Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Інвестиції та інвестиційний проект : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

11.1. Інвестиції та інвестиційний проект


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Інвестиції (від англ. investment) означають «капітальні вкладен-ня», проте зараз цей термін трактують ширше. Інвестиції – це вкла-дення фінансових коштів та різних ресурсів у різні види економічної діяльності з метою збереження і збільшення капіталу.

Ресурси, призначені для інвестицій, умовно поділяють на такі напрями:

•          освоєння і випуск нової продукції;

•          технічне переозброєння;

•          розширення виробництва;

•          реконструкція;

•          нове будівництво.

Підприємствам найвигідніше концентрувати ресурси на тех-нічному переозброєнні та реконструкції діючих підприємств. Нове будівництво доцільне тільки для прискорення впровадження най-більш перспективних продуктів і розвитку галузей виробництва, що визначають науково-технічний прогрес, а також для освоєння прин-ципово нової техніки та технології. Під технічним переозброєнням підприємства розуміють таку форму оновлення, коли відбувається заміна старої виробничої техніки і технології на нову без розширен-ня виробничої площі. Розширення діючих підприємств – це інвесту-вання з метою збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових додаткових цехів і створення інших підрозділів. Як правило, воно ведеться на новій технічній основі й сприяє підвищенню тех-нічного рівня виробництва.

Класифікація інвестицій представлена на рис. 11.1.

 

а)

 

За впливом на конкурентні позиції підприємства

 

 

Пасивні інвестиції

 

Активні інвестиції

 

 

б)

 

Залежно від об'єкта інвестування

 

 

Реальні інвєс-

тиції

 

Фінансові

(портфельні)

інвестиції

 

Інвестиції в нау-ково-технічну

продукцію

 

Нематеріальні інвестиції (в майнові права та в ін-

телектуальну власність)

 

 

в)

 

Нетто-інвестиції

 

Залежно від стадії інвестування

Реінвестиції

 

Т

Брутто-інвестиції

 

 

г)

 

Залежно відхарактеру участі в процесі інвестування

 

 

Прямі інвестиції

 

Непрямі

 

 

ґ)

 

Залежно від строку інвестування

 

 

Короткострокові (до 1 року)

 

Довгострокові (більше ніжі рік)

 

 

д)

 

Залежно від форми власності

 

 

Приватні інвестиції

 

Державні інвестиції

 

Закордонні інвестиції

 

Змішанні інвестиції

 

 

е)

 

За регіональною ознакою

 

 

Внутрішні

 

Зовнішні інвестиції

 

 

є)

 

Залежно відрівня ризику

 

 

Інвестиції 3

низьким

рівнем ризику

 

Інвестиції 3

середнім

рівнем ризику

 

Інвестиції 3

високим

рівнем ризику

 

Інвестиції 3 дуже високим рівнем ризику

 

 

Рис. 11.1. Класифікація інвестицій

До реконструкції належать заходи, пов’язані як із заміною мо-рально застарілих і фізично зношених машин та устаткування, так і з вдосконаленням і перебудовою будівель, споруд. Реконструкція спрямована на зростання технічного рівня виробництва й продук-ції, сприяє швидкому освоєнню потужностей. При технічному пе-реозброєнні та реконструкції підприємства оновлюється головним чином активна частина основних фондів без істотних витрат на будівництво будівель та споруд. При розширенні виробництва й новому будівництві складається менш ефективна структура капі-тальних вкладень у порівнянні з реконструкцією і технічним пере-озброєнням.

Розрізняють реальні (або капітальні) та фінансові (портфельні) інвестиції. Реальні інвестиції – це вкладення засобів у фізичний ка-пітал підприємств. Наприклад, у створення нових основних фондів, реконструкцію старих фондів або їх технічне переозброєння.

Фінансові інвестиції – це вкладення в купівлю акцій та інших цінних паперів і використання інших фінансових інструментів з ме-тою збільшення фінансового капіталу інвестора. Іншим різновидом фінансових інвестицій є купівля нерухомості (земельних ділянок), майнових прав, ліцензій, патентів, товарних знаків, інших форм не-матеріальних активів з метою їх перепродажу, здачі в оренду й іншо-го використання, що приводить до збільшення та збереження про-тягом певного періоду часу початково вкладеного (інвестованого) капіталу. В деяких виданнях економічної теорії власне інвестиція-ми вважаються тільки інвестиції в створення реального капіталу, на відміну від фінансових інвестицій.

