Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

В умовах ринкових відносин, які характеризуються різноманіт-тям форм власності, в тому числі приватною конкуренцією товаро-виробників, підприємництвом і відсутністю державного контролю за виробництвом та розподілом виготовленої продукції, зростає значення основної ланки промисловості й народного господарства в цілому — підприємства (фірми).

Економіка підприємства (від грец. oikos – господарство, nomos – закон) вивчає об’єктивні економічні закони й закономірності ведення господарювання, включає широкий спектр управлінських, організацій-них, техніко-економічних та інформаційних проблем, форм, методів і правил раціонального використання ресурсів з метою створення й розподілу матеріальних і духовних благ, без яких не може обходитися ні окремий індивідум, ні суспільство в цілому.

Якщо економіка є фундаментом, на якому лежать усі без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей, то її основною лан-кою або ядром є підприємства (фірми), де виробляються всі матері-альні блага. Питанням практичної діяльності підприємства, проце-сам, які протікають у ньому щодо виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ, і присвячений цей посібник.

Структуру і зміст навчального посібника розроблено відповідно до державного освітнього стандарту вищої освіти. Посібник є про-довженням комплексу навчальних видань.

Колектив авторів використовував поняття «підприємство», «фірма» і «організація» як рівнозначні.

Цей навчальний посібник задуманий як самовчитель з економі-ки підприємства. В кожній темі в доступній формі стисло подано конкретний теоретичний та ілюстративний матеріал у вигляді та-блиць, схем, рисунків, розрахунків, формул тощо, даються питання для самоперевірки, використана та рекомендована література.

Навчальний посібник написано і побудовано так, щоб студент самостійно міг розібратися в економічних термінах, поняттях, теорії питання та інших нюансах економіки. Теми навчального посібника розміщені згідно з програмою курсу. Колектив авторів вважає, що такий виклад і розміщення матеріалу сприятиме кращому його за-своєнню та розумінню економічних процесів, які відбуваються на підприємстві. Під час підготовки посібника було використано до-свід зарубіжного менеджменту і виробничого підприємництва, офі-ційні матеріали державних органів, літературні джерела.

Навчальний посібник призначений головним чином для студен-тів вузів і осіб, які самостійно вивчають економіку підприємства і підприємництво. Він буде також корисним викладачам, керівникам підприємств і фахівцям незалежно від роду їхньої діяльності.

Колектив авторів буде вдячний читачам за зауваження й про-позиції як щодо пліпшення змісту навчального посібника, так і за формою викладу матеріалу.