Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Склад і структура обігових коштів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.1. Склад і структура обігових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Обігові кошти – це сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів та фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва й ре-алізації продукції. Типовий склад і класифікація обігових коштів на-ведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Склад і класифікація обігових коштів

 

Види

обігових

коштів Склад обігових коштів          Ознаки класифі-кації

Оборотні виробни-чі фонди           1.         Виробничі запаси:

•          сировина, основні матеріали і напівфабрика-

ти, допоміжні матеріали, паливо, тара запасні

частини для ремонту (тощо)

•          засоби праці з терміном служби не більше

ніж один рік – малоцінні і швидкозношу-

вальні предмети та інструмент, пристосуван-

ня й інвентар

2.         Незавершене виробництво і напівфабрикати

власного виробництва

3.         Витрати майбутніх періодів Нормовані обігові кошти

Фонди обігу   4.         Готова продукція на складі і відвантажена, яка

знаходиться в оформленні

5.         Товари відвантажені, але не оплачені покупцями

6.         Грошові кошти в касі і на рахунках у банку

6.  Дебіторська заборгованість

8.  Засоби в інших розрахунках       Ненормо-вані обігові кошти

 

Потребу в обігових коштах в умовах ринку часто називають експлу-атаційними потребами або фінансово-експлуатаційними потребами (ФЕП), які визначаються як різниця між засобами, іммобілізованими в запасах і клієнтській заборгованості, й заборгованістю підприємства постачальникам. У багатьох західних джерелах різниця між поточни-ми активами і поточними пасивами називається робочим капіталом.

При формуванні статутного капіталу підприємство самостійно встановлює плановий розмір обігових коштів, необхідний для його виробничої діяльності, у вигляді нормативу в грошовому виразі. По-треба підприємства в обігових коштах коливається протягом року внаслідок сезонності виробництва, нерівномірності надходження грошей за відвантажену продукцію тощо. За джерелами формування обігові кошти підприємства поділяються на власні, позиченні (кре-дити банків), залученні (через акціонування) (рис. 9.1). На відміну від основних засобів, які неодноразово беруть участь у процесі вироб-ництва, обігові кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі й повністю переносять свою вартість на знову виготовлений продукт, тому їх ще називають змінним капіталом.

 

Обігові кошти

1          '           >'         ■'

Власні й прирівняні до них кошти  Позиченні кошти      Залученні кошти

*          і           і               +                      +     +

Статут-

ний

капітал

у частині

обігових

коштів Прибуток, що

надходить на

фінансування

обігових

коштів Стійкі

паси-

ви        Креди-

ти банку         Кредитор-

ська заборго-

ваність            Фінансови й ринок

Рис. 9.1. Схема формування обігових коштів підприємства

При плануванні потреби в обігових коштах застосовуються три методи – аналітичний, коефіцієнтний і метод прямого рахунку. Ана-літичний і коефіцієнтний методи застосовуються на підприємствах, які стабільно працюють більше одного року, мають статистичні дані за минулі періоди про зміну величини обігових коштів та не мають у своєму розпорядженні достатньої кількості кваліфікованих еконо-містів для детальної роботи в галузі планування обігових коштів.

Аналітичний метод передбачає визначення потреби в обігових коштах у розмірі їхніх середньофактичних залишків з урахуванням зростання обсягу виробництва. При цьому необхідно врахувати конкретні умови роботи підприємства в майбутньому році. Цей ме-тод застосовується на тих підприємствах, де кошти, вкладені в ма-теріальні цінності й витрати, мають велику частку в загальній сумі обігових коштів.

При коефіцієнтному методі запаси і витрати поділяються на за-лежні безпосередньо від зміни обсягу виробництва (сировина, ма-теріали, витрати на незавершене виробництво, готова продукція на складі) та не залежні від нього (запасні частини, малоцінні і швид-козношувальні предмети, витрати майбутніх періодів). По першій групі потреба в обігових коштах визначається виходячи з їх розміру в базисному році і темпів зростання виробництва продукції в май-бутньому році. По другій групі обігових коштів, які не мають про-порційної залежності від зростання обсягу виробництва, потреба планується на рівні їхніх середньофактичних залишків за декілька років. За необхідності можна використовувати аналітичний і коефі-цієнтний методи в поєднанні. Спочатку аналітичним методом ви-значають потребу в обігових коштах, залежних від обсягу виробни-цтва, а потім за допомогою коефіцієнтного методу враховують зміну обсягу виробництва.

Метод прямого рахунку передбачає обґрунтований розрахунок запасів за кожним елементом обігових коштів з урахуванням усіх змін на рівні організаційно-технічного розвитку підприємства, тран-спортуванні товарно-матеріальних цінностей, практиці розрахунків між підприємствами. Цей метод трудомісткий, він потребує високої кваліфікації економістів, залучення до нормування працівників ба-гатьох служб підприємства. Метод прямого рахунку використову-ється при організації нового підприємства і періодичному уточненні потреби в обігових коштах діючих підприємств. У загальному ви-гляді його зміст передбачає такі етапи робіт:

1. Розробка норм запасу за окремими найважливішими видами товарно-матеріальних цінностей усіх елементів нормованих обі-гових коштів, виражених у днях, відсотках, гривнях на розрахун-кову одиницю тощо. Норма запасу обігових коштів, як правило, виражається у відносних величинах (днях або відсотках). Вона роз-раховується за кожним елементом обігових коштів і характеризує величину мінімального економічно обґрунтованого обсягу запасу

168

 

товарно-матеріальних цінностей на певний період, який необхідний для забезпечення безперервності виробничого процесу.

2.         Розрахунок середньоденних витрат певного виду матеріальних цінностей на підставі їхніх витрат за кошторисом затрат на виробни-цтво, на 90, 180 або 360 днів.

3.         Визначення нормативу власних обігових коштів у грошовому виразі для кожного елемента обігових коштів і сукупної потреби підприємства в обігових коштах. Норматив обігових коштів – це мі-німальна сума грошових коштів, постійно необхідна підприємству для його виробничої діяльності. З більшості елементів обігових ко-штів норматив визначається так:

Н=В×Д,

де Н – норматив обігових коштів по конкретному елементу, грн; В – середньоденні витрати за даним елементом витрат, грн.; Д – се-редня норма запасу для певного елемента обігових коштів, днів або відсотків.

Загальний норматив обігових коштів, або сукупна потреба, в обі-гових коштах підприємства визначається як сума нормативів, роз-рахованих за окремими елементами обігових коштів.