Залежно від стадії інвестування розрізняють нетто-інвестиції (в основі проекту), реінвестиції (спрямування вільних коштів на інвестування) і брутто-інвестиції (включають нетто-інвестиції та реінвестиції), а залежно від характеру участі в процесі інвестуван-ня – прямі інвестиції (при безпосередній участі інвестора у виборі об’єктів інвестування) та непрямі (здійснюються інвестиційними компаніями й іншими фінансовими посередниками).

Методологія управління інвестиційними процесами або проек-тами в загальному вигляді включає такі етапи:

• планування, яке займає основне місце в операціях інвестування й втілює організуючий початок всього інвестиційного процесу. Суть інвестиційного планування полягає в обґрунтуванні цілей і методів їх досягнення на основі деталізації інвестиційних операцій; •       реалізація інвестиційного проекту, який включає створення управлінської структури проекту та функціонально-цільовий роз-поділ обов’язків учасників проекту, власне інвестування (здійснен-ня виробництва, збуту і фінансування);

•          поточний контроль і регулювання інвестиційного процесу на всіх його стадіях – від первинного інвестування до ліквідації під-приємства;

•          оцінка та аналіз якості виконання проекту і його відповідності поставленим цілям.

Джерелами фінансових коштів для інвестицій можуть бути влас-ні (внутрішні) ресурси і залучені ззовні (від зовнішніх інвесторів) (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Структура інвестиційних джерел підприємства

 

Види капіталу            Інвестиційні джерела

Власний

капітал

підприємства Внутрішні       Нерозподілений прибуток Резервний капітал Різні фонди

Амортизаційні відрахування і фінансування

 

            Зовнішні         Звичайні акції Привілейовані акції Вклади засновників Безповоротна фінансова допомога Цільові надходження і фінансування

Позиковий капітал    Внутрішні       Внутрішня кредиторська заборгованість

 

            Зовнішні         Довгострокові зобов’язання Короткострокові зобов’язання

Власні джерела інвестицій формуються за рахунок амортизацій-них відрахувань, відрахувань від прибутку на інвестиційні потреби тощо. Зовнішні джерела інвестування формуються в основному за рахунок позикових засобів: кредитів банків, позабюджетних фондів інвестиційної підтримки, інвестиційних фондів і компаній, страхо-вих товариств та пенсійних фондів. Особливим видом зовнішніх інвестицій є засоби, які залучаються підприємством для інвестицій

за рахунок емісії власних акцій, облігацій та інших цінних паперів і їх розміщення на відповідних ринках, а також приріст акціонерно-го капіталу, який утворюється за рахунок зростання котирувальної вартості акцій підприємства.

Основні етапи формування інвестиційної політики підприємства зображені на рис. 11.2.

 

Розробка окремих напрямків інвестиційної політики підприємства у відповідності зі стратегією його розвитку

Аналіз і врахування впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища та потенціалу підприємства

Вибір об’єктів інвестування у відповідності з інвестиційною політикою підприємства

Оцінка і забезпечення ефективності вибраних об’єктів інвестування

Можлива мінімізація ризику інвестування

Забезпечення швидкої окупності вкладень

Визначення потреби в інвестиційних ресурсах

Вибір найбільш оптимальних джерел інвестиційних ресурсів

Формування і оцінка ефективності інвестиційного портфеля підприємства

Розробка механізмів прискорення реалізації інвестиційних проектів

Рис. 11.2. Етапи формування інвестиційної політики підприємства

Основні напрями інвестиційної політики підприємства такі:

1)         інвестиції, які спрямовуються на підвищення ефективності ді-яльності підприємства. Метою цих інвестицій є створення умов для зниження витрат підприємства за рахунок заміни застарілого устат-кування, перенавчання персоналу або переміщення виробничих по-тужностей у регіони з вигіднішими умовами виробництва і збуту;

2)         інвестиції в розширення виробництва. Мета цих інвестицій по-лягає в розширенні обсягу випуску товарів і послуг для ринків, що сформувалися, в рамках існуючих виробництв; 3)     інвестиції в створення нових виробництв. Такі інвестиції при-значені для створення абсолютно нових потужностей і освоєння но-вих технологій для випуску товарів та послуг, які не проводилися підприємством раніше;

4)         інвестиції для задоволення вимог державних органів управління (нових екологічних норм або стандартів безпеки).

