Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

1.         Дайте визначення банкрутства (неспроможності) підприємства і перерахуйте його зовнішні ознаки.

2.         Дайте коротку характеристику спрощених процедур банкрут-ства.

3.         Опишіть порядок порушення справи про банкрутство підпри-ємства.

4.         Назвіть основні процедури банкрутства.

5.         Що таке фіктивне і навмисне банкрутство?

6.         Яка основна функція санації?

7.         Опишіть основні заходи, що приймаються в процесі ліквідації.

8.         Які основні умови для підписання мирової угоди?

Тести для перевірки знань

1.         Правом на звернення до арбітражного суду із заявою про

визнання боржника банкротом володіють:

а)         сам боржник;

б)         конкурсний кредитор;

в)         призначений керівник;

г)         уповноважені органи.

2.         Обов’язком боржника з подачі заяви до суду є виникнення

таких обставин:

а)         задоволення вимог одного або декількох кредиторів приводить

до неможливості виконання боржником грошових зобов’язань,

обов’язків зі сплати обов’язкових платежів або інших платежів у

повному обсязі перед іншими кредиторами;

б)         органом підприємства-боржника, уповноваженим відповідно

до його засновницьких документів на ухвалення рішення про

його ліквідацію, ухвалене рішення про обіг в арбітражний суд

із заявою;

в)         органом, уповноваженим власником майна унітарного під-

приємства-боржника, ухвалене рішення про звернення до арбі-

тражного суду із заявою;

г)         звернення про стягнення на майно боржника істотно усклад-

нить або зробить неможливою його господарську діяльність.

3.         При розгляді справи про банкрутство боржника – юридичної

особи застосовуються такі процедури банкрутства:

а)         розпорядження майном боржника;

б)         санація (відновлення платоспроможності) боржника;

в)         ліквідація банкрута;

г)         мирова угода.

4.         Розпорядник майна призначається на строк не більше ніж:

а)         шість місяців;

б)         вісім місяців;

в)         один рік;

г)         два роки.

5.         План санації може містити умови про:

а)         виконання зобов’язань боржника третіми особами;

б)         обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його

корпоративні права;

в)         задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не супер-

ечить закону;

г)         усі відповіді підходять.

6.         Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати:

а)         шести місяців;

б)         восьми місяців;

в)         дванадцяти місяців;

г)         чотирнадцяти місяців.

7.         Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття

ліквідаційної процедури повинні містити:

а)         найменування та інші реквізити боржника, визнаного бан-

крутом;

б)         найменування арбітражного суду, в провадженні якого пере-

буває справа про банкрутство;

в)         дату прийняття арбітражним судом постанови про визнання

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

г)         відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

8.         Ліквідаційну масу підприємства-банкрута становлять:

а)         майнові права підприємства;

б)         майно підприємства;

в)         майно банкрута, що є предметом застави;

г)         усі попередні відповіді правильні.

9.         Процес санації підприємства починається з:

а)         визначення цілей та стратегії санації;

б)         бізнес-плану санації;

в)         системи санаційних заходів;

г)         проекту санації.

10.       У разі банкрутства підприємства в насамперед

відшкодовуються:

а)         зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута:

б)         витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство в

арбітражному суді та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в)         вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

г)         вимоги до бюджетів.

Використана та рекомендована література

1.         Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств // Фінанси України. – 2004. – №9. – С. 118–125.

2.         Байцим В. Напрями зниження рівня збитковості підприємств // Вісник Національної академії державного управління при Президентові Украї-ни. – 2004. – №4. – С. 144–150.

3.         Закон України «Про банкрутство» з доповненнями від 30 червня 1999 р.

4.         Журавльова Ю. Класифікація зовнішніх факторів впливу на пла-тоспроможність підприємства // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №4. – С. 60–67.

5.         Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства// Фі-нанси України. – 2006. – №1. – С. 116–120.

6.         Лежепьокова В.Г. Методичні підходи до оцінки вартості фінансово-неспроможних підприємств// Менеджер. – 2005. – №2. – С. 127–131.

7.         Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб’єктів господарювання// Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 60–63.

8.         Мержа Н.В. Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в економіці України // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С. 65–69.

9.         Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А.Зінченко, Ю.С. Копчак. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.

10.       Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобу-дівної галузі// Фінанси України. – 2006. – №3. – С.106–112.

11.       Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового під-приємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №9. – С. 169– 173.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович

КАРАПЕТЯН Едуард Томікович

ПОГРІЩУК Борис Васильович

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Орігінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 26.09.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39,5.

Наклад 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006