Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СШЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СШЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

РЕЗУЛЬТАТІВ СШЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 року № 571

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України від 30.09.2004 р. № 571

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 р. за № 1389/9988

ведення податкового обліку результатів спільноїдіяльності на територіїУкраїни без створення юридичної особи

1.         Цей Порядок розроблено згідно з підпунктом 7.7.7 пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон).

2.         Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести об-лік результатів спільної діяльності (далі — уповноважений платник), та учасниками такого договору.

3.         Облік результатів спільної діяльності ведеться уповноваженим платником окремо від обліку результатів іншої господарської діяльнос-ті такого платника.

4.         Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств (далі — податок) та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то упов-новаженим платником, у частині ведення податкового обліку може бу-ти виключно особа, що є платником податку.

5.         При визначенні результату спільної діяльності не включаються до складу доходу уповноваженого платника суми грошових або майнових внесків, що надходять згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

6.         При виплаті уповноваженим платником частини прибутку від

спільної діяльності іншому учаснику спільної діяльності такий платник

нараховує на цю частину податок за ставкою, яка встановлена пунктом

10.1 статті 10 Закону. Податок уноситься уповноваженим платником до

бюджету до/або одночасно з указаною виплатою.

7.         У разі, якщо весь або частина прибутку від спільної діяльності не

розподіляються протягом звітного періоду, з метою оподаткування та

272      6. 6. РЄЗНІКОВА

кий прибуток (частина) вважається розподіленим між учасниками згід-но з умовами договору про спільну діяльність на кінець такого звітного періоду і підлягає оподаткуванню у порядку, установленому пунктом 6 цього Порядку. При цьому податок з такого прибутку вноситься упов-новаженим платником до бюджету в терміни, установлені для сплати податку за відповідний період.

8.         Уповноважений платник несе відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку, який було обчислено від спільної діяльності.

9.         Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента учасника договору про спільну діяльність виплату доходу, отриманого таким нерезидентом від здійснення спільної діяльності на території України (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), то такий платник зобов’язаний утримувати під час виплати такого до-ходу та сплачувати податок у розмірі 15 відсотків від суми такого до-ходу за рахунок такої виплати.

 

10.       У разі, якщо протягом звітного періоду витрати, зазнані уповно-важеним платником у зв’язку з проведенням спільної діяльності, пере-вищують доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки пере-носяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності до повного погашення таких збитків.

11.       Платники податку, які отримують дохід від спільної діяльності, з якого сплачено податок, не включають такий дохід до складу валового доходу.

12.       У разі, якщо платник податку — учасник спільної діяльності пе-редає товари (результати робіт, послуг) з метою їх подальшого викори-стання у такій діяльності, то така передача відображається у податко-вому обліку цього платника у порядку, установленому для продажу відповідних товарів (результатів робіт, послуг). Уповноважений плат-ник, який отримує товари (результати робіт, послуг) від іншого учасни-ка спільної діяльності з метою їх подальшого використання у такій дія-льності, відображає отримання вказаних товарів (результати робіт, послуг) у відповідних рядках звіту та додатків до нього в порядку установленому для придбання товарів (результатів робіт, послуг). Про-дажна (покупна) ціна товарів (результатів робіт, послуг), зазначених у цьому абзаці, визначається на рівні їх вартості, яка зафіксована в дого-ворі про спільну діяльність.

Будь-які інші операції з передання коштів або товарів (результатів робіт, послуг) між учасниками спільної діяльності відображаються у податковому обліку таких учасників у порядку, установленому законо-давством з питань оподаткування.

13.       У разі, коли основні фонди платника податку — учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності,

так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         273

основними фондами враховується у звіті та додатку до нього в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відра-хувань звітного періоду за цими фондами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів та валових доходів, отриманих цим платником від власної господарської діяльності.

14.       Розподіл витрат платника податку — учасника спільної діяльно-сті, які включаються до складу валових витрат та одночасно пов’язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і зі спіль-ною діяльністю, відбувається аналогічно вимогам пункту 13 цього По-рядку.

15.       Якщо в разі закінчення договору про спільну діяльність платник податку — учасник такої діяльності отримує кошти або майно, вартість яких перевищує вартість унесених у таку діяльність коштів або майна, яка зафіксована в договорі про спільну діяльність, то сума такого пере-вищення включається до валового доходу такого учасника.

 

274      6. 6. РЄЗНІКОВА