Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Розрахунок бюджету робочого часу : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.2. Розрахунок бюджету робочого часу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Розрахунок бюджету робочого часу характеризує планову кіль-кість днів і годин, які може відпрацювати один працівник або службо-вець у плановому періоді. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших категорій персоналу застосовуються людино-дні. При плануванні персоналу розрізня-ють календарний, табельний (номінальний), максимально можли-вий, плановий (ефективний) і фактичний фонд робочого часу.

Календарний фонд робочого часу (Т) дорівнює кількості кален-дарних днів за певний календарний період (місяць, квартал, рік). Він може бути розрахований на всю чисельність працюючих, групу працюючих підприємства (цеху, дільниці) і в середньому на одного працюючого (в людино-днях або людино-годинах):

Т = Д х Ч б (людино-днів);

Т = Д х Ч  бх t   (людино-годин),

де Д - кількість календарних днів у даному періоді; Ч б - серед-ньооблікова чисельність працюючих у даному періоді чоловік; t   -

 сз

середньовстановлена тривалість зміни, год.

Табельний (номінальний) фонд робочого часу (Т б) визначаєть-ся, як різниця між календарним фондом робочого часу працівни-ків (у людино-днях або людино-годинах) і кількістю людино-днів (людино-годин), які не використовуються в святкові (Т ) та вихідні

 св

дні (Т):

Т    =( Т — Т  — Т )хЧ б (людино-днів),

таб      к          св        в          coo

або

Т    =( Т — Т   — Т ) х Ч    х t   (людино-годин).

таб      к          св        в          соб        сз

Максимально можливий фонд робочого часу (Т ) характеризує потенційну величину максимально можливого для використання

фонду робочого часу працівників у даному періоді, крім вихідних, святкових днів і часу на чергові відпустки (Твід) та розраховується за формулою:

Т    =Т — ( Т+Т+Т.~,)х.Ч,

max      к          св        в          віо       соо

або

Т     =Т   ,— Т ,х? ,(людино-днів);

max      mao     вго      coo

Т    =Т — ( Т + Т +Т ~)х Ч £х t  ,

max      к          св        в          вго      соо      сз

або

Т     =Т   ,— Т .-.*. Ч ,t  (людино-годин).

max      mao     вго      coo    сз

Плановий (ефективний) фонд робочого часу (Т ф) менший мак-симально можливого фонду на величину невиходів, які планують-ся, працівників на роботу з поважних причин (невиходи на роботу через хвороби та пологи, час на виконання державних і громад-ських обов’язків, навчальні відпустки тощо). Тривалість планово-го (ефективного) фонду робочого часу (в людино-годинах) може бути визначена на підставі балансу робочого часу за такою фор-мулою:

*еф =\ТК ~Тв -Tm -Т^з ~Тхв -їу, -їф ~Тт)Х''зм ~(Твт +ТП +ТС)

де Т - кількість календарних днів у році; Т - кількість вихідних днів у році; Тсв - кількість святкових днів у році; Твід - тривалість чергових та додаткових відпусток, днів; Тхв - невиходи на роботу че-рез хворобу та пологи, днів; Т - навчальні відпустки, днів; Тдр - час на виконання державних та громадських обов’язків, днів; Тін - інші неявки, дозволені законом, днів; t   - тривалість робочої зміни, го-

 зм

дин; Т   - втрати робочого часу у зв’язку із скороченням тривалості

 вт

робочого дня матерям, які годують, годин; Тп - втрати робочого часу у зв’язку із скороченням тривалості робочого дня підліткам, годин; Тс - втрати робочого часу у зв’язку із скороченим робочим днем у передсвяткові дні, годин.

Кількість неробочих днів з поважних причин (Т   Т   Т   Т  Т   і

 хв     уч     др     ін     вт

Тп ) визначається, як правило, на основі середніх даних звіту за ми-нулий рік і відповідно до законодавства по праці. Умовний приклад розрахунку планового (ефективного) фонду робочого часу зображе-ний у табл. 7.1.

Середньовстановлена тривалість робочого дня розраховується як середньоарифметична величина, зважена з урахуванням офіцій-но встановленої тривалості робочого дня за чисельністю окремих груп працівників.

