Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти

від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або

спільно всіма учасниками договору простого товариства.

У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

2.         У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчи-няти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого това-риства.

3.         У відносинах із третіми особами учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спі-льних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на мо-мент вчинення правочину третя особа знала або могла знати про наяв-ність таких обмежень.

4.         Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочин, щодо якого його право на ведення спільних справ учасників було обм,жене, або вчинив в інтересах усіх учасників правочин від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, якщо вчинення цього правочину було необхідним в інтересах усіх учасників. Учасники, яким внаслідок таких правочинів було завдано збитків, ма-ють право вимагати їх відшкодування.

5.         Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором простого то-вариства.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         255

Стаття 1136. Право учасника на інформацію

1. Кожний учасник договору простого товариства має право озна-йомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ учас-ників. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за по-годженням учасників, є нікчемною.

Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників

1. Порядок відшкодування витрат і збитків, пов’язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.

Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшко-дуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

’таття 1138. Відповідальність учасників за спільними зо-бовязаннями

1.         Якщо договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов’язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За спільними зобов’язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

2.         Якщо договір простого товариства пов’язаний із здійсненням його учасниками підприємни’ької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобовязаннями незалежно від підстав їх виникнення.

Стаття 1139. Розподіл прибутку

1. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено догово-ром простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною.

Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора

1. Кредитор учасника договору простого товариства має право пред’явити вимогу про виділ частки учасника у спільному майні відпо-відно до положень цього Кодексу.

Стаття 1141. Припинення договору простого товариства

1. Договір простого товариства припиняється у разі:

1)         визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не пе-редбачено збереження договору щодо інших учасників;

2)         оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учас-никами не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

 

256      6. 6. РЄЗНІКОВА

3)         смерті фізичної особи — учасника або ліквідації юридичної особи — учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасни-ків або заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної осо-би), його спадкоємцями (правонаступниками);

4)         відмови учасника від подальшої участі у договорі простого това-риства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

5)         спливу строку договору простого товариства;

6)         виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовле-ністю між учасниками не передбачено збереження договору щодо ін-ших учасників;

7)         досягнення мети товариства або настання обставин, коли досяг-нення мети товариства стало неможливим.

2.         У разі припинення договору простого товариства речі, передані у

спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.

Поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

Учасник, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуа-льними ознаками, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і кредиторів.

3.         3 моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов’язаннями щодо третіх осіб.

Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору

1.         Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у

безстроковому договорі простого товариства не пізніш як за три місяці

до виходу з договору.

Умова про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є нікчемною.

2.         Учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або договору, у якому досягнення мети визначено як

скасувальна умова, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         257

Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений

1. Якщо договір простого товариства не був припинений за заявою учасника про відмову від подальшої у ньому участі або у разі розірван-ня договору на вимогу одного з учасників, учасник, участь якого в до-гов’рі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зо-бовязаннями, які виникли в період його участі в договорі простого товариства як учасника договору.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 року № 436-IV

Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання

4. Суб’єкти господарювання мають право разом здійснювати госпо-дар’ьку діяльність для досягнення спільної мети, без утворення єдиного субєкта господарювання, на умовах, визначених договором про спіль-ну діяльність. У разі якщо учасники договору про спільну діяльність доручають керівництво спільною діяльністю одному з учасників, на нього може бути покладено обов’язок ведення спільних справ. Такий учасник здійснює організаційно-управлінські повноваження на підставі доручення, підписаного іншими учасниками.

ПРО ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ В УКРАЇНІ

Закон України від 21.11.1995 року № 437/95-ВР

Стаття 2. Головне підприємство та учасники ПФГ

1. Головне підприємство та учасники ПФГ зберігають статус юри-дичної особи, а також незалежність у здійсненні виробничої, господар-ської і фінансової діяльності відповідно до цього Закону та укладеної Генеральної угоди про сумісну діяльність.

3. Головне підприємство та учасники ПФГ укладають Генеральну угоду про сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ, яка підлягає затвердженню постановою Кабінету Міністрів України.

Генеральна угода про сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ включає:

назву ПФГ;

перелік затверджених у встановленому законодавством порядку державних програм, з метою реалізації яких створюється ПФГ;

 

258      6. 6. РЄЗНІКОВА

визначення головного підприємства ПФГ;

кандидатуру президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок зві-льнення з посади;

перелік учасників ПФГ;

перелік кінцевої продукції ПФГ;

термін дії угоди;

інші умови, передбачені законодавством, та ті, які визнають необ-хідними ініціатори створення ПФГ.

Угода набирає чинності з дня прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про створення (реєстрацію) ПФГ.