Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Слід зазначити, що правило про необхідність сплати ввізного мита не поширю-ється на ті випадки, коли інвестиція вивозиться іноземним інвес-тором з території України. : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Слід зазначити, що правило про необхідність сплати ввізного мита не поширю-ється на ті випадки, коли інвестиція вивозиться іноземним інвес-тором з території України.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

В юридичні літературі під відчуженням розуміється передача майна у власність іншій особі (купівля-продаж, дарування тощо). Відчуження — один із способів здійснення власником повнова-ження розпорядження належним йому майном. Відчуженням іно-земної інвестиції, внесеної до статутного фонду, є, наприклад, продаж (безоплатна передача) підприємством з іноземними інве-стиціями майна, внесеного до статутного фонду; безоплатна пе-редача або продаж іноземним інвестором своєї частки у статут-ному фонді іншій особі, яка не є іноземним інвестором; одер-жання іноземним інвестором при виході його зі складу засновни

178      6. 6. РЄЗНІКОВА

ків підприємства вартості частки майна підприємства, що пропо-рційна частці іноземного інвестора у статутному фонді та ін.303. Цю пільгу не поширено на митні збори, які справляються митни-ми органами на виконання покладених на них функцій. Видача, облік і погашення векселів, виданих під час ввезення до України майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду під-приємства з іноземними інвестиціями, і сплата ввізного мита у разі відчуження цього майна проводяться відповідно до Порядку видачі, обліку та погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також договорами (кон-трактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затвердженого постановою Ка-бінету міністрів України від 08.07.1996 р.304. Вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту305. Отже, виписаний підприємст-вом з іноземними інвестиціями вексель не можна передавати, про’авати або в інший спосіб відчужувати третім особам; зо-бовязаним за ним є лише підприємство з іноземними інвестиці-ями, яке його видало. Вексель погашається органом Державної митної служби України після зарахування майна на баланс під-приємства з іноземними інвестиціями, що підтверджується від-повідною відміткою на векселі, яка проставляється органом Дер-жавної податкової служби України. Для отримання такої відмітки підприємство з іноземними інвестиціями звертається до місцевої державної податкової служби із заявою, до якої додаються: копія векселя; копія ввізної вантажної митної декларації на майно; до-кументи, що підтверджують зарахування ввезеного майна на ба-ланс підприємства з іноземними інвестиціями; документи, що підтверджують державну реєстрацію ввезеної іноземної інвести-ції. Згаданий нормативно-правовий документ надає податковим органам право перевіряти на місці фактичну наявність ввезеного

303 Див.: Святоцький О., Захарченко Т., Борисенко I. Окремі питання правового ре-гул304ння іноземних інвестицій // Право України. — 1997. — № 3. — С. 21.

Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підпри-ємств з іноземними інвестиціями, а також договорами (контрактами) про спільну інвес-тиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: постанова Кабінету міністрів України від 08 липня 1996 року // Збірник постанов Уряду України. — 1996. —№16. —Ст. 356.

Див.: Єфімов О. Застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності // Збі-рник систематизованого законодавства. — 2002. — № 43/1-2 (510). — С. 188—192.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         179

майна у підприємства з іноземними інвестиціями. Після простав-лення органом Державної податкової служби України на копії векселя відмітки про зарахування майна на баланс ця копія век-селя надається органу Державної митної служби України, який здійснював митне оформлення ввезеного майна, для погашення виданого векселя. Шдпункт 4.2.5 ст. 4 Закону України від 28.12.1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» дозво-ляє не включати до валового доходу підприємства суми коштів, a також майна, що надходять у вигляді прямих інвестицій в обмін на корпоративні права такого підприємства. Згідно з п.п. 4.2.9 ст. 4 цього ж Закону не включаються до валового доходу підпри-ємства суми емісійного доходу, тобто суми перевищення вартості одержуваного майна над номінальною вартістю передаваних уча-сникам корпоративних прав. Як випливає із норм п.п. 3.2.8 ст. 3 Закону України від 03.04.1997 р. «Про податок на додану вар-тість», об’єктом оподаткування не є, зокрема: операція із внеску (передачі) основних фондів до статутного фонду підприємства для формування його цілісного майнового комплексу; операція із ввезення (імпорту) основних фондів, що підлягають внесенню до статутного фонду вітчизняного підприємства, за винятком підак-цизних товарів.

2. Другу групу форм здійснення інвестицій становлять інвес-тиції шляхом придбання рухомого або нерухомого майна, різних майнових і немайнових прав, а також на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України. Здійснення інозем-них інвестицій тут відбувається без створення юридичної особи. Особливе місце в цій групі займають інвестиції, що здійснюють-ся на підставі договорів про виробничу кооперацію, спільне ви-робництво та інші види спільної інвестиційної діяльності. Для іноземних інвестицій, здійснених у формі договорів про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне вироб-ництво тощо), не пов’язаних зі створенням юридичної особи, та-кож передбачені пільги. Статтею 24 Закону України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» передбачено, що майно (крім товарів для реалізації або власного споживання), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менш як три роки з метою інвестування на підставі зареєстрова-них договорів (контрактів), звільняється від обкладення митом у порядку, передбаченому ч. 2 і ч. 3 ст. 18 Закону. При відчуженні такого майна раніше трьох років з часу зарахування його на ба

180      6. 6. РЄЗНІКОВА

ланс мито сплачується у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 18 Зако-ну.

24ля звільнення майна ві9.03 плати ввізного мита на підставі

дарський договір, на підставі якого здійснюється інвестиція, має відповідати вимогам Глави 20 Господарського кодексу України та Глави 77 Цивільного кодексу України, тобто це має бути дого-вір про спільну господарську діяльність. На інші господарські договори, в яких присутня іноземна інвестиція (купівля-продаж, лізинг, консигнація та ін.), пільги, передбачені ст. 24 Закону України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування», не поширюються; 2) сторони за договором повинні вести окре-мий бухгалтерський облік і складати звітність про операції, пов’язані з виконанням умов цих договорів, а також відкривати окремі рахунки в установах банків України для проведення роз-рахунків за цими договорами; 3) майно, що ввозиться іноземним інвестором, не повинно спрямовуватися на реалізацію або бути призначеним для власного споживання; 4) договір має бути заре-єстрований у строк та в порядку, визначеному Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участі іноземного інвестора, затвер-дженим постановою Кабінету міністрів України від 30.01.1997 p.; 5) майно повинно бути ввезене в Україну з метою інвестування на строк не менший ніж три роки. Отже, договір про спільну дія-льність має бути укладений як мінімум на три роки.

Відповідно до ст. 1134 Цивільного кодексу України, внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а та-кож вироблена в результаті спільної діяльності продукція та одер-жані від такої діяльності плоди та доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором прос-того товариства або законом. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, викорис-товується в інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном (ч. 1). Учасник договору про спільну діяльність не має права роз-поряджатися своєю часткою в спільному майні без згоди решти учасників договору.