Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Що загального і які відмінності між товарним виробництвом і ринком?

2.         Що таке конкуренція і які основні типи конкуренції існують?

3.         Дайте класифікацію ринків: а) за характером об’єкту товарооб-міну; б) за відношенням до суб’єкта ринкових відносин; в) за географічною ознакою; г) за характером продажу; ґ) за галузе-вою ознакою.

4.         Що включає інфраструктура ринку?

5.         Назвіть переваги і недоліки ринку.

6.         Чи потрібно регулювати ринок?

7.         Чим відрізняється державне регулювання ринку від державного регулювання економіки?

8.         Який взаємозв’язок між економічними, і адміністративними ме-тодами державного регулювання економіки?

9.         Дайте визначення підприємництва.

10.       Назвіть суб’єктів підприємництва.

11.       Охарактеризуйте суб’єкти малого підприємництва

12.       Розкрийте зміст системи державної підтримки і розвитку мало-го підприємництва.

Тести для перевірки знань

1.         Виділяють такі типи ринку:

а)         нерозвинутий;

б)         вільний;

в)         регульований;

г)         деформований.

2.         Основні елементи ринкового механізму:

а)         регулювання;

б)         ціна;

в)         попит;

г)         пропозиція.

3.         Основні типи конкуренції:

а)         чиста конкуренція;

б)         монополістична конкуренція;

в)         олігополія;

г)         монополія.

4.         Для регулювання економіки держава використовує

такі методи:

а)         економічні;

б)         міжнародні;

в)         адміністративні;

г)         фінансові.

5.         Суб’єктами підприємництва можуть бути:

а)         громадяни України, інших держав, особи без громадянства,

не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

б)         юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом

України «Про власність»;

в)         об’єднання юридичних осіб, які здійснюють діяльність в

Україні на умовах угоди про розподіл продукції;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Залежно від змісту діяльності розрізняють такі види

підприємництва:

а)         виробниче;

б)         комерційне, посередницьке;

в)         фінансове, страхове;

г)         міжнародне.

7.         Для класифікації підприємств можуть використовуватися

такі показники:

а)         чисельність працівників;

б)         вартість (обсяг) продукції, яка випускається;

в)         вартість (обсяг) виробничих фондів або розмір капіталу.

г)         немає правильної відповіді.

8.         Мета державної підтримки малого підприємництва:

а)         створення умов для позитивних структурних змін;

б)         сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва;

в)         підтримка вітчизняних виробників;

г)         формування умов для забезпечення зайнятості населення.

9.         Державна підтримка малого підприємництва включає такі

складові:

а)         формування правової бази функціонування підприємниць-

кого сектора;

б)         регулювання інституційних змін в економіці;

в)         формування системи підтримки та стимулювання підприєм-

ницької діяльності;

г)         залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконан-

ня науково-технічних та соціально-економічних програм.

10.       До малих підприємств належать суб’єкти господарювання з

кількістю працівників у промисловості та будівництві:

а)         до 100 осіб;

б)         до 200 осіб;

в)         до 300 осіб;

г)         до 150 осіб.

Використана та рекомендована література

1.         Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге до-пов. і перер. – К.: Атіка, 2006. – 528 с.

2.         Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 3 – тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 302 с.

3.         Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва // Економіка України. – 2005. – №. —12 С.11—18.

4.         Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 51—52, ст. 447).

5.         Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року №887-ХП (ВВР 1991 р., №24, ст. 272).

6.         Ляпін Д. Велика роль малого бізнесу: розвиток малого підприємництва // Україна-business. – 2005. – 18-25 квітня (№16). – С.6.

7.         Норіцина Н.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2003. – 217 с.

8.         Проблеми розвитку малого промислового бізнесу // Регіональна еко-номіка. – 2005. – №2. – С. 279–283.

9.         Садовська Н. Місце малого та середнього бізнесу в економіці регіону // Вісник Київського національного торговельно-економічного універ-ситету. – 2005. – №4. – С. 33–42.

10.       Цигилик І.І. Основи підприємництва: Навч. посібник/ І.І. Цигилик, Т.М. Паневник, З.М. Криховецька. – К.: ЦУЛ, 2005. – 240 с.