Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ V ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ HA ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ, ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Розділ V ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ HA ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ, ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Стаття 22. Концесійні договори

Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію, відбу-вається на підставі відповідного законодавства України шляхом укла-дення концесійного договору.

Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність

Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виро-бництво тощо), не пов'язану із створенням юридичної особи, відповід-но до законодавства України.

Стаття 24. )егулювання господарської діяльності за договорами

Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23 цього За-кону договорів (контрактів) регулюється законодавством України.

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бух-галтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані з вико-нанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими догово-рами (контрактами).

Договори (контракти) повинні бути зареєстровані у терміни та в по-рядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Майно (крім товарів для реалізації або власного споживання), що вво-зиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів), зві-льняється від обкладення митом у порядку, передбаченому частинами дру-гою і третьою статті 18 цього Закону. При відчуженні такого майнараніше трьох років з часу зарахування його на баланс мито сплачується у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 18 цього Закону.

Прибуток, одержаний від спільної інвестиційної діяльності за дого-ворами (контрактами), оподатковується відповідно до законодавства України.

 

262      6. 6. РЄЗНІКОВА

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ШДПРИЄМСТВ Закон України від 28.12.1994 року № 334/94-ВР

(витяг)

7.7. Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

7.7.1.   Спільна діяльність без створення юридичної особи провадить-ся на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об’єд-нання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарсь-кої мети.

7.7.2.   Облік результатів спільної діяльності ведеться платником подат-ку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

7.7.3.   Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасни-ками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10. 1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати.

7.7.4.   У разі коли прибуток від спільної діяльності не розподіляється протягом звітного періоду з метою оподаткування, він вважається роз-поділеним між учасниками згідно з умовами договору про спільну дія-льність на кінець такого звітного періоду і підлягає оподаткуванню згі-дно з підпунктом 7.7.3 цієї статті.

7.7.5.   У разі коли протягом звітного періоду витрати, понесені плат-ником податку в зв’язку із проведенням спільної діяльності, перевищу-ють доходи, отримані від таких операцій, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом строків, визначених статтею 6 цього Закону.

7.7.6.   Для цілей оподаткування господарські відносини між учасни-ками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

7.7.7.   Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної діяльності встановлюється центральним податковим органом.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         263

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПРО спЖ^^сте'нТЖьн.с.ь

ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30.01.1997 року № 112

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30.01.1997 р.№ 112