Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Обігові кошти після основних фондів за своєю величиною за-ймають друге місце в загальному обсязі ресурсів, які визначають економіку підприємства. З позиції вимог ефективного ведення еко-номіки підприємства обсяг обігових коштів повинен бути достат-нім для виробництва продукції в асортименті й якості, яку вимагає ринок, і в той же час мінімальним, що не веде до збільшення затрат виробництва за рахунок утворення наднормативних запасів. Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Обігові кошти після основних фондів за своєю величиною за-ймають друге місце в загальному обсязі ресурсів, які визначають економіку підприємства. З позиції вимог ефективного ведення еко-номіки підприємства обсяг обігових коштів повинен бути достат-нім для виробництва продукції в асортименті й якості, яку вимагає ринок, і в той же час мінімальним, що не веде до збільшення затрат виробництва за рахунок утворення наднормативних запасів. Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняттям «обігові кошти», «оборотні ви-робничі фонди», «фонди обігу». В чому виявляються їхні взаємозв’язки і відмінності?

2.         Назвіть методи планування потреби в обігових коштах. Яка сфера їх застосування?

3.         Розкрийте зміст методу прямого рахунку для визначення по-треби в обігових коштах.

4.         Дайте характеристику аналітичному і коефіцієнтному методам визначення потреби в обігових коштах.

5.         Дайте визначення поняттям «норматив» і «норма обігових ко-штів». Наведіть формули їх розрахунку. В чому виявляються взаємозв’язки і відмінності цих понять?

6.         Розкрийте методику розрахунку нормативу обігових коштів за статею «Сировина, основні матеріали і напівфабрикати».

7.         Як визначається норма запасу в днях за поточним, страховим, транспортним, технологічним і підготовчим запасами?

8.         Розкрийте методику розрахунку нормативу обігових коштів у запасах за групою допоміжних матеріалів: паливо, запасні час-тини, малоцінні і швидкозношувальні предмети, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, за готовою продукці-єю на складі і відвантажених товарах.

9.         Яка методика розрахунку сукупного нормативу обігових коштів на підприємстві в цілому?

10.       Назвіть показники ефективності використання обігових коштів і дайте їм характеристику.

Тести для перевірки знань

1. До складу оборотних виробничих фондів підприємства входять:

а)         виробничі запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, за-

пасних частин, палива, незавершеного виробництва і витрат

майбутніх періодів;

б)         верстати, агрегати, пристосування, тара і стелажі;

в)         готова продукція, грошові кошти в касі і на розрахунковому

рахунку підприємства;

г)         прибуток підприємства, заробітна плата і амортизація.

2.         До фондів обігу належать:

а)         виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо, тара і запасні

частини), готова продукція і відвантажені товари;

б)         грошові кошти, дебіторська заборгованість і витрати майбут-

ніх періодів;

в)         готова продукція, відвантажені товари, грошові кошти, дебі-

торська заборгованість і засоби в інших розрахунках;

г)         усі відповіді правильні.

3.         До складу обігових коштів підприємства входять:

а)         запаси матеріалів, запасних частин, палива і готової продукції

на складі;

б)         оборотні фонди і фонди обігу;

в)         незавершене виробництво і готова продукція на складі;

г)         виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбут-

ніх періодів і фонди обігу;

4.         До методів визначення потреби в обігових коштах належать:

а)         метод прямого рахунку;

б)         нормативний метод;

в)         аналітичний метод;

г)         коефіцієнтний метод.

5.         Що показує норма обігових коштів і в чому вона вимірюється:

а)         норма обігових коштів визначає кількість днів, на яку необ-

хідно створити мінімальний запас за певним елементом обіго-

вих коштів для ритмічної роботи підприємства, і вимірюється у

вартісному або натуральному виразі;

б)         норма обігових коштів визначає кількість днів, на яку необ-

хідно створити мінімальний запас за певним елементом обігових

коштів для безперебійної роботи підприємства, і вимірюється в

днях і відсотках;

в)         норма обігових коштів визначає суму обігових коштів, що

забезпечує безперебійну роботу підприємства, і вимірюється в

днях і відсотках;

г)         усі відповіді правильні?

6.         Що показує норматив обігових коштів, і в чому він вимірюється:

а) норматив обігових коштів визначає суму обігових коштів, що забезпечують безперебійну роботу підприємства і вимірюється в днях забезпеченості;

б)         норматив обігових коштів визначає суму обігових коштів, що

забезпечують безперебійну роботу підприємства і вимірюється

у вартісному виразі;

в)         норматив обігових коштів визначає кількість днів роботи під-

приємства, на яке необхідно створити запас за певним елемен-

том обігових коштів і вимірюється в днях забезпеченості;

г)         немає правильної відповіді?

7.         Коефіцієнт оборотності обігових коштів показує:

а)         величину обігових коштів на 1 грн реалізованої продукції;

б)         величину прибутку на 1 грн обігових коштів;

в)         кількість обігових коштів за аналізований період;

г)         кількість оборотів, здійснюваних обіговими коштами за рік

(півріччя, квартал).

8.         Ефективність використання обігових коштів характеризує:

а)         прибуток і рентабельність виробництва;

б)         рівень віддачі обігових коштів;

в)         коефіцієнт оборотності і середня тривалість одного обороту;

г)         фондовіддача і фондомісткість продукції.

9.         Яке з тверджень суперечить двом іншим:

а)         на підприємстві А коефіцієнт оборотності обігових активів

вищий, ніж на підприємстві В;

б)         на підприємстві А період обороту обігових коштів нижчий

порівняно з підприємством В;

в)         на підприємстві А коефіцієнт завантаження обігових коштів

вищий, ніж на підприємстві В;

г)         усі твердження правильні?

10.       Обігові кошти підприємства складаються з:

а)         різниці між оборотними фондами і фондами обігу;

б)         суми оборотних фондів і готової продукції на складах підпри-

ємства;

в)         суми оборотних фондів і фондів обігу підприємства;

г)         суми оборотних фондів і готівкових грошових коштів підпри-

ємства;

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Геть-ман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

3.         Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових ко-штів у промисловості // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 103—109.

4.         Корепин Д.Ю. Вероятностный подход к определению нормативных запасов готовой продукции // Финансовый менеджмент. – 2007. – №1. – С. 25—30.

5.         Манів З.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – К.: Знання, 2004. – 580 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

6.         Мельник Л. Економіка підприємства: Навч. посібник / Л.Мельник, О.Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 412 с.

7.         Радионов Р.А. Новые подходы к нормированию оборотных средств на предприятии // Финансовый менеджмент. – 2005. – Май-июнь (№3). – С. 21—34.

8.         Радионов Р.А. Оперативный контроль фактического состояния запа-сов // Финансовый менеджмент. – 2006. – Январь-февраль (№1). – С. 3—13.

9.         Радионов Р.А. Экономические механизмы, обеспечивающие ускоре-ние оборачиваемости средств, вложенных в запасы предприятия // Финансовый менеджмент. – 2006. – Июль-август (№4). – С. 11—25.

10.       Семенов Г.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2005. – 328 с.

11.       Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.