Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАТВЕРДЖЕНО : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

ЗАТВЕРДЖЕНО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17.05.2000 р. за № 284/4505

п_я (CJa=,£rzrr„ „«к, 2

Загальні положення

1.         Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові ін-вестиції» (далі — Положення (стандарт) 12) визначає методологічні за-сади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

2.         Норми Положення (стандарту) 12 застосовуються підприємства-ми, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємс-тва) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

3.         Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Спільний контроль — розподіл контролю за господарською діяльні-стю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

Облік спільної діяльності

19. Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності:

а)         активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою

частку у спільно контрольованих активах;

б)         зобов’язання, які він узяв для пр’вадження цієї діяльності;

в)         свою частку в будь-яких зобовязаннях, узятих разом з іншими

учасниками щодо цієї діяльності;

г)         дохід або витрати, набуті в процесі спільної діяльності.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         275

Активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної осо-би, не відображаються фінансовими інвестиціями учасників такої дія-льності.

20.       Частка учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в спільно контрольованих активах відображається в бухгалтерсь-кому обліку цього учасника у складі відповідних активів.

21.       Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридич-ної особи (спільного підприємства) його учасниками обліковуються за методом участі в капіталі на останній день місяця, в якому вони стали контрольними, крім випадків, наведених у пункті 22 Положення (стан-дарту) 12. Усі інші учасники спільної діяльності відображають фінан-сові інвестиції у спільну діяльність згідно з порядком, викладеним у пунктах 8 і 9 Положення (стандарту) 12.

22.       Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридич-ної особи контрольними учасниками відображаються згідно з поряд-ком, наведеним у пунктах 8 і 9 Положення (стандарту) 12, якщо:

а)         фінансові інвестиції у спільну діяльність придбані й утримуються

виключно з метою їх подальшого продажу протягом дванадцяти місяців;

б)         спільне підприємство веде свою діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти учаснику спільного підприємства

протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

23.       Контрольний учасник спільного підприємства припиняє облік

фінансових інвестицій за методом участі в капіталі з останнього дня місяця, в якому він перестає здійснювати спільний контроль за спільним

підприємством або суттєво впливати на його діяльність.

 

276      6. 6. РЄЗНІКОВА

ПРОДЕЯКІПИТАННЯ

ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ

3 УКЛАДАННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ

ПРОСУМІСНУДІЯЛЬНІСТЬ

Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України

від 28.04.1995 року № 02-5/302

Вивчення практики вирішення арбітражними судами спорів, пов’я-заних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність, показало, що в цілому ці справи вирішуються правильно. Разом з тим окремі арбітражні суди припускаються помилок у застосуванні норм чинного законодавства, зокрема, в результаті відсутності чіткого роз-межування інституту сумісної діяльності від правового регулювання створення спільних підприємств.

3 метою правильного і однакового застосування законодавства при вирішенні спорів, пов’язаних з укладанням та використанням договорів про сумісну діяльність, Президія Вищого Арбітражного Суду України вважає за необхідне дати такі роз’яснення.

1.         Взаємовідносини сторін за договором про сумісну діяльність регулюються главою 38 Цивільного кодексу України та загальними положеннями про зобов’язання (глави 14—19 цього кодексу).

Як зазначено у статті 430 Цивільного кодексу України, предметом до-говору є сумісна діяльність сторін для досягнення спільної господарської мети. Такі договори можуть бути як двосторонніми, так і багатосторон-німи, тобто без обмеження кількості учасників сумісної діяльності.

При вирішенні питання щодо предмету сумісної діяльності слід ви-ходити з того, що наведений у статті 430 Цивільного кодексу України пер’лік цілей такої діяльності не є вичерпним. Отже господарчі субєкти різних форм власності не позбавлені права укласти договір для досягнення спільної господарської мети шляхом їх сумісної діяльності, яка не забороняється чинним законодаством.

2.         Відповідно до статті 44 Цивільного кодексу України договори про

сумісну діяльність повинні укладатись у письмовій формі, тобто шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, обміну листами, телеграмами, телефонограмами та ін., підписаними стороною, яка

їх надсилає (стаття 154 Цивільного кодексу України).

Оскільки глава 38 Цивільного кодексу України не передбачає об’язкових реквізитів договору про сумісну діяльність, то вирішуючи питання про наявність договірних взаємовідносин, слід виходити з то-го, що такий договір вважається укладеним, коли між сторонами у письмовій формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах, необхідних для його виконання, наприклад, мета договору, порядок та умови ве-дення спільних справ, види та обсяг внесків кожної із сторін, умови ви-користання результатів сумісної діяльності тощо.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         277

3.         При вирішенні спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність, необхідно мати на увазі, що такими договорами передбачаються права і обов’язки сторін щодо досягнення певної господарської мети без створення суб’єкта права — окремої ю,идичної

особи. Грошові та інші майнові внески учасників цього договору, а також

майно, створене або придбане в результаті їх сумісної діяльності, є спільною власністю сторін, яка за своїм характером є частковою (дольовою)

власністю (статті 432 та 112 Цивільного кодексу України).