Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Показники ефективності використання основних фондів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

8.3. Показники ефективності використання основних фондів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Основні показники ефективності використання основних фондів можна об’єднати в чотири групи: 1) показники екстенсивного ви-користання основних фондів, які відображають рівень їх викорис-тання за часом; 2) показники інтенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за потужністю (продуктивністю); 3) показники інтегрального використання осно-вних фондів, які враховують сукупний вплив всіх факторів — як екстенсивних, так і інтенсивних; 4) узагальнюючі показники вико-ристання основних фондів, що характеризують різні аспекти вико-ристання (стан) основних фондів у цілому на підприємстві.

Перша група показників включає коефіцієнти екстенсивного вико-ристання устаткування, змінності роботи устаткування і завантажен-ня устаткування. Коефіцієнт екстенсивного використання устатку-вання (Кекст) визначається як відношення фактичної кількості годин роботи устаткування (tф) до кількості годин роботи по нормі (tн):

П

Овк =

об .с.з

О      .

Приклад. Тривалість зміни – 8 год., час ремонтних профілактичних робіт – 0,5 год., фактичний час роботи верстата – 5 год.:

Кекст = 5/(8 – 0,5) = 0,67. Коефіцієнт змінності роботи устаткування (Кзм) розраховується як відношення загального числа відпрацьованих устаткуванням станко-змін (Дст.зм) до верстатів, які працювали в найбільш тривалу (як пра-вило, першу) зміну (n):

Дст .зм   . Кзм =

n Приклад. n = 270; Дст.зм = d1 + d2 кількість верстатів, які працюють у першу зміну, d1 = 210; кількість верстатів, які працюють у другу зміну, d2 = 150:

Кзм = (210 + 150) / 270 = 1,33.

Коефіцієнт завантаження обладнання ( Кзав), який визначається (спро-щено) як відношення коефіцієнта змінності роботи (Кзм) до планової змінності устаткування (Кпл):

К

Кзав =      зм .

К

 

Приклад, Кзав = 1,33 / 2 = 0,66 при Кпл – двозмінному режимі роботи устаткування.

До другої групи показників належить коефіцієнт інтенсивного вико-ристання устаткування (Кінт), який визначається як відношення фак-тичної продуктивності устаткування (Пф) до нормативної (Пн):

Пф

Кінт = .

Пн

Приклад. Фактична продуктивність у зміну Пф = 130 од. виробів; нор-мативна продуктивність за зміну Пн = 190 од. виробів:

Кінт = 130/190 = 0,68. До третьої групи показників належить коефіцієнт інтегрального ви-користання устаткування (Кінтегр). Він розраховується, як добуток коефіцієнтів екстенсивного й інтенсивного використання устаткуван-ня та комплексно характеризує експлуатацію його за часом і продук-тивністю (потужністю):

К=К×К    .

інтегр  екст     інт

Приклад. Кекст = 0,66; Кінт = 0,68; Кінтегр = 0,66 х 0,68 = 0,45. Четверту групу складають показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності праці, рентабельності основних виробничих фондів і продуктивності праці. Фондовіддача (Фвід) – показник випуску про-дукції на 1 грн вартості основних фондів; визначається як відношення обсягу випуску продукції (Q) до середньорічної вартості основних ви-робничих фондів (ОФ   ) за порівняний період часу (місяць, рік):

Q

Ф   =

ОФ

сер

від

ОФ хТ     ОФ    х(12-Г   )

0фсер=0фп+^ ^^        ,

12        12

де ОФ - балансова вартість основних фондів на початок року, грн; ОФ -вартість основних фондів, що вводяться в плановому році, грн;ОФ - вартість виведених протягом року основних фондів, грн; Т, Т - кількість місяців використання фондів, що вибувають та вво-дяться.

І

Приклад Обсяг випуску продукцп Q = 2700 тис. грн; середньорічна вартість основних виробничих фондів ОФ    - 1900 тис. грн:

Ф ., = 2700/1900 = 1,42 грн.

вго

Фондомісткість (Ф ) - величина, зворотна фондовіддачі; пока-зує частку вартості основних фондів, які припадають на 1 грн про-дукції, яка випускається:

 

ОФ

Фсер м

zz м

Q

Так, використовуючи дані попереднього прикладу, маємо:

Фм = 1900 / 2700 = 0,7 грн. Фондоозброєність праці (Фоз) розраховується як відношення се-редньорічної вартості основних фондів (ОФсер) до числа робітників на підприємстві, що працювали в найбільшу зміну (Ч):

360 .

Іп =

П

Приклад. ОФсер = 1900 тис. грн, Ч = 125 осіб:

Фоз = 1900/125 = 15200 грн. Рентабельність основних виробничих фондів (Р) характеризує ве-личину прибутку, що припадає на 1 грн основних фондів, і визнача-ється як відношення прибутку (П) до середньорічної вартості осно-вних фондів (ОФсер):

П

Р=       ×100%.

ОФ

сер

Приклад. П = 2150 тис. грн, ОФсер = 15000 тис. грн:

Р = (2150 / 15 000) х 100% = 14,3%. Продуктивність праці (Пр) можна визначити множенням показ-ника фондовіддачі (Фвід) на показник фондоозброєності (Фоз):

Пр=Фвід×Фоз .

Приклад. Фвід = 1,42 грн; Фоз = 15200 грн.

Пр = 1,42 х 15200 = 21 584 грн.