Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

11.3. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Для оцінювання ефективності проекту використовуються такі показ-ники: чистий дохід (ЧД), чистий дисконтований дохід (ЧДД), індекс до-ходності (ІД) і внутрішня норма доходності (ВНД).

Чистий дохід підприємства від реалізації інвестиційного проекту є різ-ницею між надходженнями і виплатами коштів підприємства в процесі реалізації проекту стосовно кожного інтервалу планування (табл. 11.4).

Таблиця 11.4

Визначення чистого доходу від інвестиційного проекту

 

1

0 1 2 3 4          2 120                                     

 

           

            3          4          5 = гр.4 – гр..3           6 = гр.4 – (гр.2 + гр.3)

 

           

            100 110 110 110        130 150 150 150        0

30 40 40 40     -120 30 40 40 40

усього 120      430      580      150      30

Виплати підприємства поділяються на капітальні (одноразові) витрати й поточні витрати. До капітальних витрат належать витра-ти, які спрямовані на створення виробничих потужностей і розробку продукції. Капітальні витрати носять одноразовий характер і про-водяться, як правило, на початковому етапі реалізації проекту, який прийнято вважати нульовим етапом. Приклад відображення капі-тальних витрат поданий у табл. 11.4 (колонка 2). Поточні витрати – це витрати на придбання сировини, матеріалів і комплектуючих, оплату праці працівників підприємства, інші види витрат, належать до собівартості продукції. Поточні витрати здійснюються протягом усього терміну реалізації проекту. Приклад поточних витрат за про-ектом поданий у табл. 11.4 (колонка 3). Надходження – це результат діяльності підприємства в процесі здійснення проекту у вигляді виручки від реалізації виробленої про-дукції (див. табл. 11.4, колонка 4). Різниця між результатами діяль-ності підприємства і його поточними витратами становить дохід від поточної діяльності підприємства (див. табл. 11.4, колонка 5), розра-ховується як різниця показників, наведених у колонках 4 і 3 табл. 11.4. Щоб оцінити величину реального доходу, отриманого підприємством за період реалізації проекту (його життєвий цикл), необхідно змен-шити сумарний поточний дохід підприємства на величину капіталь-них витрат, тобто «очистити» результати діяльності підприємства від усіх витрат, пов’язаних з їх досягненням. Отримана різниця і є чистим доходом від реалізації проекту (див. табл. 11.4, колонка 6), розрахову-ється як різниця між даними колонки 4 і даними колонок 3 і 2.

Використання в практиці оцінювання інвестиційних проектів величини чистого дисконтованого доходу як похідного від розгля-нутого вище показника чистого доходу спричинило очевидною не-рівноцінністю для інвестора поточних і майбутніх доходів. Іншими словами, доходи інвестора, отримані в результаті реалізації проекту, підлягають коректуванню на величину упущеної вигоди у зв’язку із «заморожуванням» грошових коштів, відмовою від їх використання в інших сферах застосування капіталу.

Для того щоб відобразити зменшення абсолютної величини чи-стого доходу від реалізації проекту в результаті зниження «ціннос-ті» грошей з часом, використовують коефіцієнт дисконтування ( ), який розраховується за формулою:

α =1/(1+ E)t ,

де Е – норма дисконтування (ставка дисконту) в розмірі 25%; t — порядковий номер тимчасового інтервалу отримання доходу.

Прийнятий спосіб розрахунку коефіцієнта дисконтування гово-рить про те, що найбільша «цінність» грошових коштів є в теперішній час. Чим більше віднесений у майбутнє термін повернення вкладених грошових коштів від моменту їх інвестування в проект (теперішнього моменту), тим нижча «цінність» грошових коштів. Значення коефіці-єнта дисконтування для заданого інтервалу (періоду) реалізації про-екту визначається вибраним значенням норми дисконтування.

Норма дисконтування (ставка дисконту) розглядається в загаль-ному вигляді як норма прибутку на вкладений капітал, тобто як від-соток прибутку, який інвестор або підприємство хоче отримати, в

результаті реалізації проекту. Якщо норма дисконтування відобра-жає інтереси підприємства-ініціатора проекту, вона приймається на рівні середньої норми прибутку для підприємства. При врахуванні інтересів іншого підприємства, яке вклало гроші в проект, норма дис-контування розглядається на рівні ставки банківського депозиту; для банків, які надали кредит для реалізації проекту, – на рівні ставки міжбанківського відсотку тощо.

Щоб отримати величину чистого доходу підприємства з урахуван-ням майбутнього зниження «цінності» грошей (чистого дисконтова-ного доходу), необхідно визначити дисконтовані капітальні вкладення (розраховуються шляхом множення капітальних вкладень у проект, представлених у колонці 2 табл. 11.4, на коефіцієнт дисконтування, на-ведений у колонці 2 табл. 11.5; результати розрахунків записуються в колонці 3 табл. 11.5), дисконтовані поточні витрати підприємства (ви-значаються аналогічно дисконтованим капітальним вкладенням, запи-суються в колонці 4 табл. 11.5) і дисконтовані надходження (колонка 5 табл. 11.5). В результаті вирахування з дисконтованих надходжень суми дисконтованих поточних витрат і дисконтованих капітальних вкладень отримуємо чистий дисконтований дохід від проекту (колон-ка 6 табл. 11.5).

