Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Правовою основою кооперації як форми здійснення інозем-них інвестицій є законодавство про іноземне інвестування та зовнішньоекономічну діяльність. : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Правовою основою кооперації як форми здійснення інозем-них інвестицій є законодавство про іноземне інвестування та зовнішньоекономічну діяльність.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Тому поряд з інвестиційним необхідно вдосконалити законодавство про зовнішньоекономі-чну діяльність у частині регулювання інвестиційних відносин. Зокрема, це стосується підписання договорів (контрактів) про кооперацію. Проблема застосування законодавства про зовні-шньоекономічну діяльність стосовно врегулювання інвести-ційних відносин має ще один аспект. Сучасна нормативна база України характеризується наявністю певних обмежень щодо здійснення імпортних операцій. Водночас ці обмеження, як правило, не застосовуються у випадках здійснення зовнішньо-економічної діяльності у вигляді кооперації з метою здійснен-ня іноземних інвестицій.

Ще однією формою кооперації є компенсаційні угоди. Вони регулюються інвестиційним законодавством та законодавством про зовнішньоекономічну діяльність. Компенсаційні угоди слід відрізняти від «класичних» компенсаційних угод купівлі-про-дажу товарів, під якими, як правило, розуміють угоди між одни

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         223

ми і тими самими продавцем та покупцем, що передбачають вза-ємні поставки товарів на рівну вартість. Водночас, під компенса-ційною угодою довготривалої дії про реалізацію крупномасшта-бних проектів розуміють, як правило, угоду на значну суму, що укладається на тривалий строк з однією юридичною особою чи групою юридичних осіб про закупку, як правило, на умовах дов-гострокового кредиту, машин, обладнання, ліцензій, матеріалів чи інших товарів. Загалом, до компенсаційних належать ті угоди, в яких експортер товарів зобов’язується внести до списку товарів сировину, компоненти або напівфабрикати, які виробляються в країні імпорту або в іншій країні, для виконання передбачених послуг у цій країні. Такі угоди характерні для продажу продукції високої технології374. В ряді випадків експортер зобов’язаний відкрити або обладнати у країні імпортера підприємство, яке ви-готовлятиме компоненти чи займатиметься їх складанням.

Таким чином, компенсаційна угода має ознаки, які схожі з ін-вестиційним договором (контрактом). Засобом компенсаційних угод (тобто, за їх допомогою) видається можливим пряме регу-лювання залучення іноземних інвестицій у пріоритетні галузі на-ціональної економіки.

У законодавстві України ця форма здійснення іноземних інве-стицій не врегульована.

Отже, регулювання іноземних інвестицій на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію здійснюється на основі законодавства про зовнішньоекономічну діяльність з урахуван-ням особливостей національної нормативної бази у сфері коопе-раційних відносин.

Висновки до Розділу 3

Підсумовуючи в цілому все викладене в цьому розділі, наго-лосимо на найважливіших положеннях.

1. Як спільна господарська діяльність взагалі, так і спільна го-сподарська діяльність за участю іноземного інвестора зокрема, може здійснюватись у двох організаційно-правових формах: у форДив.: Шмиттгофф К. М. Зкспорт: право и практика международной торговли. Перевод с англ. — М.: Юрид. лит., 1993. — С. 96—97.

 

224      6. 6. РЄЗНІКОВА

мі договору та у формі створення самостійного суб'єкта господа-рювання — юридичної особи.

2.         Особливість договору про спільну діяльність за участю іно-земного інвестора полягає в тому, що він підлягає обов'язковій державній реєстрації. Шляхом внесення змін до чинного законо-давства України пропонується спростити процедуру державної реєстрації договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора.

3.         Умовно форми здійснення іноземних інвестицій можна роз-поділити на дві групи: 1) іноземні інвестиції у формі участі (час-ткової участі) в підприємствах (самостійних юридичних особах), що створюються спільно з вітчизняними юридичними і фізични-ми особами, а також створення підприємств, що повністю нале-жать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених під-розділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю або їх частки; 2) інвестиції шляхом придбання рухомого або нерухомого майна, різних майнових і немайнових прав, а також на підставі договорів з суб'єктами господарської діяльності України.

У договорі про спільну інвестиційну діяльність обов'язково повинні передбачатися: порядок, умови внесення, оцінки і вико-ристання іноземної інвестиції як вкладу до спільної господарсь-кої діяльності; порядок здійснення спільної господарської діяль-ності за участю іноземного інвестора; розподіл результатів спільної господарської діяльності і повернення іноземної інвес-тиції.

4.         Практично не врегульовані чинним законодавством України

сервісні угоди. Регулювання іноземних інвестицій на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію здійснюється на

основі законодавства про зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням особливостей національної нормативної бази у сфері

коопераційних відносин. He набули свого законодавчого закріплення в Україні компенсаційні та консорціумні договори як форми здійснення іноземних інвестицій. Більше того, консорціуми,

за законодавством України, на відміну від практики зарубіжних

держав, є виключно господарськими об'єднаннями, що наділені

статусом юридичної особи.

 

 

висновки

 

Цей навчальний посібник написано на основі існуючих правових норм, розгорнутого аналізу вихідних даних концептуального на-уково-теоретичного характеру, а також практики застосування договорів про спільну господарську діяльність в Україні.