Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні  235 : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні  235


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

48.       Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опьіт Запада. — М.: Дело, 1992. — 144с.

49.       Кулішенко В. Неправомірне використання ділової репутації суб’єктів господарювання як вид недобросовісної конкуренції // Під-приємництво, господарство і право. — 2005. — № 1. — С. 72—74.

50.       Ландко.: С Н. Това.,и19ества и акционерньіе общества. Теория „

"P™™(«S" О^ку—анн2*6 як .нотрумент „Рган,за„,й„„-прав—вого 76—гул81.вання підприємництва // Право України. — 2004. —

52. Липсщ И. В. 0кономика без тайн. — М.: ДЕЛО ЛТД—ВИТА"^1994. — 3K, Ф,™»о-„ром„с„ов, гРУ„„: сучясн, те„„е„щї

та п01.01леми .тановлення в .к—аїні: Автореф. дис. ... кан— . . 20.ид. наук:

. 54. Лобанов Г. Совместная деятельность: форм,ьі, цели, особенности // Хозяйство и право. — 1995. —№6. — С. 140—143.

55.       Лук'яненкоД. Г., Білошапка В. А., Пестрецова О. I. Спільні під-приємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку: Підру-чник / За ред. Лук’яненка Д. Г. — К.: Хвиля-Прес, 1995. — 176 с.

56.       Луц.: В. В. Контракти 1   підприємни5—ькій .іяльності: Навч. посібНИ5К7. ^^™"ГЛТоЄгово9р9и у—ф^шдприемницької Д1яльносТ1 та їх ознаки // Право України. — 2001. — № 11. — С. 103—105.

58. Малиновська В. До питання про специфіку договорів у сфері пі00п1.и—мни7ьк—ї діяльності // Підприємництво, господарство і право. —

^5^^шов^. ^ 3—5кодификация хозяйственного законодательства Украиньі в новьіх зкономических условиях // Государство и право. — 1994. —№6. —С. 77—87.

60. Масляев И. А. Договорьі о создании на территории СССР совме-стньіх п— 19п90иятий с ин—транньім 7.частием // Советское государство и

ПРа61. MalTeeA И2.Масляе60КА Договор о совместной деятельнос-ти в советском гражданском праве. — М.: Юрид. лит, 1988. — 18с.

62.       Марков В. Уточнення складу та змісту установчих документів

с.б’єктів підприємництва // Право  України.  — 2004.  — № 10.  —

Г^     59—62

 63.      Мочерний С. В., Медведєв С. Б., Мусієвський P. А. Підприємство та

підприємництво. Суть підприємства, його види та розвиток / Основи економічної теорії: Підручник /J3a ред. Мочерного С. В. — Тернопіль: AT

«Тарнекс» за участю AT «НОЙ» та вид—ва «Світ», 1993. — С. 205—220.

64.       Науково-практичний коментар Господарського кодексу України

/ Знаменський Г. Л., Мамутов В. К., Побірченко I. Г., Хахулін В. С, Ще

236      6. 6. РЄЗНІКОВА

рбина В. С. та ін. / За заг. ред. Мамутова В. К. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.

65.       Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. / Відп. ред. Ротань Г В. — Т. 2. — К.: А. С. К.: Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 864 с.

66.       Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (ке р. авт. кол. ), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. II. — С. 165.

67.       Нематеріальні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського облік’ 8, затверджене наказом МФУ від 18 жовтня 1999 року // Компютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна право-ва система «Нормативні акти України».

68.       Нікіткін О. Д., Черняк В. I. Організаційно-правові форми під-приємницької діяльності. Поняття і порядок утворення. — К.: Лібра, 1993.       140с.

69.       Новщкий И. Б. Основьі римского гражданского права. — М.: Юридическая литература, 1972. — 296 с.

70.       Нов—кий И. Б. Римское частное право: Учебник. — М.: Юрид. ЛРТТ 1960 396 с

71.       Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та сис-тема: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2003. — 18 с.

72.       Орлова Е. В. Совместная деятельность: бухгалтерские, налоговьіе и юридические правила партнерства. — М.: МЦФЗР, 2004. — 160 с.

73.       Основи економічної теорії / Мочерний С. В., Єрохін С. А., Каніщенко Л. О. та ін.; За ред. Мочерного С. В. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 464с.

74.       Основні засоби: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затверджене наказом МФУ від 27 квітня 2000 року // Комп’ютерна пра-вова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Нор-мативні акти України».

75.       Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом — К.: Лібра, 2002. — 471 с.

76.       Пестрецова О. I. Організація та .:ункціон9вання спільних під"Р™ £££%%. К^^скоГ^1 ч9 3. 880о100 — 629, „ об,варищество: Дис. …канд. юрид. наук: 12. 00. 03. — X., 2002. — 199 с.

79. Погуляев С. Ю. Передача технологий в виде вклада в простое то-варищ.ство: Автореф. ... канд. . 200и2. . на19к:  12. 00. 03 / Нац. ун-т

ВНУ80.шеТишк ВУВКРЩа*.о—е^,ановищ—швестора як суб’єкта госпо-дарських відносин: Автореф. дис. ... канд. . юрид. наук: 12.00.04/ Київ-ський нац. ун-т ім. . Т. Шевченка. — К., 2004. — 19с.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         237

81. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підп.:иємни,тво: стратегія, орглнічлттія єшєктртнністк: РТлізч ттосіонртк             ТС   ТСН"Е"У  1998 — 352с

регулювання інвестиційної діяльності: Дис. ... канд. . юрид. наук: 12.00.04. — Донецьк, 2000. — 153с.

83.       Полатай В. Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... канд. . юрид. наук: 12. 00. 04/ Ін-т о економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 18с.

84.       Про сп’ияння та захист інвестицій: Угода між Урядом України та Урядом Обєднаних Арабських Еміратові від 22 січня 2003 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна право-ва система «Нормативні акти України».

85.       Про виробничу кооперацію: Угода між Урядом України та Уря-дом Азербайджанської Республіки від 28 липня 1995 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна право-ва система «Нормативні акти України».

86.       Про виробничу кооперацію: Угода між Урядом України та Уря-дом Туркменистану від 5 листопа’а 1994 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або компютерна правова система «Норматив-ні акти України».

87.       Про виробничу і науково-технічну кооперацію: Угода між КМУ та Урядом Республіки Білорусь від 29 травня 2002 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Нормативні акти України».

88.       Про науково-технічне співробітництво: Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія від 22 липня1997 року // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна право-ва система «Нормативні акти України».

89.       Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРС Р. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

90.       Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРС Р. — 1991. — № 47. — Ст. 646.

91.       Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будів-ництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 52. — Ст. 377.

92.       Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансо-вих послуг: Закон України від 12 липня 2001 року // Відомості Верхов-ної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 1.

93.       Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості ВРУ. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

94.       Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості Верхо-вної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

95.       Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 34.