З погляду економічної кон’юнктури можливі два типи інвести-ційної стратегії підприємства (фірми):

•          пасивні інвестиції, які забезпечують принаймні підтримку на заданому рівні показників рентабельності даного підприємства;

•          активні інвестиції, які забезпечують підвищення конкурен-тоспроможності підприємства й прибутковість його операцій в по-рівнянні з вже досягнутим рівнем. Як правило, це відбувається за рахунок впровадження нових технологій, організації випуску кон-курентоспроможної продукції, завоювання нових ринків збуту й по-глинання конкуруючих фірм.

Учасники інвестиційної діяльності різноманітні та зображені на рис. 11.3.

 

Учасники інвестиційної діяльності

'           '                       1          '                       '           '                       1          '                       ▼

Замов-ники               Підряд-ники              Користувачі

об’єктів

капітальних

вкладень                    Постачальники будівельних матеріалів і обладнання                  Фінансові

посередники

(банки, фондові

біржі тощо)

Рис. 11.3. Учасники інвестиційної діяльності

Інвестиційний проект – система заходів, які плануються та здійснюються щодо вкладення капіталу в створювані матеріальні об’єкти, технологічні процеси, а також у різні види підприємницької діяльності в цілях її збереження та розширення. Інвестиційні про-екти можуть класифікуватися за різними ознаками. За цілями інвестування:

• забезпечення приросту обсягу виробництва;

•розширення (оновлення) асортименту продукції;

•підвищення якості продукції;

•скорочення витрат;

•зниження ризику виробництва і збуту;

•соціальний ефект та вирішення інших завдань.

За величиною інвестицій:

•великі (більше 1 млн дол.);

•середні (від 100 тис. до 1 млн дол.);

•малі (до 100 тис дол.). За термінами реалізації:

•довгострокові (більше ніж 3 роки);

•середньострокові (1 — 3 роки);

•короткострокові (до 1 року). За рівнем автономності реалізації:

•альтернативні;

•незалежні;

•пов’язані відношенням компліментарності;

•пов’язані відношенням заміщення. За джерелами фінансування:

•фінансування за рахунок внутрішніх джерел;

•за рахунок зовнішніх джерел;

•за рахунок змішаних джерел. За типом грошового потоку:

•з ординарним грошовим потоком;

•з неординарним грошовим потоком. За рівнем інвестиційного ризику:

•високо-, середньо-, низько-, безризикові. За формою власності інвестицій:

•приватні;

•державні. За національною приналежністю інвесторів:

•національні (внутрішні);

•іноземні. За схемою фінансування:

•прямі;

•побічні. Розрізняють малі інвестиційні проекти, монопроекти, мульти-проекти, мегапроекти і міжнародні проекти. Малі інвестиційні про-екти невеликі за масштабом, обмежені за обсягом інвестицій і до-пускають ряд спрощень у процедурах проектування та реалізації. Монопроекти мають чітко окресленні ресурсні, часові та інші рамки. Мультипроекти це самостійний різновид інвестиційних проектів виділяється в тих випадках, коли декілька взаємопов’язаних проек-тів виконуються за одним задумом.

Міжнародні проекти, як правило, відзначаються значною склад-ністю й вартістю, ґрунтуються на взаємодоповнюючих стосунках і можливостях партнерів (наприклад, спільні підприємства). Ме-гапроекти – це цільові програми, в яких наявна велика кількість взаємопов’язаних проектів, які об’єднані загальною метою, виділе-ними ресурсами і термінами виконання. Прикладом галузевих мега-проектів можуть бути проекти, які реалізуються в галузях паливно-енергетичного комплексу (освоєння нових нафтогазонасосних районів, будівництво систем магістральних трубопроводів).

Інвестиційні проекти також розрізняються за ступенем ризику. За-лежність між типом інвестицій і рівнем ризику наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Зв’язок між типом інвестицій і рівнем ризику

 

Тип інвестицій          Рівень ризику

1.         Для підвищення ефективності

2.         Для розширення виробництва

3.         Для створення нових виробництв

4.         З метою задоволення вимог державних органів  Середній Високий Дуже високий Низький