Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Визначення потреби в обігових коштах : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.2. Визначення потреби в обігових коштах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Норматив обігових коштів – це мінімальна сума грошових коштів, постійно необхідна підприємству для його виробничої діяльності. Норма обігових коштів – це виражена у відносних величинах (днях або відсотках) мінімальна потреба в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, яка забезпечує безперебійний, ритмічний процес виробни-цтва. Норматив обігових коштів (Н) у грошовому виразі за основни-ми елементами виробничих запасів визначається таким чином:

Н=В×Д,

де В – середньоденні витрати матеріалів за кошторисом витрат на виробництво за даним елементом витрат, грн; Д – середня норма за-пасу для даного елемента обігових коштів, тобто часовий період, протя-гом якого передбачається робота на даному запасі, днів або відсотків.

Норматив за статею «Сировина, основні матеріали і напівфа-брикати» розраховується за формулою:

Нс =В×Д,

де Нс - норматив власних обігових коштів за сировиною, осно-вних матеріалах і напівфабрикатах.

Середня норма запасу (в днях) за сировинною, основних матеріа-лах і напівфабрикатах включає час на зберігання поточного (склад-ського) запасу (3 ), страхового запасу (3 ), транспортного запасу (3   ), технологічного запасу (3    ) і підготовчого запасу (3 .,).

Норма запасу в днях = 3     + 3     +3    +3     + 3 .л,

 пот     стр      тр        тех       то'

Звідси

Нс = в^(зшт+зач,+зІЧ,+зЯВ[+зка).

Поточний запас - основний вид запасу. На його розмір впли-вають періодичність поставок за договорами (цикл постачання), a також обсяг споживання матеріалів у виробництві, визначається за формулою:

Зпот =ВМХ іп,

де В - середньодобові витрати матеріалів, у натуральних одини-

м

цях виміру; Іп - середній інтервал між постачанням матеріалу, днів. Середній інтервал поставок (цикл постачання) визначається: при рівномірних поставках шляхом ділення 360 днів на число пла-нованих поставок, при нерівномірних поставках - шляхом ділення доцільної партії матеріалів на їх середньоденне споживання або на підставі фактичних даних про надходження матеріалів у черговому році. Середній інтервал поставок товарно-матеріальних цінностей розраховується за формулою:

360

І

П

де 360 – кількість днів у році; Пост – число поставок у звітному році (за винятком позапланових поставок).

Норма поточного (складського) запасу приймається, як правило, в розмірі 50% середнього циклу постачання:

Іп

Зпот =,

2

де Зпот – норма поточного (складського) запасу; Іп – середній ін-тервал поставок товарно-матеріальних цінностей.

Страховий (гарантійний) запас (Зстр) приймається, як правило, в розмірі 50% поточного запасу, але може бути і менший цієї вели-чини залежно від місця розташування постачальників і вірогідність перебоїв у поставках. Транспортний запас (Зтр) створюється лише в

разі перевищення термінів вантажообігу порівняно з термінами до-кументообігу, включаючи їх акцепт. Формула розрахунку нормати-ву транспортного запасу така:

де Мд – товарно-матеріальні цінності в дорозі (за даними бухгал-терського балансу); Вм – одноденні витрати матеріалів за коштори-сом витрат на виробництво і невиробничі потреби.

Норма транспортного запасу розраховується лише в тому випад-ку, якщо час знаходження цінностей в дорозі більший часу руху роз-рахункових документів (включаючи їх акцепт). Технологічний запас (Зтех) створюється в період підготовки матеріалів до виробництва, включаючи аналіз і лабораторні випробування. Він враховується в тому випадку, якщо не є частиною процесу виробництва. Норма підготовчого запасу – це час на приймання, розвантаження, сорту-вання, складування і лабораторний аналіз (встановлюється шляхом хронометражу).

