Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Форми й системи оплати праці : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.6. Форми й системи оплати праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

У практиці роботи підприємств найбільш поширеними формами оплати праці є відрядна і погодинна, які відображені в різновидах систем оплати праці (рис. 7.6).

Усі різновиди форм і систем оплати праці грунтуються на тариф-ній системі та нормуванні праці.

Відрядна форма оплати праці. За відрядної форми оплати праці заробіток працівника прямо залежнить від кількості та якості виго-товленої продукції або обсягу виконаних робіт.

Розрізняють такі різновиди відрядної форми оплати праці:

•          пряма відрядна;

•          відрядно-преміальна;

•          відрядно-прогресивна;

•          непряма відрядна;

•          акордна;

•          акордно преміальна;

•          колективна відрядна тощо.

Основним елементом відрядної оплати праці є відрядна розцін-ка (Рвд) за одиницю продукції (робіт, послуг), яка визначається за формулою:

П         Т ст     аб       П          (Т ст +Т зм )

во        ттг       во        ттзм

вшр     вшр

де Т   - годинна тарифна ставка виконаної роботи, грн; Т   - три-

ст        зм

валість зміни, годин; і - норма виробітку відповідно за 1 год. роботи або зміну, одиниць продукції.

Відрядна розцінка, а відповідно — і відрядна форма оплати праці, може бути індивідуальною і колективною. Якщо встановлено норму часу, то відрядна розцінка визначається за формулою:

3     =В  хі

пот      м        п

де Н - норма часу на виготовлення одиниці продукції (робіт, по-слуг), год.

Форми оплати праці

 

Відрядна форма оплати праці

 

Погодинна форма оплати праці

 

 

^1

 

Системи оплати праці

 

L1J

 

 

 

 

Пряма відрядна

Відрядно-преміальна

Відрядно-прогресивна

 

Окладна

Проста погодинна

Погодинно-преміальна

 

 

 

 

Непряма відрядна

 

Контрактна

 

Акордна

Акордно-преміальна

Рис. 7.6. Форми і системи оплати праці

При прямій відрядній системі праця оплачується за відрядними розцінками безпосередньо за кількість виробленої продукції (опера-цій) за формулою:

Звд =Рвд ×В,

де Звд – відрядний заробіток, грн; В – кількість (обсяг) виробле-ної продукції (робіт), одиниць продукції.

При відрядно-преміальній системі робітникові понад заробіток за прямими відрядними розцінками виплачується премія за виконан-ня і перевиконання заздалегідь установлених кількісних і якісних показників роботи:

 

100%

Зпр   або Звд

де З

вд.пр

відрядний заробіток при відрядно-преміальній оплаті праці, грн.; З   – премія за виконання (перевиконання) встановле-

них показників, грн; Ппр – відсоток премії за виконання показників преміювання.

Відрядно-прогресивна система є оплатою праці за відрядними розцінками в межах установленої норми, а виконання роботи понад норму – за прогресивно зростаючими відрядними розцінками. Така оплата праці може запроваджуватися на обмежені терміни в тих ви-робництвах, де потрібні додаткові заходи для стимулювання інтен-сивності праці для досягнення прогресивних норм виробітку. При відрядно-прогресивній системі заробіток робочого зростає швидше, ніж його виробіток.

Непряма-відрядна система застосовується зазвичай для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основне виробни-цтво (наладчики, кранівники, стропальники тощо.). Заробітна плата робітника при непрямій-відрядній оплаті праці залежить від резуль-тату праці основних робітників, а не від його особистого виробітку.

При акордній системі загальна сума заробітку визначається до початку виконання роботи за нормами, що діють, і відрядних розці-нок. Відрядна розцінка встановлюється відразу на весь обсяг робіт, які повинні бути виконані в строк. Якщо при акордній системі за термінове або якісне виконання робіт виплачується премія, то вона називається акордно-преміальною системою оплати праці. Акордна оплата праці стимулює виконання всього комплексу робіт з меншою чисельністю працюючих і в коротші терміни.

При колективній відрядній системі заробіток кожного працівни-ка поставлений у залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, дільниці тощо.

Погодинна форма оплати праці. Погодинна форма оплати пра-ці застосовується в разі неможливості або недоцільності встанови-ти кількісні параметри праці; за цієї форми оплати праці працівник отримує заробітну плату залежно від кількості відпрацьованого часу і рівня його кваліфікації. Розрізняють такі різновиди погодин-ної форми оплати праці:

•          проста погодинна;

•          погодинно-преміальна;

•          окладна;

•          контрактна. Заробітна плата при простій погодинній системі нараховується

на підставі тарифної ставки працівника певного розряду за фактич-но відпрацьований час. Може встановлюватися годинна, денна і мі-

сячна тарифна ставка. Заробітна плата працівника за місяць (3 ) при встановленій годинній тарифній ставці працівника певого роз-ряду (Т) визначається за формулою:

Зпм = ТгхГф

де Г - фактично відпрацьована кількість годин у місяці.

Заробітна плата робітника за місяць при денній тарифній став-ці визначається аналогічно. При щомісячній оплаті розрахунок за-робітної плати здійснюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), кількості робочих днів, фактично відпрацьованих праців-ником у даному місяці, а також планової кількості робочих днів згід-но з графіком роботи на місяць.

Погодинно-преміальна система є поєднанням простої погодинної оплати праці з преміюванням за виконання кількісних і якісних по-казників за спеціальними положеннями про преміювання працівни-ків. При цьому заробіток працівника (3 ) за певний відрізок часу (місяць тощо) визначається за такою формулою:

100%

Зп пр = (Тг х Гф)+ Зпр або Зппр = (Тг х Гф)х де 3   - премія за виконання показників преміювання, грн.

 пр

При окладній системі оплата праці здійснюється не за тарифни-ми ставками, а за встановленими місячними посадовими окладами. Система посадових окладів використовується для керівників, спе-ціалістів і службовців. Посадовий місячний оклад - абсолютний роз-мір заробітної плати, який встановлюється відповідно до посади. Окладна система оплати праці може передбачати елементи премію-вання за кількісні та якісні показники.

На підприємствах будь-якої форми власності повинні бути за-тверджені керівництвом підприємства штатні розклади, де вказують-ся посади тих, хто працює, й відповідні цим посадам місячні оклади. Місячний оклад кожної категорії може бути диференційований за-лежно від рівня кваліфікації, вченого звання, ступеня тощо відповід-но до положення про професію (посади). Керівні, інженерно-технічні працівники і службовці за результатами фінансово-господарської діяльності можуть преміюватися з прибутку підприємства за за-твердженим підприємством положенням. Оплата праці керівників державних підприємств повинна обговорюватися в трудовому до-говорі (контракті), тому вона отримала назву контрактної.

В умовах ринку принципово змінюються підходи до оплати пра-ці, оплачуються не витрати, а результати праці, прибуток стає вищим критерієм оцінки кількості і якості праці та основним джерелом осо-бистих доходів працівників підприємств будь-якої організаційно-правової форми. У ринковій економіці немає строгої регламентації в оплаті праці, кожен підприємець може застосовувати різні варіанти оплати праці, які відповідають цілям підприємства.