Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні  241 : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні  241


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1995 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Нормативні акти України».

130.     Про деякі питання п’актики вирішення спорів, пов’язаних з ви-знанням угод недійсними: Розяснення пре’идії Вищого арбітражного суду України від 12 бер’зня 1999 року // Компютерна правова система «Ліга: Закон» та/або компютерна правова система «Нормативні акти України».

131.     Пузанова Г. И. Концесії: з історії правового регулювання. — Одеса: Астропринт, 2000. — 96с.

132.     Рак Н. О. Спільна підприємництво і шляхи підвищення його ефективності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02/ Харківський державний університет. — X., 2002. — 19с.

133.     Резнікова В. В. Окрем! питання правового регулювання бухга-лтерського обліку та оподаткування спільної господарської діяльності в Україні // Ві4ник Хм3льни. —ьког. ін1—тит13т6. регіонального управління та

UP134 —pe30loeaR ї Дшова^епутщія^шов! зв’язки та інші немате-ріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства // Підприємництво, господарство і право. — 2004.

—        №12. —С. 100—103.

135. Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської

діяльності в Україні // Ві00ник Хмельни).ьк—г. ін25тит13т. регіонального

У136Тєз™ковТв. — . ПРГблшш2аш™Д?йс™^13шьної господар-ської діяльності в Україні // Право України. — 2005. — № 2. — С. 48—51.

137.     Рєзнікова В. В. Поняття, зміст та особливості спільної господар-ської діяльності в Україні // Право України. — 2005. — № 8. — С. 43—48.

138.     Рєзнікова В. В. Укладення господарського договору про спіль-ну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприєм-ни1тв9 , господарство і право. — 2005. — №. 9 — С. 100—104.

т.РезніковаВ.В.ОсоЬітшж правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за 20частю іноземного інвесто7.а // Підприкої діяльності в Україні // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4(16).

—        С. 168—175.

141. Рапопорт И. Б. О долевьіх договорах между социалистическими организациями // НаV.чньіе записки Ха4.ьк—вск1г13 ин12титута советс142.романе^Ю. .к д—шв^простош тов^иществїи подобньіе ему договорьі (вопросьі теории и судебной практики) // Вестник ФАС РФ. — 1999. — № 12. — С. 9—15.

143. Самуельсон П. Економіка: Шдручник. — Львів: Світ, 1993. — С. 493.

 

242      6. 6. РЄЗНІКОВА

144.     Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринима-теля. — X.: ООО «Одисей», 1999. — 464с.

145.     Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Под ред. Дож-дева Д. В. — М.: Изд-во БЕК, 2000. — 400с.

146.     Семенов К.  А.  Меж, 1на98. —ньі33 зкономические  отношения:

147.     СеменовЮ. Контурьі СП в туманной зкономике // Капитал. — 1994. — № 1. — С. 38.

148.     Сидоров Я. О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні ( . —ивільно-п—авовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. — ХарШВ, 1Т'Сми%12е4КЕ26Хвальгнская Н. В. Совместньіе предприятия. За-кономерности возникновения и перспективьі развития. — М.: Изд—во Московского ун-та, 1988. — С. 15—18.

150.     Совместная деятельность: методология, теория, практика / Абульханова — Славская К. А., Аллахвердова О. В., Бобнева М. И., Жизневский Б. П и др. — М.: Наука, 1988. — 232с.

151.     Совместная —еят:льность. 199г7.в— п0остого товарищества / За

152.     Суворов Н. С. 06 юридических лицах по римскому праву. — М.:Статут, 2000. — 299с.

153.     Сулейменов М. К. Структура договорено-хозяйственньіх связей (проблемьі теории и практики). — Алма-Ата: Наука, 1980. — 224с.

154.     Танчук И. А. Хозяйственное право. — М.: Юридическая лите-ратура, 1970. — 448 с.

155.     Тарасов И. Т Учение об акционерньіх компаниях. — М.: Ста-тут, 2000. — 666 с.

156.     Теньков С. О. Науков2 -п03актичний к.:ментар , 20 Г4. —пода20ького

158.     . —£a2000. —£. 82—90. С„,„ь„, „,д„р„емства . Украї„,: Організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування. — К.: ФАДА, ЛТД, 2001. — 218 с.

159.     Угода про загальні умови й механізм підтримки розвитку ви-робничої кооперації підприєм’тв і галузей держав—учасниць СНД від 23 грудня 1993 року // Компютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Нормативні акти України».

160.     Удовиченко О.С. Фуякци установчого договору в господарсь-ких товариствах: Авто. — . ди19 . ... ка1н. .рид. наук:  12.00.03/ Нац.

^161.^Z^T'c^^'y^^mMOTO договора // Актуа-льньіе проблемьі становления государственности в Украине. Краткие тезисьі  докладов  и  научньіх  сообщений  межрегиональной  научной

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         243

конференции молодьіх ученьіх и соискателей / Отв. ред. Панов Н. И. —

Х': Ї^!7^^ТЕ!Р^^^^^І^^ШВЯ (порь вняльно-правове дослідження): Дис. ... канд. . юрид. наук: 12.00.04. — Донецьк, 2003. —С. 209.

163.     Фінансові інвестиції: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або

164.     Фомичева Л. П. Совместная деятельность: учет и налогообло165.      Харитонов Е.' О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: Час-тное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещ-ное право. Обязательства. Видьі договоров. Авторское право. Предста-вительство: Учебное пособие. — К.:А. С. К., 2002. — 832с.

166.     Хозяйственное законодательство: Учебник / Гуревич Г. С, Егиа-заров В. А., Клейн Н. И., Левшина Т. Л., Малевич М. Г., Прозоров В. Ф. и д р. / Под ред. Клейн Н. И. — М.: Юрид. лит., 1990. — 272 с.

167.     Хозяйственное право: Учебник / Мамутов В. К., Знаменский Г. Л., Хахулин В. В. и д р. / Под ред. Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с.

168.     Хозяйственное право: Учебник / Лаптаев В. В., Заменограф 3. М., Танчук И. А. и д р. / Под. ред. Лаптаева В. В. — М.:Юрид. лит., 1983. — 528с.

169.     Хрестоматія бухгалтера / Білова Н., Бобро А., Бойцова М., Ви-нокуров Д., Войтенко Т. та ін. /. — X.: Фактор, 2006. — 746с.

170.     Цивільний кодекс УРСР: офіційний текст із змінами та допов-неннями станом на 4 березня 1996 року // Кодекси України. — 1996. — №2.

171.     Цивільний кодекс України // Відомості ВРУ. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

172.     Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Харитонова Є. О., Калітенко О. М. — Одеса: Юридична література, 2004. — 1112с.

173.     Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х частинах / Бабаскін А. Ю., Бошицький Ю. Л., Венецька М. В., Ерьомен-ко Г. В., Кучеренко I. М. / Відп. ред. Шевченко Я. М. — Т. 2: Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408с.

174.     Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів // Боброва Д. В., Дзера О. В., Довгерт А. С, Космін Ю. П., Кузнєцова Н. С. та ін. / За ред. Шдопригори О. А., Бобрової Д. В. — К.: Вентурі 1995.   С. 286 299.

В. Франчайзинг и франчайзинговьій договор: Прак-тическое пособие. — К.: Истина, 2002. — 240с.

176. Чижмарь Ю. В. Правове регулювання укладення форвардних угод: Дис. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 03. — К., 2002. — С. 10.