виробництва);

б)         інвестування в даний момент часу;

в)         інвестиційний проект, який знаходиться на стадії експлуатації;

г)         немає правильної відповіді.

5.         Технічне переозброєння – це:

а)         заміна старої виробничої техніки на нову (з вищими техніко-

економічними показниками) з розширенням виробничої площі;

б)         заміна старої виробничої техніки і технології на нову (з ви-

щими техніко-економічними показниками) без розширення ви-

робничої площі;

в)         збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових

цехів і організації нових підрозділів;

г)         немає правильної відповіді.

6.         Розширення виробництва – це:

а)         заміна старої виробничої техніки і технології на нову (з ви-

щими техніко-економічними показниками) з розширенням ви-

робничої площі;

б)         заміна старої виробничої техніки і технології на нову (з ви-

щими техніко-економічними показниками) без розширення ви-

робничої площі;

в)         збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових

цехів і організації нових підрозділів;

г)         немає правильної відповіді.

7.         Реконструкція виробництва – це:

а)         заміна морально застарілих і фізично зношених машин і

устаткування;

б)         вдосконалення і перебудова будівель та споруд;

в)         заміна морально застарілих і фізично зношених машин та

устаткування, а також вдосконалення й перебудова будівель і

споруд;

г)         немає правильної відповіді.

8.         У якому випадку інвестиційний проект вважається ефективним:

а)         якщо індекс доходності більший одиниці;

б)         якщо значення чистого дисконтованого доходу позитивне;

в)         якщо внутрішня норма доходності більша рівня норми

дисконту;

г)         якщо внутрішня норма доходності менша рівня норми

дисконту?

9.         Суть методу дисконтування полягає в:

а)         отриманні знижки (дисконту) при кредитуванні інвестицій-

ного проекту;

б)         зменшенні доходу від інвестиційного проекту на величину

інфляції;

в)         приведенні різночасових доходів і витрат до єдиного моменту

часу;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Внутрішня норма доходності – це:

а)         норма дисконту, при якій величина доходів від поточної ді-

яльності підприємства рівна приведеним (дисконтованим) капі-

тальним вкладенням;

б)         норма прибутку на вкладений капітал, за якої чистий дискон-

тований дохід за проектом рівний нулю;

в)         гранично допустима (максимальна) вартість грошових ко-

штів, які можуть залучатися для фінансування проекту;

г)         усе вище перелічене.

Використана та рекомендована література

1.         Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 42—49.

2.         Беднарчук Г. Інвестиційна діяльність з використанням іноземної ва-люти // Нова бухгалтерія. – 2006. – №12. – С. 28—35.

3.         Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: по-рівняльний аналіз // Економіка України. – 2006. – №6. – С. 41—46.

4.         Вініченко І.І. Формування системи управління інвестиційною діяль-ністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. –лютий (№4). – С. 9—13.

5.         Єрмошенко М.М., Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних про-ектів: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: Національна академія управління, 2006. – 156 с.

6.         Закон України «Про інвестиційну діяльність», від 10.02.2005. // Зако-ни України. – 2005. – 10 лютого (№7). – С. 3—15.

7.         Коваль Р.Г. Механізм активізації інвестування промисловості // Ін-вестиції: практика та досвід. – 2007. – Лютий (№4). – С. 24—28.

8.         Ніколаєв В. Зміни до інвестиційного законодавства // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2006. – 29 травня (№22). – С. 92—93.

9.         Федоренко В. Інвестиційне кредитування та кількісна оцінка ризику реалізації проекту / В.Федоренко, О. Мажуга; / Економіка України. – 2005. – №12. – С. 34-40.

10.       Шимшир’ян Г.В. Управління інвестиційною діяльністю / Г.В. Шимшир’ян, І.М. Євдоченко / Економіка та держава. – 2006. – №4. – С. 32—33.