Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

УДК 338.2:338.3(075.8) ББК 65.29 я73 Г 85

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–2509 від 04.12.2008)

Рецензенти: Козюк В. В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри промислового маркетингу Тернопільського державного технічного уні-верситету ім. І. Пулюя;

Шкарабан С. І. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного уні-верситету;

Штефанич Д. А. — доктор економічних наук, професор, завідувач ка-федри маркетингу ПВНЗ «Інституту економіки і підприємництва» м. Тернопіль.

Відповідальний за випуск завідувач кафедри економіки підприємств і корпора-цій, доктор економічних наук, професор В.І. Гринчуцький.

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В.

Г 85        Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

ISBN 978-966-364-0058-8

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й лік-відації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ре-сурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств.

У кожній темі подано питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури, які дають можливість краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства». Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.

УДК 338.2:338.3(075.8) ББК 65.29 я73

ISBN 978-966-364-0058-8   © Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т.,

Погріщук Б.В., 2010. © Центр учбової літератури, 2010.