Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Поняття і класифікація нематеріальних ресурсів підприємства.

2.         Охарактеризуйте основні види нематеріальних активів підпри-ємства.

3.         Чим відрізняються матеріальні та нематеріальні активи і що до них належить?

4.         Охарактеризуйте об’єкти промислової власності.

5.         Охарактеризуйте об’єкти інтелектуальної власності.

6.         Правовий захист об’єктів промислової (інтелектуальної) влас-ності.

7.         Як оцінюється вартість нематеріальних активів підприємства?

Тести для перевірки знань

1.         Частина потенціалу підприємства, яка характеризується

відсутністю матеріальної основи здобування доходів і

невизначеністю розмірів цих доходів, називається:

а)         кредитними ресурсами;

б)         нематеріальними активами;

в)         безготівковими грошовими ресурсами;

г)         нематеріальними ресурсами.

2.         За походженням нематеріальні ресурси виникають завдяки:

а)         рідкісності ресурсів;

б)         зменшенням індивідуальних витрат на виробництво;

в)         унікальним знанням у будь-якій формі;

г)         наближенню споживачів до виробників продукції.

3.         Нове художньо-конструктивне вирішення виробу, в якому дося-

гається єдність технічних і естетичних властивостей, називається:

а)         винахід;

б)         корисна модель;

в)         товарний знак;

г)         промисловий зразок.

4.         Товарні знаки і знаки обслуговування – це:

а)         оригінальні позначення для виокремлення на ринку товарів

і послуг одних виробників від однорідних товарі і послуг інших

виробників;

б)         знаки для ідентифікації товару та його виробника на ринку;

в)         знаки, які характеризують репутацію й становище підприєм-

ства в цілому;

г)         знаки, що вказують на відповідність товару встановленим

стандартам.

5.         Носіями сумісних прав як нематеріальних об’єктів

можуть бути:

а)         студія звукозапису;

б)         видавництво;

в)         обласна телерадіокомпанія;

г)         виконавець нового музичного твору.

6.         До нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності

належать:

а)         «ноу-хау»;

б)         фірмові найменування;

в)         раціоналізаторські пропозиції;

г)         комерційна таємниця.

7.         Технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства

незалежно від його використання називається:

а)         промисловим зразком;

б)         корисною моделлю;

в)         новою технологією;

г)         раціоналізаторською пропозицією.

8.         Нематеріальні активи – це:

а)         права власності й захист доступу до нематеріальних ресурсів під-

приємства та використання цих прав з метою одержання доходу;

б)         різновид нематеріальних ресурсів;

в)         об’єкти інтелектуальної власності, які захищені авторськими

правами;

г)         немає правильної відповіді.

9.         За допомогою патентів засвідчується право на:

а)         промислові зразки;

б)         винаходи;

в)         фірмові найменування;

г)         корисні моделі.

10.       Передача права власності на використання нематеріальних

ресурсів здійснюється у формі:

а)         видачі державного дозволу;

б)         видачі сертифікату;

в)         ліцензійної угоди і видачі ліцензії;

г)         видачі патенту.

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге допов. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

3.         Закон України «Про авторське право та суміжні права», прийнятий Вер-ховною Радою України 23. 12. 1993.

4.         Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», прийня-тий Верховною Радою України 15.12.1993.

5.         Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», прийнятий Верховною Радою України 15.12.1993.

6.         Манів З.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – К.: Знання, 2004. – 580 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

7.         Мельник Л. Економіка підприємства: Навч. посібник / Л.Мельник, О.Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 412 с.

8.         Наказ Фонду державного майна України, Державного комітету з питань науки і технологій «Про затвердження Порядку експертної оцінки нема-теріальних активів» N 969/97 від 27.07.95, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1995 р. за N 292/828.

9.         Петрова С. Гудвіл: зарубіжний та вітчизняний досвід//Вісник податко-вої служби України. – 2003. – серпень (№30). – С. 47—50.

10.       «Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової влас-ності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затверджене Указом Президента України від 18.09.92 №479/92.