Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1. Види підприємств, які функціонують у державі : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

2.1. Види підприємств, які функціонують у державі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

В Україні, відповідно до Господарського кодексу України (гла-ва 7), можуть створюватися і діяти підприємства таких видів:

1)         приватне підприємство, засноване на власності фізичної осо-би. Приватними є підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили. До цього виду відносять також ті індивідуальні та сімейні підприєм-ства, які грунтуються на приватній власності, але тільки на особис-тій праці (праці членів сім’ї);

2)         підприємство, що діє на основі колективної власності (під-приємство колективної власності). Колективне – це таке підпри-ємство, що ґрунтується на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації;

3)         комунальне підприємство, засноване на власності адміні-

стративно-територіальних одиниць. Комунальне підприємство – це

підприємство, засноване на власності відповідних територіальних

громад. Діяльність спрямована на економічний і соціальний розви-

ток регіонів;

4)         державне підприємство, засноване на загальнодержавній влас-

ності. До державних належать також казенні підприємства, тобто під-

приємства, які не підлягають приватизації. Рішення про перетворен-

ня державного підприємства на казенне приймає Кабінет Міністрів

України за однією з таких умов: а) підприємство проводить вироб-

ничу або іншу діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства,

може здійснюватися тільки державним підприємством; б) головним споживачем продукції підприємства (понад 50 відсотків) є держава; в) підприємство є суб’єктом природних монополій;

5)         підприємство, засноване на змішаній формі власності. Це під-приємство, засноване на власності кооперативу, громадської або релігійної організації. Кооперативні підприємства (кооперативи) – добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення гос-подарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного в спільній діяльності, використання влас-ного або орендованого майна. В економіці України функціонують два основні типи кооперативів: виробничі й споживчі. Зараз значно поширені кооперативи і в інших сферах діяльності – науковій, фі-нансовій, страховій тощо;

6)         господарське товариство: товариство з обмеженою відпові-дальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повні това-риства; командитні товариства; відкриті акціонерні товариства; за-криті акціонерні товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю вважається таке, що має статутний фонд, поділений на частини, розмір котрих визнача-ється засновницькими документами; учасники цього товариства не-суть відповідальність у межах їхнього внеску.

Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розміри яких визнача-ються установчими документами. Учасники такого товариства від-повідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а в разі недостатності цих сум – додатково майном, що їм належить в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбача-ється в установчих документах.

Повне товариство (товариство з повною відповідальністю) – то-вариство, всі учасники якого займаються спільною підприємниць-кою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язання підприємства всім своїм майном.

Командитним є товариство, яке, поряд із членами з повною відпо-відальністю, включає одного чи більше учасників, відповідальність котрих обмежується особистим внеском у майно такого товариства.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акці-онерне товариство. Головним атрибутом такого товариства слугує акція – цінний папір без установленого терміну обігу, який свід-

чить про пайову участь у статутному фонді товариства; підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним; дає учасникові товариства право на одержання частки прибутку у вигляді дивіден-ду та участь у розподілі майна за ліквідації товариства. Акціонерні товариства бувають двох видів: відкритого типу, акції якого роз-повсюджуються через відкриту передплату та купівлю-продаж на фондових біржах. та закритого типу, акції якого можуть розповсю-джуватися лише між його засновниками.

Акціонерна форма господарювання має істотні переваги: фінан-сові – створює механізм оперативної мобілізації великих за розмі-ром інвестицій і регулярного одержання доходу в формі дивідендів на акції; економічні – акціонерний капітал сприяє встановленню гнучкої системи виробничо-господарських зв’язків, опосередкова-них перехресним або ланцюговим володінням акціями; соціальні – акціонування є важливою формою роздержавлення власності під-приємств будь-яких розмірів, перетворення найманих працівників на власників певної частки майна підприємства.