Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Механізм і функції управління підприємством : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

4.1. Механізм і функції управління підприємством


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Управління підприємством – процес планування, організації, мотивації, контролю й регулювання дій персоналу, постановки стра-тегічних цілей і тактичних завдань підприємства, ухвалення управ-лінських рішень і забезпечення їх виконання.

Сучасне виробниче підприємство – це складний комплекс, ди-намізм і злагодженість роботи якого забезпечуються механізмом управління, що встановлює внутрішні зв’язки і враховує діяльність усіх ланок та працівників підприємства – від робітника до директо-ра. Група керівників і фахівців, на яку покладені відповідальність за вироблення і реалізацію управлінських рішень, становлять апарат управління, який розподіляється на категорії (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Управлінський персонал підприємства

 

Категорії         Керівники      Спеціалісти    Службовці

Посади           Директор       Бухгалтер       Агент з

            Керуючий      Інженер з організації постачання

            Заступники    праці   Секретар-

            директора,     Інженер з підготовки           референт

            начальники    кадрів  Експедитор

            структурних   Інженер з організації Касир

            підрозділів      управління     Оператор

            Заступники    виробництвом          диспетчерської

            начальників   Техніки з планування           служби тощо

            структурних   Техніки з праці         

            підрозділів      Інженер за якістю Інженер-технолог Технік-технолог тощо      

 

Загальні          Наявність       Наявність вищої та    Наявність за-

вимоги           вищої освіти, середньої спеціальної           гальної середньої

до посади       стаж роботи у            освіти, а в окремих   освіти і спеціаль-

            відповідній галузі      випадках – стаж роботи       ної короткостро-

            3—5 років тощо                    кової підготовки

Управління в прямому сенсі слова є дія на працівників з метою досягнення мети, яка стоїть перед підприємством і його колективом. Воно грунтується, з одного боку, на багатьох галузях знань, таких як економіка і політологія, соціологія й психологія, інженерні дисци-пліни і статистика, а з іншого – на узагальненні практичного досвіду управління різними підприємствами, організаціями й компаніями.

Система управління включає такі компоненти:

•          принципи і завдання управління;

•          організаційна структура апарату управління;

•          правові основи та економічні методи управління;

•          інформація й технічні засоби їх обробення. Управління підприємством складається з ряду функціональних

підсистем. Ними є:

•          стратегічне і поточне управління (підприємством);

•          планування;

•          управління персоналом;

•          управління виробництвом;

•          управління маркетингом;

•          управління фінансами;

•          управління інвестиціями.

Завданням стратегічного управління є забезпечення економіч-ного зростання підприємства, підвищення його конкурентоспро-можності. В основі стратегічного управління лежить необхідність:

•          стратегічного аналізу змін зовнішнього середовища (на ринку, в політиці, законодавстві тощо) і умов для формування цілей, по-тенційних можливостей підприємства (ресурси, проекти, ідеї, наяв-ність команди тощо);

•          вибору стратегії розвитку підприємства й альтернативних ва-ріантів;

•          реалізації вибраної стратегії розвитку.

До завдань поточного управління належить забезпечення непе-рервності і синхронності роботи всіх ланок підприємства, спрямо-ваних на виконання встановлених поточних завдань.

В завдання управління персоналом відповідно до стратегії розви-тку підприємства і поточними потребами виробництва входять:

•          забезпечення підприємства кадрами необхідної кваліфікації

заданого професійного складу і чисельності;

•          навчання працівників відповідно до прийнятої на підприємстві технології й організації виробництва продукції;

•          розстановка персоналу за робочими місцями;

•          проведення об’єктивної оцінки і оплати результатів діяльності кожного працівника як основи ефективної мотивації його праці;

•          забезпечення прав і соціального захисту;

•          забезпечення безпеки і нормальних умов праці.

З метою реалізації вказаних завдань до системи управління

персоналом на великому підприємстві, як правило, входять від-діли кадрів, навчання, оцінки персоналу й оплати праці, техніки безпеки.

Основним завданням підсистеми управління виробництвом є організація виготовлення і постачання продукції необхідної якос-ті й встановленої собівартості в заплановані терміни. На практиці це означає, що органи даної підсистеми управління повинні забез-печувати дотримання технологічної дисципліни, принципів ресур-созберігання, виробничого режиму шляхом відповідної організації виробництва і праці.

Управління маркетингом є однією з найважливіших підсистем управління підприємством. Від неї залежить, з одного боку, правиль-ність визначення того, яку продукцію виробляти в якій кількості й в який термін, а з іншого – ефективність постачання підприємства факторами виробництва за цінами, що не сприяють зростанню ви-трат виробництва, формування ринку збуту продукції в необхідно-му обсязі та за цінами, які забезпечують отримання прибутку.

Управління фінансами підприємства включає організацію і контроль надходження грошових коштів від реалізації продукції або стягування сум за попередніми угодами за надані послуги, а також грошових надходжень від цінних паперів тощо. Найважливішими завданнями управління фінансами є також оплата постачань сиро-вини і матеріалів, призначених для виробництва; платежі за рахун-ками, які підлягають оплаті за раніше придбані товари; платежі за експлуатаційними витратами (реклама, страхування тощо); випла-та заробітної плати працівникам підприємства; виплата податків і здійснення інших платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

Управління інвестиціями включає:

•          постійне вдосконалення організації виробництва і праці на базі пошуку, відбору, розробки і впровадження інноваційних пропозицій;

•          формування банку інноваційних ідей і варіантів їх рішення;

•          організацію процесу виявлення проблем розвитку і їх рішення;

•          формування на підприємстві клімату новаторства, пошуку но-вих ідей.

Перераховані підсистеми управління підприємством реалізують такі функції:

1)         постановка цілей і завдань відповідно до прийнятої стратегії із специфікою підсистеми;

2)         планування необхідних ресурсів для вирішення поставлених завдань;

3)         організація і регулювання процесу виконання відповідно з ме-тою і поставленими завданнями, які забезпечують об’єднання зусиль і ресурсів у заданому напрямі;

4)         стимулювання працівників, спрямоване на підвищення ефек-тивності їх праці для досягнення поставленої мети;

5)         контроль і коригування діяльності підсистеми і прийняття не-обхідних заходів для отримання результату.