Норматив у цілому за сировинною, основних матеріалах і напів-фабрикатах включає розрахунок середньої норми запасу сирови-ни, матеріалів і напівфабрикатів, а також розрахунок нормативу обігових коштів у цілому за статею «Сировина, основні матеріали і напівфабрикати». На підставі норм обігових коштів у поточному страховому, транспортному, технологічному і підготовчому запасах визначається середньозважена норма обігових коштів у цілому за елементом «Сировина, основні матеріали і напівфабрикати», а та-кож визначаються одноденні витрати за статею сировина і матеріа-ли за кошторисом затрат на виробництво і розраховується норматив обігових коштів за статею «Сировина, основні матеріали і напівфа-брикати» на підприємстві в цілому.

Норматив обігових коштів у запасах за групою допоміжних мате-ріалів і палива (за винятком газу) встановлюється аналогічно. Якщо у виробництві використовується широкий асортимент допоміжних матеріалів, то розрахунок нормативу можна здійснювати за допо-міжними матеріалами, які займають велику частку за витратами у виробництві або за вартістю. За іншими допоміжними матеріалами норматив розраховується виходячи з фактичних залишків за вира-хуванням зайвих, непотрібних і які тривалий час не залучаються до обороту матеріалів.

Норматив обігових коштів на допоміжні матеріали розрахову-

ється за формулою:

Нджм=ВхДг

де Д, - норматив власних обігових коштів на допоміжні ма-теріали; В - вартість одноденних витрат; Д - норма запасу в днях. Норматив обігових коштів у цілому за групою допоміжних матеріа-лів визначається шляхом множення одноденних витрат у виробни-цтві на загальну норму запасу (в днях).

Середня норма запасу і норматив обігових коштів на тару роз-раховується методом прямого рахунку.

Норматив обігових коштів на запасні частини розраховується за-лежно від груп устаткування. До першої групи належить устаткуван-ня, на яке розроблені типові норми обігових коштів на запасні час-тини; норматив визначається як добуток типових норм і кількості устаткування з урахуванням коефіцієнтів зниження. До другої групи належить велике, унікальне (зокрема імпортне) устаткування, нор-матив для якого визначається методом прямого рахунку. До тре-тьої групи устаткування відноситься дрібне одиничне устаткування, норматив на яке встановлюється методом укрупненого розрахунку. Норматив обігових коштів на запасні частини в цілому рівний сумі нормативів за трьома групами устаткування.

Крім того, розраховується величина обігових коштів у незавер-шеному виробництві і витратах майбутніх періодів. До витрат у незавершеному виробництві належать усі витрати, які включають вартість незавершеної продукції, напівфабрикатів власного вироб-ництва, а також готових виробів, не прийнятих відділом технічного контролю. Норматив обігових коштів у незавершеному виробництві (Н ) визначається за формулою:

Hm=(£)*txK„,

де Q - обсяг валової продукції за кошторисом затрат IV кварталу, грн; Д - кількість днів у періоді (90 днів); t - тривалість виробничого циклу, днів; Кнз - коефіцієнт наростання витрат у виробництві. При нерівномірному наростанні витрат коефіцієнт розраховується як:

т/.        С

11

де С - середня вартість виробу в незавершеному виробництві, грн; П - виробнича собівартість виробу, грн. Вираз (txK ) утворює

норму обігових коштів у незавершеному виробництві (в днях). Від-повідно норматив обігових коштів у незавершеному виробництві рівний виразу норми обігових коштів (tx.K ) на одноденний випуск продукції (0/Д).

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати на освоєння нових видів продукції, вдосконалення технології, підписка на періо-дичні видання, орендна плата, податки що вносяться авансом, тощо. Норматив обігових коштів у витратах майбутніх періодів (Н) ви-значається за формулою:

н = п+в-ва,

де П - перехідна сума витрат майбутніх періодів на початок пла-нованого періоду; В - витрати майбутніх періодів у майбутньому році, передбачені відповідним кошторисом; В - витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню на собівартість продукції майбут-нього року відповідно до кошторису виробництва.

Якщо в процесі підготовки, освоєння і виготовлення нових видів продукції підприємство користується цільовим банківським креди-том, то при розрахунку нормативу обігових коштів у витратах май-бутніх періодів ці суми виключаються.

