Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.5. Державна підтримка малого підприємництва : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.5. Державна підтримка малого підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Відносини щодо державної підтримки малого підприємни-цтва регулюються Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

Мета державної підтримки малого підприємництва:

1)         створення умов для позитивних структурних змін в економіці

України;

2)         сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитив-ного розвитку суспільства;

3)         підтримка вітчизняних виробників;

4)         формування умов для забезпечення зайнятості населення

України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Державна підтримка малого підприємництва включає такі складові:

1)         формування правової бази функціонування підприємницько-го сектора та вироблення важелів адміністративного регулювання діяльності підприємницьких структур з урахуванням специфіки їх-нього розвитку в окремих галузях і сферах національної економіки;

2)         регулювання інституційних змін в економіці, які виступають факторами формування підприємницького середовища;

3)         формування системи підтримки та стимулювання підприєм-ницької діяльності;

4)         залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконання науково-технічних та соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для задоволення державних та регіональних потреб.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабі-нетом Міністрів України, Держкомітетом малого підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва через мережу ре-гіональних (обласних, міських) фондів підтримки.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень здійснює фінансову підтримку розвитку малого підприємництва, спрямо-вує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо його під-тримки.

Держкомітет, орган виконавчої влади з питань регуляторної по-літики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва.

Програми підтримки малого підприємництва включають поло-ження про:

•          фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів мало-го підприємництва;

•          забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у вико-нанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;

•          вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприєм-ницької діяльності;

•          сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підпри-ємництва;

•          пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб’єктів мало-го підприємництва, в тому числі пом’якшення податкової політики;

•          допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забез-печенні.

Фінансове забезпечення виконання відповідних програм під-тримки малого підприємництва проводиться за рахунок Державно-го бюджету України, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і відчу-ження комунального майна, та інших джерел фінансування, не за-боронених законом.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого під-приємництва визначається у видатковій частині Державного бю-джету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуля-торної політики та підприємництва. Контроль за цільовим викорис-танням цих коштів здійснює Рахункова палата та органи державної контрольно-ревізійної служби.