Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Залежність між показниками фондовіддачі і фондоозброєності праці визначається залежністю між зростанням обсягу виробництва і зростанням вартості основних фондів. Якщо обсяг виробництва випереджає зростання вартості основних фондів, то фондовіддача зростає, а фондоозброєність не зростає, або зростає в меншій мірі. І як наслідок цього, зростання продуктивності праці випереджає зростання фондоозброєності праці, та навпаки. Крім перерахованих є й інші показники використання основних фондів, зокрема показ-ники технічного стану, віку, структури фондів тощо. Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Залежність між показниками фондовіддачі і фондоозброєності праці визначається залежністю між зростанням обсягу виробництва і зростанням вартості основних фондів. Якщо обсяг виробництва випереджає зростання вартості основних фондів, то фондовіддача зростає, а фондоозброєність не зростає, або зростає в меншій мірі. І як наслідок цього, зростання продуктивності праці випереджає зростання фондоозброєності праці, та навпаки. Крім перерахованих є й інші показники використання основних фондів, зокрема показ-ники технічного стану, віку, структури фондів тощо. Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення і характеристику основних фондів підприєм-ства.

2.         Чим відрізняються первісна, відновна, залишкова і ліквідаційна вартість основних фондів?

3.         Дайте характеристику методів переоцінювання основних фондів.

4.         Чим знос відрізняється від амортизації основних фондів? Яке поняття ширше?

5.         Які види зносу ви знаєте?

6.         Як визначається норма амортизації на повне відновлення (ре-новацію)?

7.         Дайте характеристику способів нарахування річних амортиза-ційних відрахувань відповідно до Правил ведення бухгалтер-ського обліку підприємства.

8.         Які методи використовуються для нарахування амортизації згідно Податковим кодексом України для цілей оподаткування прибутку?

9.         Назвіть форми відтворення основних фондів.

10.       Назвіть чотири групи показників ефективності використання основних фондів.

11.       Розкрийте взаємозв’язок між показниками фондовіддачі, фон-доозброєності і продуктивності праці.

Тести для перевірки знань

1.         Придбано копіювальну машину вартістю 8,5 тис. грн.

Вкажіть, що це:

а)         основні засоби;

б)         обігові кошти;

в)         майно;

г)         статутний капітал.

2.         Амортизація основних фондів — це:

а)         знос основних фондів;

б)         процес перенесення вартості основних фондів на собівартість

продукції, що виготовляється;

в)         відновлення основних фондів;

г)         витрати за змістом основних фондів.

3.         Рівень використання основних виробничих фондів

характеризують:

а)         рентабельність і прибуток;

б)         фондовіддача і фондомісткість;

в)         фондоозброєність праці робітників;

г)         коефіцієнт змінності.

4.         Показник фондовіддачі характеризує:

а)         розмір обсягу товарної продукції, що припадає на 1 грн осно-

вних виробничих фондів;

б)         рівень технічної оснащеності праці;

в)         питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої про-

дукції;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Первинна вартість основних фондів – це:

а)         вартість основних фондів при постановці на облік;

б)         різниця між вартістю придбання основних фондів і зносом;

В) відновна вартість основних фондів за експертним висновком

про переоцінку.

г) немає правильної відповіді.

6.         Відношення виручки від реалізації до середньої вартості

основних засобів характеризує показник:

а)         фондомісткості;

б)         фондоозброєності;

в)         фондовіддачі;

г)         немає правильної відповіді.

7.         Проаналізуйте – основні виробничі фонди:

а)         повністю переносять свою вартість за один виробничий період;

б)         активно не використовуються;

в)         передають свою вартість на вартість продукції частинами про-

тягом всього терміну служби;

г)         усі відповіді неправильні.

8.         Проаналізуйте – за якою вартістю не оцінюються основні

фонди на підприємстві:

а)         за залишковою вартістю;

б)         за вартістю відновлення;

в)         за закупівельною вартістю;

г)         за початковою вартістю.

9.         Інтенсивне використання обладнання характеризує:

а)         коефіцієнт змінності;

б)         коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

в)         фондовіддача;

г)         фондомісткість.

10.       Нарахування річної амортизації здійснюється одним

з таких методів:

а)         прямолінійним;

б)         маркетинговим;

в)         кумулятивним;

г)         нераціональним.

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Болховітінова О.Ю. Амортизація як елемент розрахунку зведеного ба-лансу фінансових ресурсів // Економіка і прогнозування. – 2005. – січень-березень(№1). – С. 77—91.

3.         Вишневецький В., Липницький В., Липницький Д. Про новий порядок амортизації основних фондів // Економіка України. – 2005. – №3. – С. 42 – 47.

4.         Губачова О., Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів. – 2004. – №11. – С. 42—47.

5.         Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи подолання // Економіст. – №3. –2003. – С. 104.

6.         Врода М.В. Диверсифікація виробництва як необхідна умова підвищен-ня ефективності використання основного капіталу підприємства // Акту-альні проблеми розвитку економіки регіону. - 2006. – №2. – С. 161—165.

7.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

8.         Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 31—36.

9.         Дробчак С.З. Особливості управління капіталом підприємства у процесі інтеграції України в глобальну економіку знань // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №11. – С. 44—49.

10.       Спасів Н. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпе-чення відтворення основного капіталу // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С. 106—109.

11.       Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Ка-равела, 2007. – 584 с.