Таблиця 11.5

Визначення чистого дисконтованого доходу(при нормі дисконтування 25%)

 

Номер Коефі- Дисконто-      Дискон-         Дисконто-      Чистий

часового         цієнт   вані     товані вані над-        дисконто-

інтервалу        дисконту-       капітальні       поточні           ходження       ваний

            вання  вкладення      витрати                      дохід

1          2          3          4 = гр.Зх гр.2  5 = гр.4 х гр..2           6 = гр.5 – (гр.З + гр.4)

0          1          120                  0          -120,00

1          0,8                   80,00   104,00 24,00

2          0,64                 70,40   96,00   25,60

3          0,512               56,32   76,80   20,48

4          0,41                 45,10   61,50   16,40

Всього            120      251,82 338,3   -33,52

У формалізованому вигляді розрахунок чистого дисконтованого доходу (ЧДД) можна подати у вигляді:

т          т

ЧДД = V (Rt - 3t \xt - V Ktat

 *=1     t=l

де Rf - надходження від реалізації проекту; 3, - поточні витрати на реалізацію проекту; Qt - коефіцієнт дисконтування; Kt, - капітальні вкладення в проект; t - номер тимчасового інтервалу реалізації про-екту; Т - термін реалізації проекту (в тимчасових інтервалах).

Критерій ефективності інвестиційного проекту виражається та-ким чином: ЧДД > 0. Позитивне значення чистого дисконтованого доходу говорить про те, що проект ефективний і може приносити прибуток у встановленому обсязі. Негативна величина чистого дис-контованого доходу (як у прикладі, табл. 11.5) свідчить про неефек-тивність проекту (тобто при заданій нормі прибутку проект прино-сить збитки підприємству і/або його інвесторам).

Індекс доходності (ІД) проекту дає змогу визначити, чи зможе поточний дохід від проекту покрити капітальні вкладення в нього. Він розраховується за формулою:

 Kfaf

У нашому прикладі   ∑

ІД = (338,3 - 251,82)/120 = 86,48/120 = 0,72.

Ефективним вважається проект, індекс доходності якого вищий за одиницю, тобто сума дисконтованих поточних доходів за про-ектом перевищує величину дисконтованих капітальних вкладень. Проект, що розглядається нами, неефективний, оскільки індекс до-ходності менший одиниці від 0,72.

Внутрішня норма доходності (ВНД) - це та норма (ставка) дис-конту, при якій величина доходів від поточної діяльності підпри-ємства в процесі реалізації рівна наведеним (дисконтним) капі-тальним вкладенням. Внутрішня норма доходності визначається розв’язуванням такого рівняння:

∑(Rt-3t)       ∑Kt

t=\                        t=\  

(1 - Евн У     (1 - Евн У

де E - внутрішня норма доходності проекту, яку необхідно ви-значити.

Внутрішня норма доходності характеризує максимальну від-дачу, яку можна отримати від проекту, тобто ту норму прибутку на вкладений капітал, за якої чистий дисконтований дохід рівний

нулю. При цьому внутрішня норма доходності є гранично допус-тимою вартістю грошових коштів (величину відсоткової ставки за кредитом, розмір дивідендів за акціями, які емітуються, тощо), які можуть залучатися для фінансування проекту. Практично підраху-нок величини ВНД проводиться методом послідовного наближення за допомогою програмних засобів типу електронних таблиць. При-клад розрахунку ВНД методом послідовного наближення подано в табл. 11.6, у якій використано дані табл. 11.4 і 11.5.

Термін окупності інвестицій (Ток) — це мінімальний часовий про-міжок, який вимірюється в місяцях, кварталах або роках, починаю-чи з якого первинні вкладення й інші витрати, пов’язані з реалізаці-єю інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами від його здійснення. Рекомендується визначати термін окупності з використанням дисконтування.

Поряд з розглянутими показниками можливе використання й інших: точки беззбитковості, норми прибутку, капіталовіддачі, ін-тегральної ефективності витрат тощо. Застосування цих показни-ків залежить від конкретного проекту й поставлених цілей. Жоден з перерахованих показників не є достатнім для прийняття рішення про ефективність інвестиційного проекту.

Рішення про інвестування засобів у проект повинні ухвалюва-тися з урахуванням значень всіх перерахованих показників у су-купності, а також інтересів усіх учасників інвестиційного проекту. Важливе значення в прийнятті цього рішення повинні відігравати структура й розподіл капіталу в часі.

Таблиця 11.6

Розрахунок внутрішньої норми доходності

 

Номер кроку  Номер дисконту %    Значення чистого дисконтованого доходу, тис. грн.

1          25        -33,52

 

            5          12,31

Значить, ВНД знаходиться між 5 і 25%

2          10                                               -2,30

Значить, ВНД знаходиться між 5 і 10%

3          9,15                                              0,00

Значить, ВНД дорівнює 9,15%

Запиитання і завдання для самоперевірки

1.         Дайте визначення поняття «інвестиції». Чим інвестиції відріз-няються від капітальних вкладень?

2.         Назвіть ознаки класифікації інвестицій і дайте їм характерис-тику.

3.         Розкрийте економічний зміст інвестиційної діяльності підпри-ємства.

4.         Перерахуйте етапи формування інвестиційної політики підпри-ємства.

5.         Назвіть основні напрями інвестиційної політики підприємства.

6.         Які види інвестиційних проектів ви знаєте?

7.         Охарактеризуйте прості (статистичні) методи оцінювання ефек-тивності інвестиційних проектів: розрахунок норми прибутку і терміну окупності проекту.

8.         Дайте характеристику динамічних (методи дисконтування) методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів: роз-рахунок чистого дисконтованого доходу, індексу доходності, внутрішньої норми доходності і дисконтованого терміну окуп-ності.

9.         Яка методика розрахунку чистого грошового потоку?

10.       Для чого використовується коефіцієнт дисконтування? Як він розраховується?

11.       Для чого застосовується індекс доходності? Як він розрахову-ється? Яким повинно бути його значення, щоб проект вважався ефективним?