Для деяких категорій працівників (які працюють на шкідливих дільницях виробництва, для підлітків та інших груп) тривалість ро-бочого тижня та, відповідно, робочого дня скорочена. Розрізняють повну тривалість робочого дня, тобто з урахуванням наднормованих відпрацьованих годин, і призначену тривалість робочого дня (без урахування наднормованих відпрацьованих годин). Наднормовий час – години, відпрацьовані понад встановлену законом тривалість робочого часу (включаючи години, відпрацьовані у вихідні і святко-ві дні, якщо за них не надаються інші дні відпочинку).

Таблиця 7.1

Розрахунок планового (ефективного) річного фонду робочого часу (умовно)

 

Категорії часу            Позначення   Дні      Години

Календарний фонд   Т          365      2920

Вихідні дні     Т          104      832

Святкові дні   Т          10        80

Номінальний фонд   Т          251      2008

Невиходи на роботу             12        96

У тому числі:                        

чергова і додаткова відпустки         Т          21        168

хвороби і пологи       Т          4          32

відпустка у зв’язку з навчанням      Т          1          8

виконання державних і громадських                                

обов’язків       Т          1          8

інші неявки, дозволені законом       Т          1          8

Втрати робочого часу протягом робо-                             

чого дня з поважних причин                      -          8

У тому числі:                        

перерви для годування дітей          Т          -          56

скорочений робочий день підлітків           Т          -          44

скорочений робочий день у перед-                                  

святкові дні    Т          -          8

Плановий (ефективний) фонд        Т

еф        211      1572

Середня тривалість робочого дня 

            -          7,45

Приклад На підприємстві 55 осіб мають тривалість робочого дня 8 год. при п’ятиденному робочому тижні і 50 осіб – 7-годинний робочий день. Плановий (ефективний) фонд робочого часу – 211 днів. Тоді середня тривалість робочого дня з урахуванням 8 передсвяткових днів за рік по кожній категорії тих, хто працює, дорівнює:

 

211 днів x 8 год + 8 днів х 7 год

t

7, 96 (год.).

211 +8 211x7 + 8x6

6, 96 (год.).

сз         211+ 8

В загальному на підприємстві середньовстановлена тривалість робочого дня дорівнює:

7,96×55 +6,96×50

7,48 (год.).

55 + 50

Фактичний фонд робочого часу (Тф) характеризує фактичні ви-трати робочого часу за певний період:

 

Тф = Трч

Т

Т    + Т

втр

поз      над

Відмінності між плановим і фактичним фондом робочого часу наве-денні на рис. 7.2. При розрахунку облікової чисельності працівників ви-користовують, як правило, плановий (ефективний) фонд робочого часу.

 

Річний плановий

фонд робочого часу

(Т )

\     рц/

 

Bmpamu робочого

часу, що плануються

(Т   )

\     втр/

 

Фактичний фонд

робочого часу

(TJ

 

 

Визначається три-валістю робочого дня (тижня) з кіль-кістю робочих днів в році. He включає втрати робочого ча-су, які плануються

 

Щорічні відпустки, до-

даткові відпустки (нав-

чання, пологи), хво-

роби, (з урахуванням

профілактичних захо-

дів), виконання дер-

жавних обов’язків тощо

 

He включає планові та позапланові втра-ти робочого часу. В нього включаються фактично відпра-цьовані наднор-мовані години ( 7^3)

 

Позапланові втрати робочого часу (Т )

Неявки з дозволу адміністрації, відлучення на

роботі, не пов’язані з основною діяльністю, прогули

(неявки на роботу), запізнення, простої тощо

Рис. 7.2. Плановий та фактичний фонди робочого часу:

На підставі даних, що містяться в балансі робочого часу, можна розрахувати коефіцієнти використання фондів робочого часу: кален-дарного, табельного, максимально можливого, планового (ефектив-ного). Усі ці коефіцієнти розраховуються аналогічно за такою фор-мулою:

Фактично відпрацьований час

К =      ×100%.

Відповідний фонд часу

Вони показують, яка частина відповідного фонду часу була фак-тично використана.