Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

11.2. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Для оцінювання ефективності інвестиційних проектів викорис-товуються прості (статистичні) і динамічні (дисконтування) мето-ди. Прості (статистичні) методи поділяються на методи розрахун-ку норми прибутку і терміну окупності. Динамічні методи (методи дисконтування) поділяються на методи розрахунку чистого дискон-тованого доходу, індексу доходності, внутрішньої норми доходності і дисконтованого терміну окупності. Методи оцінювання ефектив-ності інвестиційних проектів подано в табл. 11.3.

Таблиця 11.3 Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

 

Описання методу     Переваги        Недоліки        Сфера застосування

Розрахунок норми прибутку. Чистий прибуток (дохід) проекту порівнюється з інвестиційни-ми витратами. Показує, яка частина інвести-ційних витрат повертається у виді прибутку на протязі одного інтервалу ішанування. При порівнянні проектів вибирають проект з най-більшим значенням норми прибутку            Простота роз-рахунків. Дає змогу оцінити прибутковість проекту        He враховується часовий аспект вар-тості грошей, доходи від ліквідацп старих активів, можливість реінвес-тування отриманих доходів. Метод не дозволяє вибирати один з проектів, які мають однакові норми прибутку, але різні інвестиційні витрати            Використовується при доцільності подальшого аналізу або відмови від проекту на самій почат-кові стадїї

Розрахунок терміну окупності проекту. За-гальний обсяг інвестиційних витрат порів-нюється із  сумою чистих надходжень від операційної діяльності. Коли ці потоки порів-нюються, можна розрахувати період, необхід-ний для відшкодування витрат. 3 декількох варіантів відбирається проект з найменшим терміном окупності       Простота роз-

рахунків. Дає

змогу оцінити

ліквідність

проекту

і його ризико-

ваність            Вибір терміну окупності суб'єктив-ний. He враховується вартість грошей у часі. Ігнорується дохідність про-ектів за межами терміну окупності. Тому проекти з однаковими терміна-ми окупності, але різними термінами реалізації можуть приносити різний дохід, що затрудняє їхне порівняння            Використовується для вибору проектів в умо-вах високої інфляції і нестабільності при де-фіциті ліквідних обо-ротних засобів

Розрахунок чистого  дисконтованого  доходу (ЧДД). Цей показник визначається як різни-ця дисконтованих надходжень і витрат по про-екту. Якщо ЧДД > 0, то проект треба прийня-ти тому, що поточна вартість доходів вища від поточної вартості витрат. Якщо ЧДД = 0, то ін-вестор не отримає доходу, хоча підприємство збільшиться в масштабах. Якщо ЧДД < 0, то інвестор понесе збитки. 3 декількох проектів треба вибрати той, у якого ЧДД більший   Враховується вартість грошей у часі. Метод орієнтований на збільшення доходів інвес-торів   ЧДД є абсолютним показником, і тому важко об'єктивно оцінити вибір між декількома проектами з однако-вими ЧДД і різними інвестиційними витратами або проектом з більшим терміном окупності та ЧДД і проек-том з меншим терміном окупності та ЧДД. Вибір ставки дисконтування суб'єктивний         При виборі проектів 3 декількох незалежних варіантів розрахунок ЧДД використовується при визначені внутріш-ньої норми доходності. При виборі з взаємо-виключних проектів вибираються проекти з найбільшими ЧДД

Розрахунок індека/ доходності (ІД). Цей по-казник визначається як відношення поточної вартості майбутніх доходів до початкових ви-трат. Характеризує відносну прибутковість проекту. Якщо ІД>1, то дохідність інвестицій вища чим вимагають інвестори, і, це означає, що проект прибутковий. Якщо ІД=1, то до-хідність   інвестицій  дорівнює   нормативній рентабельності. Якщо ІД<1, то інвестиції не-рентабельні        Є відносним показником і дає змогу судити про резерв безпеки проекту       Вибір ставки дисконтування суб'єктивний            Застосовується під час порівняння незалежних проектів з різними ін-вестиційними витрата-ми і термінами реалі-зацїї при формуванні оптимального інвести-ційного портфеля під-приємства

Розрахунок   внутрішньої   норми   доходності (ВНД). Під ВНД розуміють таку ставку дискон-тування, при якій ЧДД проекту рівний нулю, тобто коли всі витрати окупляться. ВНД харак-теризує нижній гарантований рівень прибут-ковості проекту і максимальну ставку плати за залучені джерелафінансування, приякій проект залишається беззбитковим. ВНД порівнюють з вартістю джерел засобів для здійснення проекту (ВЗ). Якщо ВНД > ВЗ, то проект треба прийня-ти. Якщо ВНД = ВЗ, то проект безприбутковий. Якщо ВНД < ВЗ, то проект збитковий     Метод простий для розуміння. Націлений на збільшення доходів інвес-торів Передбачає складні розрахунки. При неординарних потоках можливі де-кілька варіантів значень ВНД. Вибір проекту за цим критерієм утрудне-ний, оскількі проекти з низькою ВНД можуть у подальшому приносити зна-чний чистий дисконотований дохід.       Використовується при формуванні інвестицій-ного портфеля підпри-ємства

Розрахунок дисконотованого терміну окупнос-ті. Д ає змогу визначити період, за який повер-таються початкові інвестиційні витрати з чис-тих дисконотованих надходжень за проектом            Враховує вартість грошей у часі і можливість реінвестування доходів, які отримуються   Вибір дисконотованого терміну окуп-ності страждає суб'єктивністю. Цей по-казник ігнорує доходність проектів за межами терміну окупності. Тому проек-ти з однаковими дисконотованими тер-мінами окупності, але різними терміна-ми реалізації можуть приносити різний дохід, що затрудняє їх порівняння      Використовується для вибору проектів в умо-вах високої інфляцїї та нестабільності в разі дефіциту ліквідних обо-ротних засобів