Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПОЛОЖЕННЯ : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

ПОЛОЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про вироб-ничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвести-ційної діяльності за участю іноземного інвестора.

2.         Державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виро-бничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвести-ційної діяльності, не пов’язаної із створенням юридичної особи, укла-дені відповідно до законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.

3.         Державну реєстрацію договорів (контрактів) здійснює МЗЕЗторг та уповноважені ним органи (далі — органи державної реєстрації).

4.         Державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здій-снення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами) відпо-відно до статей 23 та 24 Закону України «Про режим іноземного інвес-тування».

5.         Для державної реєстрації договору (контракту) суб’єкт зовніш-ньоекономічної діяльності України — учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:

лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встанов-лює МЗЕЗторг;

договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовніш-ньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну ре-єстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

 

264      6. 6. РЄЗНІКОВА

документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юри-дичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгі-вельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи по-винні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені та-кож у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає дія-льність, що передбачається договором (контрактом);

документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (кон-тракту).

Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду мате-ріалів суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

У разі обґрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов дія-льності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у доку-ментах, поданих для державної реєстрації, несе суб’єкт зовнішньоеко-номічної діяльності України.

6.         Інформація, наведена у документах, поданих для державної ре-єстрації договору (контракту), є конфіденційною і не підлягає розголо-шенню.

7.         Орган державної реєстрації розглядає документи, подані згідно з пунктом 5 цього Положення, протягом 20 календарних днів почи-наючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації догово-рів (контрактів). За результатами розгляду орган державної реєстра-ції приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній.

8.         Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є кар-тка державної реєстрації договору (контракту), складена за формою і заповнена згідно з порядком, що встановлює МЗЕЗторг, та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті).

Один примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та копія договору (контракту) залишаються в органі державної реєстрації.

Картка державної реєстрації договору (контракту) видається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України у трьох примірниках. Перший примірник такої картки суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий — ’о державної податкової інспекції за місцезнаходженням українського субєкта зовнішньоекономічної діяльності, третій — залишається у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         265

9.         У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

умови ’оговору (контракту) не відповідають законодавству України;

до субєкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист — звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із за-конодавством України.

Відмова у державній реєстрації договору (контракту) повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оска-ржена у судовому порядку.

10.       За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Кошти, одержані за реєстрацію договору (контракту), перерахову-ються до Державного бюджету України.

У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.

11.       У разі втрати (знищення) картки державної реєстрації договору

(контракту) власникові (власникам) видається дублікат картки реєстрації договору (контракту).

Для отримання дубліката картки державної реєстрації договору (ко-нтракту) учасник договору (контракту) подає до органу державної ре-єстрації:

опубліковану в офіційній пресі об’яву про визнання недійсною втраченої картки державної реєстрації договору (контракту);

документ, що засвідчує сплату збору за видачу картки і дубліката картки державної реєстрації договору (контракту).

12.       Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів з моменту подання документів, зазначених у пункті 11 цього Положення, повинен видати дублікат картки державної реєстрації договору (контракту).

13.       За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (конт-ракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність, встановленої на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

14.       Органи державної реєстрації до п’ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають Держмиткому, Мінфіну і Мінстату ін-формацію щодо зареєстрованих договорів (контрактів).

15.       Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням.