Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте характеристику понять «кадри», «персонал», «трудові ре-сурси підприємства», «промислово-виробничий персонал під-приємства», «менеджери».

2.         Що прийнято розуміти під персоналом підприємства? Які ка-тегорії працівників відносяться до промислово-виробничого персоналу?

3.         Як планується поточна потреба в робітниках? Чим відрізняється явочний склад працівників від облікового?

4.         Дайте характеристику основним методам розрахунку кількісної потреби в персоналі. Який з цих методів найбільш точний та до-стовірний і чому?

5.         Чим відрізняються календарний, табельний (номінальний) і пла-новий (ефективний) фонди робочого часу? Які відмінності між плановим і фактичним фондами робочого часу?

6.         Що таке тарифна система? Які основні елементи вона включає?

7.         Яку роль виконує тарифна сітка з оплати праці? Як вона буду-ється?

8.         Що таке Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник? Яку роль він виконує?

9.         Чим форми оплати праці відрізняються від систем оплати праці?

10.       Що є основою відрядної форми оплати праці? Як вона розрахо-вується?

11.       Чим погодинна форма оплати праці відрізняється від відрядної?

12.       Що таке посадовий місячний оклад? Для чого він застосовується?

13.       Чим безтарифні системи оплати праці відрізняються від тариф-ної системи?

14.       Яка структура фонду оплати праці на підприємстві? Чим вона відрізняється від фонду споживання?

Тести для перевірки знань

1.         До промислово-виробничого персоналу належать:

а)         працівники, які безпосередньо пов’язані з виробництвом і

його обслуговуванням;

б)         працівники, які безпосередньо не пов’язані з виробни-

цтвом і його обслуговуванням;

в)         працівники, які організовують процес управління підприєм-

ством;

г)         допоміжні працівники.

2.         Облікова чисельність працівників підприємства — це:

а)         чисельність працівників облікового складу на певну дату з

урахуванням прибулих і вибулих за цей день працівників;

б)         чисельність працівників облікового складу, що з’явилися

на роботу;

в)         відношення чисельності працівників облікового складу за

кожний календарний день місяця (включаючи святкові й

вихідні дні) до календарних днів місяця;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Явочна чисельність — це:

а)         чисельність працівників облікового складу на певне число

або дату з урахуванням прийнятих і звільнених за цей день

працівників;

б)         чисельність працівників облікового складу, що з’явилися

на роботу (включаючи тих, що знаходяться у відрядженні);

в)         відношення чисельності працівників облікового складу за

кожний календарний день місяця (включаючи святкові і

вихідні дні) до календарних днів місяця;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Які показники використовуються для вимірювання

продуктивності праці:

а)         прибуток;

б)         виробіток на одного робітника;

в)         трудомісткість продукції;

г)         фондоозброєність;

5.         Продуктивність праці — це:

а)         витрати суспільно необхідної праці на виробництво одини-

ці продукції;

б)         витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

в)         продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочо-

го часу створювати певні споживні вартості;

г)         кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу.

6.         Підприємство працює з 6 листопада. Для розрахунку

середньооблікової чисельності необхідно:

а)         суму облікової чисельності працівників починаючи з 6 лис-

топада розділити на 25 днів;

б)         суму облікової чисельності працівників за листопад (вклю-

чаючи святкові і вихідні дні) розділити на число календарних

днів місяця;

в)         суму облікової чисельності працівників за листопад розді-

лити на число робочих днів у даному місяці;

г)         дати свій розрахунок.

7.         Для відрядної форми оплати характерна оплата праці

відповідно до:

а)         кількості виготовленої (обробленої) продукції;

б)         кількості відпрацьованого часу;

в)         кількості наданих послуг;

г)         посадового окладу.

8.         Для погодинної форми оплати характерна оплата праці

відповідно до:

а)         кількості виготовленої (обробленою) продукції;

б)         кількості відпрацьованого часу;

в)         кількості наданих послуг

г)         усі відповіді правильні.

9.         Тарифна система оплати праці робітників включає:

а)         тарифні ставки, тарифні сітки;

б)         тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

в)         тарифні ставки, тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційний

довідник, відповідні коефіцієнти;

г)         тарифну ставку, посадові оклади.

10.       Відрядна розцінка — це:

а)         відрядний тарифний коефіцієнт роботи, яка виконується;

б)         норма часу на виготовлення одиниці продукції

в)         оплата праці за одиницю продукції (робіт, послуг);

г)         відповідний коефіцієнт до заробітної плати.

Використана та рекомендована література

1.         Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

2.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге допов. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

3.         Журнали «Управление персоналом», «Персонал».

4.         Закон України «Про оплату праці». Закони України. Т. 8. – К., 1997. С. 210-218.

5.         Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

6.         Іванкевич В.В. Законодавство України щодо виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціаль-них виплат. – Україна: Аспекти праці, № 6, 1998.

7.         Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удоскона-лення – Україна: Аспекти праці. — № 6. — 1998.

8.         Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

9.         Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сут-ність, функції, напрямки реформування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.В. Кроленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 19 с.

10.       Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.