Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2.         Визначте місце зовнішньоторговельної діяльності в економіці країни.

3.         Назвіть основні принципи державного регулювання зовнішньо-торговельної діяльності.

4.         Перерахуйте і охарактеризуйте основні методи державного регу-лювання зовнішньоторговельної діяльності.

5.         Дайте характеристику митно-тарифного методу регулювання зо-внішньоторговельної діяльності.

6.         Назвіть основні види мит.

7.         Назвіть основні види ставок мит.

8.         Дайте характеристику особливих режимів здійснення зовнішньо-торговельної діяльності – прикордонній торгівлі й особливих еко-номічних зон.

9.         Що таке зовнішньоторговельний бартер? Які основні умови його здійснення?

10.       Назвіть основні види контрактів і дайте їх характеристику.

11.       Назвіть основні розділи контракту і дайте їх коротку характерис-тику.

12.       Назвіть основні групи базисних умов поставки відповідно до між-народних правил тлумачення стандартних формулювань умов по-ставки товару.

13.       Які основні правила оформлення зовнішньоторговельної бартер-ної операції?

Тести для перевірки знань

1.         Які з перерахованих факторів зовнішнього середовища безпосе-

редньо впливають на підприємство:

а)         економічні, політичні;

б)         ринкові, технологічні;

в)         міжнародні, правові;

г)         транснаціональні, регіональні.

2.         До факторів прямої дії зовнішнього середовища на підприєм-

ство належать:

а)         споживачі продукції й послуг;

б)         благодійні організації;

в)         конкуренти;

г)         ринок робочої сили.

3.         Тарифний метод включає в себе:

а)         нетарифне регулювання;

б)         митно-тарифне регулювання;

в)         заборону й обмеження зовнішньої торгівлі послугами й інте-

лектуальною власністю;

г)         заходи економічного й адміністративного характеру, які

сприяють розвитку зовнішньоторговельної діяльності.

4.         Нетарифний метод передбачає:

а)         нетарифне регулювання;

б)         заборону й обмеження зовнішньої торгівлі послугами й інте-

лектуальною власністю;

в)         митно-тарифне регулювання;

г)         заходи економічного й адміністративного характеру, яки

сприяють розвитку зовнішньоторговельної діяльності.

5.         В Україні застосовуються такі особливі мита:

а)         місцеві;

б)         сезонні та компенсаційні;

в)         спеціальні;

г)         антидемпінгові.

6.         В Україні застосовуються такі види ставок мит:

а)         адвалерні;

б)         специфічні;

в)         традиційні;

г)         комбіновані.

7.         При оформленні зовнішньоторговельної бартерної операції

обов’язково повинні вказуватися:

а)         дата висновку і номер зовнішньоторговельної бартерної опе-

рації;

б)         номенклатура, кількість, якість, ціна товару за кожною то-

варною позицією, терміни і умови експорту (імпорту) товару;

в)         перелік послуг, робіт, інтелектуальної власності, їхня вар-

тість, терміни надання послуг, виконання робіт;

г)         перелік документів, що надаються фізичній або юридичній осо-

бі для підтвердження факту надання послуг, виконання робіт.

8.         Які з перерахованих розділів обов’язково повинні бути в контр-

акті:

а)         предмет контракту;

б)         транспорт поставки;

в)         розгляд спорів;

г)         санкції.

9.         За термінами розрізняють короткострокові контракти на:

а)         півроку;

б)         один рік;

в)         два роки;

г)         три роки.

10.       За термінами розрізняють довгострокові контракти на:

а)         3—5, а іноді і до 10 років;

б)         5—7, а іноді і до 12 років;

в)         5—10, а іноді і до 15 років;

г)         7—12, а іноді і до 20 років.

Використана та рекомендована література

Ахновська І.О. Методи регулювання платіжних взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності // Економіка промисловості. – 2004. – №4. – С. 114—121.

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища шк., 2003. – 719 с.

Бодров В.Г. Державна підтримка малого і середнього підприємництва в процесі формування приватного сектора перехідної економіки України // Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С. 26—34.

Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних рин-кових трансформацій: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – К.: Вища шк., 2005. – 327 с.

Крикавський Є. Промисловий маркетинг: Підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. – 2-ге вид. – Львів: «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.

Романенко С., Импортная экспансия Европы в Украину // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. – 14 серпня (№15). – С.5—7.

Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтрим-ки підприємств із законодавством Європейського союзу // Фінанси Украї-ни. – 2004.– №10. – С.108—117.

Чемодуров О. Зовнішні джерела фінансування модернізації україн-ських підприємств// Економіка України. – 2005. – № 9.– С.54—61.

Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К.: НІСД, 2007.– 264 с.