Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Дайте характеристику поняття «управління підприємством». Що воно включає?

2.         На які категорії поділяється управлінський персонал підприєм-ства?

3.         Які компоненти включає система управління?

4.         Що входить до завдання управління персоналом?

5.         З яких функціональних підсистем складається система управ-ління підприємством?

6.         Який підрозділ підприємства відповідає за управління фінанса-ми?

7.         Що входить до завдання управління інвестиціями?

8.         Дайте характеристику управлінських технологій. Які елементи вони включають?

9.         Перерахуйте основні управлінські технології й дайте їх коротку характеристику.

10.       Охарактеризуйте типи організаційних структур управління. У чому їхня відмінність?

11.       Чим відрізняються лінійно-штабна структура управління від дивізіональної?

Тести для перевірки знань

1.         Суть управлінської діяльності полягає в:

а)         залученні працівників до керівництва підприємством;

б)         впливі на процес через прийняття рішень;

в)         використанні найновіших досягнень НТП в організації ви-

робничих процесів;

г)         незаперечному виконанні доведених «зверху» розпоряджень.

2.         Система управління включає такі компоненти:

а)         принципи і завдання управління;

б)         структуру органів управління;

в)         інформацію і засоби її оброблення;

г)         поточне управління.

3.         Управління підприємством включає такі підсистеми:

а)         управління персоналом;

б)         управління маркетингом;

в)         управління фінансами;

г)         управління запасами.

4.         Лінійна структура управління включає:

а)         лінійну схему управління;

б)         дивізіональну схему управління;

в)         проектну структуру управління;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Дивізіональна структура управління характеризується:

а)         наявністю самостійних виробничих відділень по продуктах;

б)         наявністю самостійних виробничих відділень по ринках збуту;

в)         поєднанням вертикальних, лінійних і функціональних зв’язків

управління з горизонтальними;

г)         наявністю самостійних виробничих одиниць по регіонах.

6.         Якщо фірма (підприємство) розглядається як відкрита система,

яка вчасно реагує і пристосовується до умов зовнішнього серед-

овища, то концепцію управління такою фірмою прийнято нази-

вати:

а)         ринковою;

б)         неформальною;

в)         маркетинговою;

г)         соціальною.

7.         Лінійна структура управління підприємством використовується:

а)         на невеликих підприємствах з малою чисельністю працюю-

чих;

б)         на підприємствах, що випускають однорідну і нескладну про-

дукцію;

в)         на підприємствах приватної форми власності;

г)         на підприємствах монополістах;

8.         Якщо спеціальні підрозділи при лінійних керівниках виконують

дорадчі (консультативні), а не розпорядчі функції, то така

структура управління називається:

а)         штабною;

б)         функціональною;

в)         лінійно-штабною;

г)         матричною.

9.         Наявність відділень є характерною для структури управління:

а)         функціональної;

б)         множинної;

в)         дивізіональної;

г)         матричної.

10.       Для матричної структури управління є характерними:

а)         незначна кількість рівнів управління;

б)         групи конкретних нових видів продукції або проектів;

в)         керівникам передаються із функціональних підрозділів спів-

робітники і ресурси;

г)         використання на підприємствах, що випускають обмежену

номенклатуру продукції.

Використана та рекомендована література

Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге доп. і перер. – Київ: Атіка, 2006. – 528 с.

Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием. – Серия «Высшее образование». – М.: Инфра-М, 2004. – 491 с.

Зубовський В.М. Економіка підприємства: Опорний курс лекцій. – К.: Вид-во Укр. фін. ін-ту менеджменту і бізнесу, 1999. – 94 с.

Лазар В.Я. Вдосконалення системи державного управління та регулю-вання сфери малого підприємництва в Україні // Економіка та держава. – 2007. – №1. – с. 21–23.

Маковеєв А.П. Інноваційний фактор в системі управління розвитком промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 7-8. – С. 31—36.

Надточій С.І. Прогнозування та планування (бюджетування) грошо-вих потоків підприємства як складові елементи системи управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11. – С. 65—69.

Стрижаков Д.В. Оценка риска как часть стратегического управле-ния предприятием // Финансовый менеджмент. – 2006. – ноябрь-декабрь (№6). – С. 5—14.

Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.

Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 4–те вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.