Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Показники ефективності використання обігових коштів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.3. Показники ефективності використання обігових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Ефективність використання обігових коштів характеризується системою економічних показників. Швидкість оборотності обі-гових коштів є найважливішим показником інтенсивності вико-ристання обігових коштів. Вона визначається за допомогою таких взаємозв’язаних показників: коефіцієнт оборотності, тривалість од-ного обороту в днях та коефіцієнт завантаження обігових коштів.

Коефіцієнт оборотності (Kоб) показує кількість оборотів, здій-снених обіговими коштами за рік (півріччя, квартал), і визначається за формулою:

Q

Коб =        рп    ,

О

об .с.з

де Qрп – обсяг реалізованої в плановому періоді продукції в ді-ючих гуртових цінах за рік, квартал, грн; Ооб.с.з – залишок обігових коштів (середньорічний або на кінець періоду), грн;

Приклад. Виручка від реалізації за рік становила 200 тис. грн, серед-ньорічний залишок обігових коштів – 40 тис. грн, тоді коефіцієнт обо-ротності обігових коштів дорівнюватиме:

Коб= 200 / 40 = 5.

Це означає, що за рік кожна гривня, вкладена в обігові кошти, здійснила 5 обертів.

Звідси легко визначається і показник середньої тривалості одно-го обороту в днях.

Тривалість одного обороту в днях (Т Л визначається за формулою:

Т     _   Д       „£„      Т     _ДХОЄ.с.з

де Д - кількість днів у звітному періоді.

У розглянутому прикладі маємо:

Тоб = 360 / 5 = 12 днів (360 х 40 / 200 = 72).

Коефіцієнт завантаження обігових коштів (К) - показник, зво-

ротний коефіцієнту оборотності. Він характеризує величину обіго-

вих коштів, які припадають на одиницю (1 грн, 1 тис. грн) реалізова-

ної продукції і розраховується за формулою:

 О б     1

К = —*           аоо

рп        об

У розглянутому прикладі:

Кз = 40 / 200 = 0,20.

Цю величину можна трактувати так: на 1 гривню виручки від ре-алізації продукції в середньому за період, який розглядається, при-падало 20 коп. вартості запасів обігових коштів.

Розглянуті взаємозв’язані показники оборотності відображають загальну оборотність обігових коштів.

Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення обігових коштів. Аб-солютне вивільнення обігових коштів відбувається тоді, коли фактич-ні залишки обігових коштів менші нормативу або залишків обігових коштів за попередній (базовий) період при збереженні або збільшенні обсягу реалізації за цей період. Відносне вивільнення обігових коштів відбувається в тих випадках, коли оборотність обігових коштів приско-рюється за рахунок зростання обсягу виробництва на підприємстві.

Про ступінь використання обігових коштів можна судити за показ-ником віддачі обігових коштів ( Овк), який визначається як відношення прибутку від реалізації (П) до залишків обігових коштів (Ооб.с.з):

П

О

О

об .с.з