Норма обігових коштів за товарами на складі і відвантажених товарах розраховується роздільно. Норматив обігових коштів на залишки готової продукції визначається як добуток норми обігових коштів у днях (Д ) і одноденного випуску товарної продукції в май-бутньому році за виробничою собівартістю (О/Д ) за формулою:

я' = дхД"

Загальна норма всіх обігових коштів (у днях) установлюється ді-ленням сукупного нормативу обігових коштів на одноденний ви-пуск товарної продукції за виробничою собівартістю в IV кварталі року. Річний приріст або зменшення нормативу обігових коштів ви-значається складанням нормативів на початок і кінець майбутньо-го року. Недолік власних обігових коштів виникає в тому випадку, коли величина діючого нормативу перевищує суму власних і при-рівняних до них коштів та покривається за рахунок частини чистого прибутку. Недолік власних обігових коштів у підприємств у ринко-вій економіці часто виникає у зв’язку з високим зростанням цін у результаті інфляційних процесів.

Таким чином, знаючи норму обігових коштів у днях і денні витра-ти товарно-матеріальних цінностей у гривнях, можна розрахувати норматив обігових коштів у запасах та в окремих його видах.

Приклад.

1.         Визначення нормативу обігових коштів поточного запасу.

Витрати сировини та матеріалів на квартал, тис. грн     10900

Кількість днів 90

Денні витрати сировини і матеріалів, тис. грн     146

Норма запасу, дні      26

Норматив (потреба) в обігових коштах за сировиною і матеріалами становить:

146x26 = 3800 тис. грн.

2.         Потреба в обігових коштах за незавершеним виробництвом розрахову-

ється множенням денного випуску продукції на норму незавершеного ви-

робництва (в днях).

Випуск продукції за собівартістю на квартал тис. грн     149 00

Денний випуск продукції за собівартістю, тис. грн         178,68

Норма незавершеного виробництва, дні   3

Потреба в обігових коштах за незавершеним виробництвом, тис. грн: 178,68x3 = 536,04.

3.         Потреба в обігових коштах на готову продукцію визначається множен-

ням денного випуску продукції за собівартістю на норму обігових коштів на

готову продукцію (2 дні):

178,68 х 2 = 357,36 тис. грн.

4.         Потреба в обігових коштах на запас товарів визначається множенням

денного обороту цих товарів за купівельними цінами на норму цих запасів

(у днях).

Оборот товарів за купівельними цінами на квартал тис. грн     2890

Денний оборот, тис. грн     32,1

Норма запасу товарів, дні    2

Потреба в обігових коштах на запас товарів становить: 32,1 х 2 = 64,2 тис. грн.

5.         Потреба в грошових коштах у касі і на перекази в дорозі визначається

множенням товарообігу за продажними цінами (роздрібними) на норму

запасу грошових коштів (в днях).

Товарообіг у квартал, тис. грн        3700

Денний товарообіг, тис. грн           41,1

Норма запасу грошових засобів, дні           1,0

Потреба в грошових засобах становить:

41,1 х 1,0 = 41,1 тис. грн.

6.         Потреба в обігових коштах за іншими матеріальними цінностями ви-

значається методом прямого розрахунку або розрахунково-аналітичним

методом (вартість тари 100 тис. грн.).

7. Сукупний норматив обігових коштів дорівнює сумі нормативів за всіма їх елементами і визначає загальну потребу підприємства в обігових коштах:

3800 + 536,03 + 357,4 + 64,2 + 41,1 + 100 = 4898,7 тис. грн. У цілому проблема створення запасів і зберігання матеріальних цінностей складна, її вирішення залежить від багатьох обставин, в тому числі від прискорення оборотності обігових коштів, застосу-вання ресурсозберігаючих технологій, характеру замовлень (великі партії сировини та матеріалів, які замовляються, частота поступлень замовлень). Крім того, вирішення цього завдання передбачає орга-нізацію відповідної системи управління запасами.