Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняттю «планування». Обґрунтуйте, для чого воно необхідне.

2.         Назвіть методи планування і дайте їх характеристику.

3.         Назвіть види планування. Дайте характеристику єдиної сис-теми планування на підприємстві. Які елементи вона вклю-чає?

4.         Розкрийте взаємозв’язок перспективного, поточного й оперативно-виробничого планування.

5.         Чим прогнозування відрізняється від планування?

6.         Яку роль на підприємстві відіграє стратегічне планування?

7.         Що розуміється під оперативно-виробничим плануванням? На які види воно поділяється?

8.         Дайте характеристику спрощеної процедури розробки комп-лексного плану підприємства (фірми).

9.         Що є бізнес-планом? З якою метою він розробляється?

10.       У чому полягає призначення плану маркетингу? Які завдан-ня відображає маркетинговий розділ бізнес-плану?

11.       Назвіть основні розділи плану маркетингу.

Тести для перевірки знань

1.         До основних методів планування відносяться:

а)         балансовий, розрахунково-аналітичний;

б)         нормативний, перспективний;

в)         економіко-математичний, графоаналітичний;

г)         програмно-цільовий.

2.         За термінами розрізняють такі види планування

на підприємстві:

а)         індикативне;

б)         перспективне;

в)         поточне;

г)         оперативно-виробниче;

3.         Перспективне планування на підприємстві поділяється на

такі види:

а)         календарне;

б)         довгострокове;

в)         середньострокове;

г)         заводське.

4.         Головна мета бізнес-плану — це:

а)         випуск запланованого обсягу продукції;

б)         розширення підприємницької діяльності;

в)         отримання прибутку;

г)         залучення грошових коштів.

5.         Маркетингова діяльність на підприємстві — це:

а)         діяльність підприємства з оновлення технології виготовлення

товарів;

б)         діяльність підприємства по закупівлі сировини і матеріалів

для виробництва товарів;

в)         діяльність підприємства з укладення договорів з посеред-

ницькими організаціями зі збуту товарів;

г)         діяльність підприємства на основі вивчення законів ринку в

цілях реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умо-

вах конкуренції.

6.         Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а)         порівняння основних показників його розвитку у звітному і

базовому періодах;

б)         розрахунок майбутньої величини прибутків;

в)         процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шля-

хів їх досягнення;

г)         аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з ін-

шими підприємствами цієї ж галузі.

7.         Основними перевагами планування в умовах ринку порівняно

з директивним плануванням є:

а)         самостійне здійснення всього комплексу планової роботи;

б)         доведення зверху основних показників діяльності;

в)         право самостійно розробляти виробничу програму;

г)         самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання;

8.         Оперативно-виробниче планування охоплює такі напрямки:

а)         організацію матеріально-технічного забезпечення підприєм-

ства;

б)         календарне планування;

в)         виробниче планування;

г)         диспетчеризацію.

9.         Середньострокові плани передбачають:

а)         деталізацію перспективних планів з обсягу випуску продук-

ції;

б)         деталізацію стратегічних планів на перші роки діяльності;

в)         деталізацію проектів у хронологічному порядку;

г)         зазначення конкретних інвестицій і фінансових показників;

10.       Загальною науковою основою планування є:

а)         система об’єктивних економічних законів;

б)         принципи організації виробництва;

в)         основні засади взаємовідносин підприємства з фінансово-

бюджетною системою;

г)         закономірності організації партнерських зв’язків.

Використана та рекомендована література

1.         Білик М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектора економіки в умовах планування // Фінанси України. – 2006. – №9. – С.128—142.

2.         Вітлінський В.В. Планування обсягу реалізації продукції та дебітор-ської заборгованості підприємства в умовах невизначеності // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 127—133.

3.         Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Під-ручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

4.         Кльоба Л. Бізнес-план інвестиційного проекту // Вісник Національ-ного банку України. – 2005. – №10. – С.47—49.

5.         Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикав-ський, Н. Чухрай. – 2-ге вид. – Львів: «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.

6.         Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 26—34.

7.         Надточій С.І. Прогнозування та планування (бюджетування) грошо-вих потоків підприємства як складові елементи системи управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11. – С.65—69.

8.         Норіцина Н.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2003. – 217с.

9.         Огліх В. Формування оптимального плану випуску нової продукції з урахуванням її конкурентоспроможності // Вісник Київського націо-нального торговельно-економічного університету. – 2006. – №4. – С. 77—86.

10.       Яковлев О.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / О.І. Яковлев, А.О. Устич. – Харків: «Консум», 2005. – 88 с.