Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа нале-жить до однієї з двох категорій – комерційної організації або неко-мерційної організації (рис. 2.1). Діяльність комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Не-комерційна організація не ставить за мету отримання прибутку і не розподіляє його між учасниками. У структурі чисельності підпри-ємств України приблизно 80% становлять комерційні організації, некомерційні – 20%.

Підприємства можуть бути в державній, муніципальній влас-ності, у власності громадських організацій, у приватній, змішаній, у тому числі з іноземною участю.

Підприємства можуть класифікуватися за рядом ознак (рис. 2.2). Класифікація підприємств має важливе значення для розроблення однорідних підприємств типової документації, застосування типо-вих конструктивних і технологічних рішень, виробничої структури й іншої мети.

Юридичні особи

 

Комерційні організації

 

Некомерційні організації

 

 

Господарські

товариства та

об’єднання

Господарські товариства

Повне товариство

 

Виробничі

кооперативи

(артілі)

Господарські об’єднання

 

Державні та муніципальні

унітарні підприємства

±

На правах

господарського

ведення

На правах оперативного

управління (казенне підприємство)

 

Споживчі кооперативи

(союзи, товариства)

Фонди

Громадські та

релігійні

організації

(об’єднання)

Заклади

 

 

 

 

Товариство

на вірі (командитне)

Товариство з

обмеженою

відповідальністю

 

Акціонерне товариство

 

Товариство з

додатковою

відповідальністю

 

 

Закрите акціонерне товариство

 

Відкрите акціонерне товариство

 

Рис. 2.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб

Юридичною особою є організація, яка має у власності, господар-ському веденні або оперативному управлінні відособлене майно і від-повідає за своїми зобов’язаннями цим майном, може від свого імені на-бувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Правоздатність юридичної особи виникає в момент його створення і припиняється в момент завершення його ліквідації.

За характером споживання сировини

підприємства добувної промисловості; підприємства оброблювальної промисловості

За призначенням готової продукції

випуск засобів виробництва; випуск предметів споживання

~H За ступенем технічної й технологічної спільності

з неперервним процесом виробництва;

з дискретним процесом виробництва;

з перевагами хімічних процесів виробництва;

з перевагами механічних процесів виробництва

За часом роботи протягом року

цілорічної дії; сезонної дії

За розміром

великі, середні й малі

-J  За спеціалізацією

спеціалізовані, диверсифіковані і комбіновані

За масштабом виробництва однотипної продукції

масове, серійне та індивідуальне

За методами організації виробничого процесу

поточний, партіонний та одиничний

-►   За ступенем механізації і автоматизації

комплексно-автоматизоване; частково автоматизоване; комплексно-механізоване; ручне;

машинно-ручне; частковомеханізоване

За характером діяльності

промислові, виробничі, торгові, транспортні, інвестиційні тощо

За ступенем залучення різних стадій

одностадійні;

виготовлення окремих частин продукції;

комплексні

За характером процесу переробки сировини

з аналітичним процесом виробництва; із синтетичним процесом виробництва; з прямим процесом виробництва

Рис. 2.2. Класифікація підприємств

Юридична особа підлягає державній реєстрації в органах юсти-ції в порядку, визначеному законом. Фірмове найменування вклю-чається в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Юридична особа вважається створеною з моменту його державної реєстрації.

Вона діє на підставі або статуту, або установчого договору і стату-ту, або тільки установчого договору. В засновницьких документах юридичної особи повинно бути визначено його найменування, міс-цезнаходження, порядок управління діяльністю, а також міститися інші відомості, передбачені законом.

Юридична особа набуває цивільні права і приймає на себе грома-дянські обов’язки, здійснювані через його органи.